کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۹
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -- ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌
ب‍ت‍ون‌ م‍س‍ل‍ح‌
م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ال‍ی‌
م‍ال‍ی‍ه‌ ع‍م‍وم‍ی‌
آم‍ار ری‍اض‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
ه‍وش‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌
پ‍ارک‍ی‍ن‍گ‌ طب‍ق‍ات‍ی‌
آم‍ار --م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌( ع‍ال‍ی‌)
زی‍س‍ت‌س‍ن‍ج‍ی‌
ب‍ارگ‍ذاری‌
اس‍اطی‍ر ای‍ران‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ه‍ای‌ ض‍د زل‍زل‍ه‌
م‍ح‍م‍د(ص‌)، پ‍ی‍ام‍ب‍ر اس‍لام‌، ۵۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌- ۱۱ ق‌ -- .م‍س‍ی‍ح‍ی‍ت‌
ات‍وک‍د(ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ --اس‍ت‍ان‍دارده‍ا --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
ع‍ل‍م‌ اطلاع‍ات‌ و دان‍ش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- روش‌ه‍ای‌ آم‍اری‌
س‍ازه‌ه‍ای‌ ف‍ولادی‌ -- طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
راه‍ن‍م‍ای‍ان‌ ت‍ور
 
پدیدآور:
ک‍ری‍م‍ی‌ ج‍ش‍ن‍ی‌، ی‍اس‍ر
راس‍ل‌، اس‍ت‍وارت‌ ج‍ان‍ات‍ان‌
<ک‍ی‌ ن‍ی‍ا= ک‍ی‌ن‍ی‍ا>، ام‍ی‍ر م‍س‍ع‍ود
ح‍ی‍دری‌، اص‍غ‍ر، ۱۳۵۱-
ح‍اف‍ظ ال‍ص‍ح‍ی‌، آرش‌
م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ پ‍وران‌ پ‍ژوه‍ش‌
<طاه‍ون‍ی‌= طاح‍ون‍ی‌>، ش‍اپ‍ور، ۱۳۳۴-
ام‍ان‍ی‌، ک‍وروش‌،۱۳۳۸-
ب‍دی‍ع‍ی‌، وح‍ی‍د
ذاک‍ری‌، ب‍ت‍ول‌
ن‍ی‍ک‍وک‍ار، م‍س‍ع‍ود
م‍ح‍م‍دی‌، ع‍ب‍دال‍رض‍ا،۱۳۶۰-
آم‍وزگ‍ار ی‍گ‍ان‍ه‌، ژال‍ه‌، ۱۳۱۸-
ک‍ت‍اب‌ م‍ق‍دس‌ .ع‍ه‍د ج‍دی‍د .اس‍ف‍ار م‍ج‍ع‍ول‍ه‌ .ان‍ج‍ی‍ل‌ ب‍رن‍اب‍ا .ف‍ارس‍ی‌
<روس‍ن‍ر= روزن‍ر>، ب‍رن‍ارد
م‍ه‍ن‍دس‌، اب‍وطال‍ب‌، ۱۳۰۹-
اح‍م‍دی‌ م‍ی‍رق‍ائ‍د، اح‍م‍درض‍ا
<وک‍ی‍ل‍ی‌ ف‍رد= وک‍ی‍ل‍ی‌ف‍رد>، ح‍م‍ی‍درض‍ا، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
 
ناشر:
ک‍ی‍وم‍رث‌
گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ رض‍ا(ع‌)
ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ف‍روردی‍ن‌
ک‍ت‍اب‌ آوا: ت‍م‍ث‍ی‍ل‌
م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ پ‍وران‌ پ‍ژوه‍ش‌، م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ آزاد م‍ه‍س‍ت‍ان‌
ن‍ش‍ر ن‍ی‍ای‍ش‌
ث‍م‍ره‌
م‍درس‍ان‌ ش‍ری‍ف‌
م‍ه‍ک‍ام‍ه‌
پ‍ردازش‌: ش‍ه‍ر و س‍ازه‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ع‍ل‍م‌ ع‍م‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
انجیل برنابا
کتاب مقدس .عهد جدید .اسفار مجعوله .انجیل برنابا .فارسی ؛  تهران نشر نیایش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭BS‬,‭۳۱۵‬,‭‌ک۲‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با فن راهنمایی در تور
حیدری ، اصغر، ۱۳۵۱- ؛  تهران مهکامه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭G‬,‭۱۵۴‬,‭‌ح۹آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بارگذاری و< سیستم های = سیستم های >باربر< سازه ای = سازه ای >
<طاهونی = طاحونی >، شاپور، ۱۳۳۴- ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۱۷/۷‬,‭ط۲‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ضوابط< لرزه ای = لرزه ای >برای طراحی < ساختمان های = ساختمان های >فولادی بر اساس < = 5002 CSIAای آی اس سی >
تهران علم عمران   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۴‬,‭‌م۹‌ض۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
<آئین نامه = آیین نامه >طراحی < سازه های = سازه های >فولادی 5002 CSIA
تهران علم عمران   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۴‬,‭‌م۹آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
طراحی و مقایسه < دال های = دالهای < >پارکینگ های = پارکینگهای >طبقاتی < بتنی = بتونی >
حافظ الصحی ، آرش ؛  علم و فرهنگ فنی و مهندسی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹،۵۱،CT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آزمون کارشناسی ارشد آمار نظری
موسسه آموزشی پوران پژوهش ؛  تهران موسسه آموزشی پوران پژوهش ، موسسه آموزش عالی آزاد مهستان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌پ۹‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مالیه عمومی
مهندس ، ابوطالب ، ۱۳۰۹- ؛  تهران کتابخانه فروردین   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HJ‬,‭۱۳۱‬,‭‌م۹‌م۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت مالی
<وکیلی فرد= وکیلی فرد>، حمیدرضا، گردآورنده و مترجم ؛  ثمره   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۴۰۲۶‬,‭و۸‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز و طراحی < سازه های = سازه های >بتن آرمه
<کی نیا= کی نیا>، امیر مسعود ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی اصفهان )   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۳/۲‬,‭‌ک۲آ۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
زبان تخصصی ویژه رشته های مهندسی صنایع ... کارشناسی ارشد مدرسان شریف
بدیعی ، وحید ؛  تهران مدرسان شریف   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۲۷‬,‭ز۲‌ب۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ اساطیری ایران
آموزگار یگانه ، ژاله ، ۱۳۱۸- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭BL‬,‭۲۲۷۰‬,‭آ۸‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آموزش تصویری اتوکد ۲۰۱۱ مقدماتی وپیشرفته مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای
کریمی جشنی ، یاسر ؛  تهران کتاب آوا: تمثیل   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌ک۴آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اصول آمار زیستی
<روسنر= روزنر>، برنارد ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QH‬,‭۳۲۳/۵‬,‭ر۹‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
رویکردی نوین در هوش مصنوعی
راسل ، استوارت جاناتان ؛  مشهد دانشگاه امام رضا(ع )   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۳۳۵‬,‭ر۲‍ه۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل آمار مهندسی ( آلبرت .ه .باوکر -جرالد.ج .لیبرمن ترجمه هاشم محلوجی )
نیکوکار، مسعود ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۰‬,‭‌ب۲‌ت۵‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد آمار -آمار نظری ، احتمال و کاربرد
محمدی ، عبدالرضا،۱۳۶۰- ؛  تهران پردازش : شهر و سازه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۲‬,‭‌م۳‌خ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
<روشهای = روش های < >ساخت یافته = ساخت یافته >تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمهای اطلاعاتی
ذاکری ، بتول ؛  تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۵۷/۶‬,‭ذ۲ر۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه پرسشهای چهارگزینه ای استانداردهای حسابرسی همراه با پاسخ های تشریحی
امانی ، کوروش ،۱۳۳۸- ؛  تهران کیومرث   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ف‍لا۸‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
اصول کتابداری و اطلاع رسانی ( علم اطلاعات و دانش شناسی ( )جزوه )
احمدی میرقائد، احمدرضا ؛  ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9