مرور الفبایی مرور الفبایی

بازگشت به صفحه اول
مرور بر اساس :

عنوان
1     زادال‍م‍س‍اف‍ر   
2     زال‌ و روداب‍ه‌   
3     زاه‍ا ح‍دی‍د   
4     زای‍ش‌ دوب‍اره‌ در آف‍ری‍ن‍ش‌ و ع‍ش‍ق‌ از دی‍دگ‍اه‌ م‍ولان‍ا ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ م‍ول‍وی‌   
5     زای‍م‍ان‌ و ف‍رات‍ر از آن‌   
6     زب‍ان‌ اس‍م‍ب‍ل‍ی‌   
7     زب‍ان‌ اس‍م‍ب‍ل‍ی‌: زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ آی‌. ب‍ی‌.ام‌. 80x86 و س‍ازگ‍ار ب‍ا   
8     زب‍ان‌ اس‍م‍ب‍ل‍ی‌ م‍ی‍ک‍روک‍ن‍ت‍رل‍ره‍ای‌ <= AVR ای‌وی‌آر>   
9     زب‍ان‌ اص‍ال‍ت‌ در ای‍دئ‍ول‍وژی‌ آل‍م‍ان‍ی‌   
10     زب‍ان‌ ال‍گ‍و : ش‍ه‍ره‍ا   
11     زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌   
12     زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ از دب‍ی‍رس‍ت‍ان‌ ت‍ا دان‍ش‍گ‍اه‌، گ‍رام‍ر- ل‍غ‍ت‌- درک‌ م‍طل‍ب‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا۵۰۰   
13     زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ رش‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ج‍ه‍ان‍گ‍ردی‌ و ه‍ت‍ل‍داری‌   
14     زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌   
15     زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ (رش‍ت‍ه‌ زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌)   
16     زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌، وی‍ژه‌ آزم‍ون‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د و ت‍اف‍ل‌ دک‍ت‍ری‌   
17     زب‍ان‌ ب‍دن‌   
18     زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ C [س‍ی‌] C Language   
19     زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ اس‍م‍ب‍ل‍ی‌   
20     زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ اس‍م‍ب‍ل‍ی‌ (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ت‍س‍ت‌ ک‍اردان‍ی‌ ب‍ه‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍اپ‍ی‍وس‍ت‍ه‌)