کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : <ح‍اج‌ش‍ی‍رم‍ح‍م‍دی‌ = ح‍اج‌ ش‍ی‍ر م‍ح‍م‍دی‌>، ع‍ل‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‍ه‍ا
ک‍ارخ‍ان‍ه‌ه‍ا -- ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر
م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د
 
پدیدآور:
<ح‍اج‌ ش‍ی‍ر م‍ح‍م‍دی‌= ح‍اج‌ش‍ی‍رم‍ح‍م‍دی‌>، ع‍ل‍ی‌
<ح‍اج‌ ش‍ی‍ر م‍ح‍م‍دی‌= ح‍اج‌ش‍ی‍رم‍ح‍م‍دی‌>، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۲۱-
م‍وس‍س‍ه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‍ن‌ ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍رات‌ ژاپ‍ن‌)MPIJ(
<ح‍اج‌ش‍ی‍رم‍ح‍م‍دی‌ = ح‍اج‌ ش‍ی‍ر م‍ح‍م‍دی‌>، ع‍ل‍ی‌
<ح‍اج‌ش‍ی‍رم‍ح‍م‍دی‌= ح‍اج‌ ش‍ی‍ر م‍ح‍م‍دی‌>، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۲۱-
 
ناشر:
غ‍زل‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ( دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ )
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
ارک‍ان‌ دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<برنامه ریزی = برنامه ریزی >نگهداری و تعمیرات ( مدیریت فنی در صنایع )
<حاج شیر محمدی = حاج شیرمحمدی >، علی ؛  اصفهان غزل   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌ف۲‌ح۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نگهداری و تعمیرات ( نت )، بهره ور فراگیر<( = MPTتی پی ام )>
موسسه مهندسین نگهداری و تعمیرات ژاپن )MPIJ( ؛  تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۹۲‬,‭‌ن۷‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت و کنترل پروژه :کاربرد روشهای سی پی ام ، پرت ، پی ان و گرت
<حاج شیرمحمدی = حاج شیر محمدی >، علی ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی ( دانشگاه صنعتی اصفهان )   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۶/۸‬,‭‌ح۲‌م۴‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<برنامه ریزی = برنامه ریزی >نگهداری و تعمیرات ( مدیریت فنی در صنایع )
<حاج شیر محمدی = حاج شیرمحمدی >، علی ، ۱۳۲۱- ؛  اصفهان ارکان دانش   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌ف۲‌ح۲۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
حل مسائل کتاب اصول برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها
<حاج شیرمحمدی = حاج شیر محمدی >، علی ، ۱۳۲۱- ؛  اصفهان bتلفن ناشر :۲۳۵۶۸۵۹- ۲۳۴۱۳۳۹ (۰۳۱۱) ،آدرس ناشر :اصفهان ، خ . شیخ بهایی ، کوچه سرتیپ ، نرسیده به طالقانی ، پ ۹۲ ارکان دانش   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶‬,‭‌ح۲‌ح۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک