مرور الفبایی مرور الفبایی

بازگشت به صفحه اول
مرور بر اساس :

عنوان
1     Freedom of expressionض‍ : overzealous copyright bozos and other enemies   
2     ض‍اب‍طه‌ س‍اخ‍ت‌ ج‍داول‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ ( پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادی‌)   
3     ض‍ب‍ط و پ‍خ‍ش‌ ص‍دا   
4     ض‍ح‍اک‌ :از اس‍طوره‌ ت‍ا واق‍ع‍ی‍ت‌   
5     ض‍ح‍اک‌ م‍اروش‌: پ‍ژوه‍ش‍ی‌ در ب‍اب‌ م‍ف‍ه‍وم‌ اژی‌ و اژی‌ده‍اک‌ در اس‍طوره‌ه‍ا و م‍ت‍ون‌ ای‍ران‍   
6     ض‍رورت‌ دگ‍رگ‍ون‌ س‍ازی‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌، چ‍رای‍ی‌ و چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌   
7     ض‍م‍ان‍ت‌ن‍ام‍ه‌ ب‍ان‍ک‍ی‌   
8     ض‍م‍ان‌ در ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌   
9     ض‍واب‍ط طراح‍ی‌ م‍ع‍م‍اری‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ای‌ م‍ن‍اس‍ب‌ س‍ال‍م‍ن‍دان‌ : م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ض‍واب‍ط و م‍ق‍ررات‌   
10     ض‍واب‍ط <ل‍رزه‌ای‌= ل‍رزه‌ ای‌> ب‍رای‌ طراح‍ی‌ <س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ه‍ای‌= س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ای‌> ف‍ولادی‌ ب‍ر   
11     ض‍واب‍ط ل‍رزه‌ای‌ ب‍رای‌ طراح‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ه‍ای‌ ف‍ولادی‌ ب‍ر اس‍اس‌ AISC 2005   
12     ض‍واب‍ط و م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ م‍خ‍ازن‌ آب‌ زم‍ی‍ن‍ی‌   
13     ض‍واب‍ط و م‍ق‍ررات‌ زی‍ب‍اس‍ازی‌ ش‍ه‍ری‌   
14     ض‍واب‍ط و م‍ق‍ررات‌ س‍اخ‍ت‌ و س‍از : م‍طاب‍ق‌ ب‍ر ض‍واب‍ط ک‍ام‍لا اج‍رای‍ی‌ ک‍ارگ‍اه‍ی‌   
15     ض‍واب‍ط و م‍ق‍ررات‌ ش‍ه‍ر س‍ازی‌ و م‍ع‍م‍اری‌ ب‍رای‌ اف‍راد م‍ع‍ل‍ول‌ ج‍س‍م‍ی‌ - ح‍رک‍ت‍ی‌   
16     ض‍واب‍ط و م‍ق‍ررات‌ طراح‍ی‌ اس‍ت‍ادی‍وم‌ ه‍ای‌ ورزش‍ی‌   
17     ض‍ی‍اف‍ت‌ چ‍ای‌ ژن‍رال‍ه‍ا   
18     ض‍ی‍اف‍ت‌: درس‌ ع‍ش‍ق‌ از زب‍ان‌ اف‍لاطون‌