کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : <ح‍س‍ی‍ن‌ ج‍ان‍ی‌ = ح‍س‍ی‍ن‌ج‍ان‍ی‌>، ن‍س‍ت‍رن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رف‍ت‍ار< ل‍رزه‌ ای‌ = ل‍رزه‌ای‌ >س‍ازه‌ه‍ای‌ س‍ب‍ک‌ س‍رد ن‍ورد ش‍ده‌ ب‍ا دی‍وار ه‍ای‌ ت‍وپ‍ر ب‍ت‍ون‍ی‌ س‍ب‍ک‌
 
پدیدآور:
<ح‍س‍ی‍ن‌ ج‍ان‍ی‌ = ح‍س‍ی‍ن‌ج‍ان‍ی‌>، ن‍س‍ت‍رن‌
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رفتار< لرزه ای = لرزه ای >سازه های سبک < سرد نورد شده = سردنوردشده >با دیوارهای توپر بتنی سبک
<حسین جانی = حسین جانی >، نسترن ؛  دانشگاه علم و فرهنگ ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸، ۴،CT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک