کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : <دس‍ور= دس‍ر>، چ‍ارل‍ز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رق‌ -ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ا
ب‍رق‌ --ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
دس‍ور، چ‍ارل‍ز
<دس‍ور= دس‍ر>، چ‍ارل‍ز
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نظریه اساسی مدارها و شبکه ها
دسور، چارلز ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴/۲‬,‭د۵‌ن۶‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نظریه اساسی مدارها و شبکه ها
<دسور= دسر>، چارلز ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴/۲‬,‭د۵‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک