کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۸
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ازم‍ان‌ و م‍دی‍ری‍ت‌
م‍ال‍ی‍ه‌ ع‍م‍وم‍ی‌ -- ح‍س‍اب‍داری‌
دان‍ش‍م‍ن‍دان‌ اس‍لام‍ی‌ -- روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ --ای‍ران‌
اص‍ول‌ ف‍ق‍ه‌ ش‍ی‍ع‍ه‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د
ک‍ار -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ب‍ارگ‍ذاری‌
م‍م‍ال‍ی‍ک‌
رگ‍رس‍ی‍ون‌
اس‍لام‌ -- ت‍اری‍خ‌
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، ۱۳۵۷ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ - ای‍ران‌
آم‍ار
س‍ازه‌، ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا(ع‍ال‍ی‌)
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
<ک‍وئ‍ن‌= ک‍وه‍ن‌>، ب‍روس‌
رن‍ج‍ب‍ری‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
ش‍ه‍ی‍دی‌، ج‍ع‍ف‍ر،۱۲۹۷-
ه‍ی‍ل‍ی‍ر، ف‍ردری‍ک‌
گ‍ودرزی‌، م‍ح‍م‍ود،۱۳۱۲-
ب‍ه‍ب‍ودی‍ان‌، ج‍واد
پ‍روا، م‍ه‍دی‌،۱۳۲۴-
<رض‍ای‍ی‍ان‌= رض‍ائ‍ی‍ان‌>، ع‍ل‍ی‌
اس‍لام‍ی‌ت‍ب‍ار، ش‍ه‍ری‍ار
ن‍ج‍ات‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ث‍م‍ان‌،۱۹۱۴ -م‌.
ال‍وان‍ی‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۲۳-
ص‍ف‍ای‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۱۲-
ش‍ب‍ارو، ع‍ص‍ام‌ م‍ح‍م‍د
ج‍ه‍ان‌ ف‍ک‍ر، اح‍س‍ان‌
طال‍ع‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا،۱۳۳۲-
م‍س‍ت‍وف‍ی‌ ن‍ژاد،< داوود= داود>، ۱۳۳۹- ،۱ ،-
ب‍اب‍اج‍ان‍ی‌، ج‍ع‍ف‍ر
ف‍ن‍ائ‍ی‌، ن‍ادر،۱۳۵۶-
<ع‍ب‍اس‍پ‍ور= ع‍ب‍اس‌ پ‍ور>، ع‍ب‍اس‌
م‍ح‍م‍دی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر، ۱۳۲۵-
 
ناشر:
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
س‍م‍ت‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ار
ن‍ش‍ر ت‍وت‍ی‍ا
ت‍ن‍در: ن‍ش‍ر ج‍وان‌
م‍ج‍د
ش‍رک‍ت‌ ب‍ه‌ ن‍ش‍ر
س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌
رش‍د
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ح‍وزه‌ و دان‍ش‍گ‍اه‌
ن‍ش‍ر م‍ی‍زان‌
ارک‍ان‌ دان‍ش‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
تحلیلی بر انقلاب اسلامی
محمدی ، منوچهر، ۱۳۲۵- ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۵۱‬,‭‌م۳‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بارگذاری < سازه ها= سازه ها :>بر اساس مبحث ششم از مقررات ملی ساختمان و استاندارد ۲۸۰۰ ایران
مستوفی نژاد،< داوود= داود>، ۱۳۳۹- ،۱ ،- ؛  اصفهان ارکان دانش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۱۷/۷‬,‭‌ب۲‌م۵۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت تولید
الوانی ، مهدی ، ۱۳۲۳- ؛  مشهد شرکت به نشر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۵‬,‭‌ف‍لا۷‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ تحلیلی اسلام :از آغاز تا نیمه نخست سده چهارم
شهیدی ، جعفر،۱۲۹۷- ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی ، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۴‬,‭‌ت۲‌ش۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تحقیق در عملیات ( ۱-۲)
هیلیر، فردریک ؛  تهران تندر: نشر جوان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭‍ه۹‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
دوره مقدماتی حقوق مدنی
صفایی ، حسین ،۱۳۱۲- ؛  تهران نشر میزان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭۳۴۶/۵۵‬,‭‌ص۷د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
رگرسیون ( رشته آمار)
بهبودیان ، جواد ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸/۲‬,‭‌ب۹ر۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه شمای بارگذاری در آنالیز استاتیکی غیرخطی ( پوش آور )برای پلها و پیشنهادی برای بارگذاری بهینه
جهان فکر، احسان ؛  دانشگاه علم و فرهنگ ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸، ۱،CT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت منابع انسانی پیشرفته ( رویکردها، فرایندها و کارکردها)
<عباسپور= عباس پور>، عباس ؛  تهران سمت   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭‌ع۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی به < جامعه شناسی = جامعه شناسی >
<کوئن = کوهن >، بروس ؛  تهران نشر توتیا   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۵۱‬,‭‌ک۹د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
[۱۰۰۰= هزار ]پرسش < چهارگزینه ای = چهار گزینه ای >تحلیل < سازه ها= سازه ها >به همراه پاسخ تشریحی
فنائی ، نادر،۱۳۵۶- ؛  تهران سیمای دانش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۵‬,‭‌ف۸۴‍ه۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
آئین استنباط در حقوق اسلامی
گودرزی ، محمود،۱۳۱۲- ؛  تهران مجد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۵۵‬,‭‌گ۹آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
دولت ممالیک و نقش سیاسی و تمدنی آنان در تاریخ اسلام (۱۵۱۷-۱۲۵۰/۹۲۳-۶۴۸)
شبارو، عصام محمد ؛  قم پژوهشکده حوزه و دانشگاه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭DT‬,‭۹۶‬,‭‌ش۲د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مبانی سازمان و مدیریت
<رضاییان = رضائیان >، علی ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭ر۶‌م۲۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
<روان شناسی = روان شناسی >صنعتی و مدیریت ( ویژه خودسازی مدیران )، با افزودگی بخش ۲۱ - فانتوم های ...
پروا، مهدی ،۱۳۲۴- ؛  تهران شرکت سهامی انتشار   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۸‬,‭‌پ۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم و کاربردهای آمار
طالعی ، علیرضا،۱۳۳۲- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭ط۲‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
<علم النفس = علم النفس :>روان شناسی از دیدگاه دانشمندان مسلمان
نجاتی ، محمدعثمان ،۱۹۱۴ -م . ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۱۸‬,‭‌ن۳‌ع۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری و کنترلهای مالی دولتی
باباجانی ، جعفر ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبایی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HJ‬,‭۹۷۴۱‬,‭‌ب۲‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل قوانین و مقررات پزشکی ، داروئی و بهداشتی
اسلامی تبار، شهریار ؛  تهران مجد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۰۹۰‬,‭‌ف‍لا۵‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
حقوق کار ، به ضمیمه قانون کار جمهوری اسلامی ایران
رنجبری ، ابوالفضل ؛  تهران مجد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۲۷۰‬,‭ر۹‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9