کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : <ح‍س‍ن‍ق‍ل‍ی‌ پ‍ور= ح‍س‍ن‍ق‍ل‍ی‌پ‍ور>، طه‍م‍ورث‌، ۱۳۳۶-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍ردش‍گ‍ری‌ -- ب‍ازاری‍اب‍ی‌
خ‍ری‍د -- م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
<ح‍س‍ن‍ق‍ل‍ی‌ پ‍ور= ح‍س‍ن‍ق‍ل‍ی‌پ‍ور>، طه‍م‍ورث‌، ۱۳۳۶-
م‍ی‍دل‍ت‍ون‌، وی‍ک‍ت‍ور ت‍ی‌ .س‍ی‌.، ۱۹۳۷ - م‌
 
ناشر:
م‍ه‍ک‍ام‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ ی‍ادواره‌ ک‍ت‍اب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت خرید و< انبارداری = انبار داری >
<حسنقلی پور= حسنقلی پور>، طهمورث ، ۱۳۳۶- ؛  تهران موسسه چاپ و انتشارات یادواره کتاب   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۸۴‬,‭‌ح۵‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بازاریابی در سفر و گردشگری
میدلتون ، ویکتور تی .سی .، ۱۹۳۷ - م ؛  تهران مهکامه   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭G‬,‭۱۵۵‬,‭‌ب۲‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک