مرور الفبایی مرور الفبایی

بازگشت به صفحه اول
مرور بر اساس :

عنوان
1     ت‍أث‍ی‍ر آم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‌ ح‍ل‌ م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ ب‍ر ک‍اه‍ش‌ خ‍ش‍م‌، اف‍زای‍ش‌ ت‍وان‍م‍ن‍دی‌ ح‍ل‌ م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ و اف‍ز   
2     ت‍أث‍ی‍رات‌ پ‍ذی‍رش‌ ت‍ج‍ارت‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ در آژان‍س‌ ه‍ای‌ م‍س‍اف‍رت‍ی‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ی‌ م‍وردی‌: آژا   
3     ت‍أث‍ی‍ر اج‍رای‌ پ‍روژه‌ ارت‍ق‍اء اک‍وت‍وری‍س‍م‌ روس‍ت‍ای‌ ش‍ی‍ب‌ دراز ب‍ر ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ س‍ب‍ک‌ زن‍دگ‍   
4     ت‍أث‍ی‍ر ان‍درک‍ن‍ش‌ خ‍اک‌ و س‍ازه‌ ب‍ر ن‍ت‍ای‍ج‌ ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ <س‍ازه‌ ای‌=   
5     ت‍أث‍ی‍ر ت‍ج‍رب‍ه‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌ ب‍ر گ‍رای‍ش‌ ب‍ه‌ م‍ه‍اج‍رت‌ در م‍ی‍ان‌ ای‍ران‍ی‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ گ‍   
6     ت‍أث‍ی‍ر ت‍م‍ای‍زی‍اف‍ت‍گ‍ی‌ خ‍ود، ت‍رس‌ از ص‍م‍ی‍م‍ی‍ت‌، و اض‍طراب‌ ب‍ر رض‍ای‍ت‌ زن‍اش‍وی‍ی‌ و رض‍ای‍   
7     ت‍أث‍ی‍ر خ‍ش‍ک‌ ش‍دن‌ دری‍اچ‍ه‌ اروم‍ی‍ه‌ ب‍رگ‍ردش‍گ‍ری‌ م‍ن‍طق‍ه‌ م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ (ب‍ن‍در گ‍ل‍م‍ان‍خ‍ا   
8     ت‍أث‍ی‍ر رن‍گ‌ ب‍ر ب‍ازاری‍اب‍ی‌ و ف‍روش‌ م‍ن‍س‍وج‍ات‌   
9     ت‍أث‍ی‍ر س‍ه‌ م‍اه‌ آم‍وزش‌ ورزش‌ ه‍م‍گ‍ان‍ی‌ در ش‍ب‍ک‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ت‍ل‍گ‍رام‌ ب‍ر س‍ب‍ک‌ زن‍دگ‍ی‌ دان‍   
10     ت‍أث‍ی‍ر س‍ی‍اس‍ت‌ ج‍ب‍ران‌ ک‍رب‍ن‌ ب‍ر ن‍ح‍وه‌ ت‍وزی‍ع‌ ب‍ن‍زی‍ن‌ در ای‍ران‌ (پ‍روژه‌ ج‍ن‍گ‍ل‌ ک‍اری‌)   
11     ت‍أث‍ی‍ر ش‍اگ‍ردان‌ ک‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌ ب‍ه‍زاد ب‍ر زی‍ب‍اش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍گ‍ارگ‍ری‌ دو م‍ک‍ت‍ب‌ ب‍خ‍ارا و م‍ش‍ه‍   
12     ت‍أث‍ی‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ و ب‍اوره‍ای‌ ع‍ام‍ه‌ ب‍ر ه‍ن‍ر دوران‌ ق‍اج‍ار (روی‍ک‍ردی‌ ب‍ر ن‍ق‍وش‌ طل‍س‍م‌ و   
13     ت‍أث‍ی‍ر ک‍وچ‍ک‌ م‍ول‍ک‍ول‌ه‍ا در ای‍ج‍اد م‍ؤث‍ر <س‍ل‍ول‌ ه‍ای‌= س‍ل‍ول‍ه‍ای‌> ب‍ن‍ی‍ادی‌ پ‍رت‍وان‌ م‍و   
14     ت‍أث‍ی‍ر گ‍ردش‍گ‍ری‌ <رود دره‌ ه‍ا= رود دره‌ه‍ا> ب‍ر س‍اخ‍ت‍ار زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ (م‍طال‍   
15     ت‍أث‍ی‍ر ل‍ب‍اس‌ ب‍ر س‍طح‌ ت‍وج‍ه‌ ک‍ودک‍ان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ اخ‍ت‍لال‌ ک‍م‌ ت‍وج‍ه‍ی‌- ب‍ی‍ش‌ ف‍ع‍ال‍ی‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌   
16     ت‍أث‍ی‍ر م‍ح‍ی‍ط ه‍ای‌ ک‍ش‍ت‌ ح‍اوی‌ <س‍رم‌ ه‍ای‌= س‍رم‍ه‍ای‌> ج‍ن‍ی‍ن‌ گ‍وس‍ال‍ه‌، آل‍ب‍وم‍ی‍ن‌ گ‍اوی‌ و   
17     ت‍أث‍ی‍ر م‍ش‍ارک‍ت‌ م‍ردم‌ م‍ح‍ل‍ی‌ ب‍ر ت‍وس‍ع‍ه‌ اک‍وت‍وری‍س‍م‌ (ب‍خ‍ش‌ اطاق‌ ور ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ل‍ن‍گ‍رود)   
18     ت‍أث‍ی‍ر م‍ع‍م‍اری‌ اق‍ل‍ی‍م‌ گ‍رم‌ و خ‍ش‍ک‌ ای‍ران‌ در ج‍ذب‌ گ‍ردش‍گ‍ر (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌: اق‍ل‍ی‍م‌   
19     ت‍أث‍ی‍ر م‍ؤل‍ف‍ه‌ ه‍ای‌ پ‍س‍ت‌ م‍درن‍ی‍س‍م‌ و ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ آن‌ در ن‍ق‍اش‍ی‌ م‍ع‍اص‍ر ای‍ران‌   
20     ت‍أث‍ی‍ر ن‍وس‍ان‍ات‌ ن‍رخ‌ ارز ب‍ر ت‍ق‍اض‍ای‌ گ‍ردش‍گ‍ران‌ ورودی‌ ای‍ران‌