کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ف‍ن‍اوری‌ ن‍ان‍و
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ان‍و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌
ف‍ن‍اوری‌ ن‍ان‍و
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ زی‍س‍ت‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ن‍ان‍و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ --پ‍رس‍ش‌ ه‍ا و پ‍اس‍خ‌ ه‍ا
ن‍ان‍و ف‍ن‍اوری‌
ن‍ان‍وال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌
ن‍ان‍وت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌
 
پدیدآور:
اس‍دی‌، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۴۵-
اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌ ، ب‍ه‍اره‌
آق‍ای‍ی‌، ام‍ی‍د
ک‍لان‍ت‍ری‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
<ک‍وه‍ل‍ر= ک‍ول‍ر>، ج‌ .م‍ی‍ش‍ائ‍ی‍ل‌، ۱۹۵۶ - م‌
ش‍ی‍رزاد، ه‍ادی‌، ۱۳۴۸-
دارس‍ت‍ان‍ی‌، ام‍ی‍ر
رات‍ن‍ر، م‍ارک‌، ۱۹۴۲-
 
ناشر:
ن‍وپ‍ردازان‌
ب‍رای‌ ف‍ردا
ف‍رم‍ن‍ش‌
ن‍ج‍م‌ ال‍ه‍دی‌
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، س‍ت‍اد وی‍ژه‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ف‍ن‍اوری‌ ن‍ان‍و، ب‍اش‍گ‍اه‌ دان‍ش‌ آم‍وزی‌ ن‍ان‍و
ع‍ل‍وم‌ روز
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
مقاله فارسی
 
 
نانو تکنولوژی
اصفهانی ، بهاره ؛  ۱۳۸؟
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<نانوتکنولوژی = نانو تکنولوژی >برای مهندسین
اسدی ، سعید، ۱۳۴۵- ؛  تهران فرمنش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭T‬,‭۱۷۴‬,‭‌ف‍لا۵‌ن۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نانو فناوری
راتنر، مارک ، ۱۹۴۲- ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭T‬,‭۱۷۴‬,‭ر۲‌ن۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نانو از نو
دارستانی ، امیر ؛  تهران ریاست جمهوری ، ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، باشگاه دانش آموزی نانو   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭T‬,‭۱۷۴‬,‭د۲‌ن۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
پرسش های نو از نانو
کلانتری ، اسماعیل ؛  قم نجم الهدی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭T‬,‭۱۷۴‬,‭‌ک۸‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
نانو الکترونیک به زبان ساده :مقدمات نانوتکنولوژی و کاربرد آن در زیرشاخه ی الکترونیک
آقایی ، امید ؛  تهران علوم روز   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭T‬,‭۱۷۴‬,‭‌ن۲آ۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ < واژه های = واژه های >بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی
شیرزاد، هادی ، ۱۳۴۸- ؛  تهران برای فردا   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۸۱‬,‭‌ش۹‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
نانو فناوری نگرشی بر روش های نانو ساختار
<کوهلر= کولر>، ج .میشائیل ، ۱۹۵۶ - م ؛  تهران نوپردازان   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭T‬,‭۱۷۴‬,‭‌ک۹‌ن۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک