کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : <آق‍ای‍ی‌= آق‍ائ‍ی‌>، س‍ی‍دداود، ۱۳۳۳-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آزم‍ون‌ دوره‌ه‍ای‌ ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
<آق‍ای‍ی‌= آق‍ائ‍ی‌>، س‍ی‍دداود، ۱۳۳۳-
 
ناشر:
س‍ن‍ج‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سازمانهای < بین المللی = بین المللی >
<آقایی = آقائی >، سیدداود، ۱۳۳۳- ؛  تهران سنجش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭JX‬,‭۱۹۵۴‬,‭آ۷‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک