پایگاه کلیدواژه

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
 
موضوع:
ص‍ن‍ای‍ع‌ دس‍ت‍ی‌ -- ای‍ران‌
آب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ای‍ران‌
ه‍ی‍درول‍ی‍ک‌
م‍ای‍ع‍ات‌ ب‍دن‌ -- اخ‍ت‍لالات‌
ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ طب‍ی‍ع‍ی‌
آب‌ -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
آب‌، م‍ن‍اب‍ع‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
م‍ع‍م‍اری‌ اس‍لام‍ی‌ - ای‍ران‌
آب‌- ل‍ول‍ه‌ ک‍ش‍ی‌- ق‍ی‍م‍ت‍ه‍ا
آب‌، م‍ن‍اب‍ع‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د
آب‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌( ص‍ن‍ع‍ت‌)
آب‌ ب‍خ‍ش‍ی‌
خ‍ط( ه‍ن‍ر)
ش‍ه‍ره‍ا و ش‍ه‍رس‍ت‍ان‍ه‍ا -- ت‍ام‍ی‍ن‌ آب‌
ب‍ت‍ون‌ -م‍ش‍خ‍ص‍ات‌
اق‍ل‍ی‍م‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
آب‌ -ذخ‍ی‍ره‌ -اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
ک‍ان‍ال‍ه‍ا( م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ه‍ی‍درول‍ی‍ک‌)
آب‌، م‍ن‍اب‍ع‌ -طراح‍ی‌ -ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
 
پدیدآور:
ب‍وش‍ر، ک‍ی‍ت‌
ب‍ی‍ات‌ ،ح‍ب‍ی‍ب‌ ال‍ه‌
وول‍ف‌، ه‍ان‍س‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌ .دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ ف‍ن‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ وب‍ودج‍ه‌. دف‍ت‍ر ام‍ور ف‍ن‍ی‌ وت‍دوی‍ن‌ م‍ع‍ی‍اره‍ا
ش‍وارت‍س‌، س‍ی‍م‍ور، ۱۹۲۸-
ح‍ن‍ی‍ف‌ چ‍ادری‌، م‌
ع‍ل‍ی‍ج‍ان‍ی‌، ب‍ه‍ل‍ول‌، ۱۳۲۵-
ض‍ی‍ائ‍ی‌، ح‍ج‍ت‌ال‍ل‍ه‌، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ت‍اب‍ش‌ ،ح‍س‍ن‌
ن‍ج‍م‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ک‍ی‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دی‍وس‍ف‌
م‍وح‍ددان‍ش‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر
م‍ن‍زوی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌، ۱۳۱۵-
خ‍ج‍س‍ت‍ه‌، ع‍ب‍دال‍رح‍ی‍م‌
<م‍داک‌= م‍وداک‌>، پ‍راس‍اد
ج‍ک‍س‍ت‍ی‍م‍ر، ب‍ادو
ف‍رزاد، ه‍وم‍ان‌
پ‍وس‍ت‍ل‌، س‍ان‍درا
ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد، اح‍م‍د
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ و آم‍وزش‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ج‍ه‍اد
م‍ارل‍ی‍ک‌
س‍م‍ت‌
س‍ازم‍ان‌ پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای‍ران‌
م‍رک‍ز خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ س‍ال‍ک‍ان‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ش‍ه‍د)
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌ ،م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ -اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ وان‍ت‍ش‍ارات‌
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍زی‍ل‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌)، ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، واح‍د ان‍ت‍ش‍ارات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍دی‍ری‍ت‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌، م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌- اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
س‍ازم‍ان‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌، رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ و م‍س‍ک‍ن‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا "س‍م‍ت‌"
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6      
1  
کتاب فارسی
 
 
آب و الکترولیت ها
شوارتس ، سیمور، ۱۹۲۸- ؛  تهران موسسه نشر جهاد   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۶۳۰‬,‭‌ش۹آ۲‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت تولید و عملیات
جعفرنژاد، احمد ؛  تهران دانشگاه تهران ، دانشکده مدیریت   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۷۶‬,‭‌ج۷‌م۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آخرین واحه :آب ، مایه حیات
پوستل ، ساندرا ؛  مشهد جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد)   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۳۴۵‬,‭‌پ۹آ۳‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مبانی آب و هواشناسی
علیجانی ، بهلول ، ۱۳۲۵- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۸۶۱/۲‬,‭‌ع۸‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
هیدرولوژی آبهای سطحی ایران
موحددانش ، علی اصغر ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها "سمت "   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭GB‬,‭۷۹۲‬,‭‌م۸‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آب و هوای کره زمین
بوشر، کیت ؛  تهران سمت   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭GB‬,‭۲۳‬,‭‌ب۹۴آ۲‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آبهای صنعتی برای دیگهای بخار
خجسته ، عبدالرحیم ؛  [تهران ] سازمان صنایع ملی ایران ، روابط عمومی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۳۷۷‬,‭‌خ۳آ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
صنایع دستی کهن ایران
وولف ، هانس ؛  تهران انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۲۳۴۶‬,‭‌ف‍لا۹و۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
معماری ایران :دوره اسلامی ،فهرست بناها
کیانی ، محمدیوسف ؛  تهران جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۱۴۸۳‬,‭‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آبرسانی شهری
منزوی ، محمدتقی ، ۱۳۱۵- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۳۴۵‬,‭‌م۸آ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
بناهای آبی برای مجموعه کارشناسی مهندسی عمران
بیات ،حبیب اله ؛  بندرعباس دانشگاه هرمزگان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۴۸۱‬,‭‌ب۹‌ب۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ویژه طراحی شبکه های آبرسانی < = pooLلوپ >
<مداک = موداک >، پراساد ؛  تهران مرکز خدمات فرهنگی سالکان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۴۸۱‬,‭‌م۴۲‌ب۴۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
بتن ریزی در هوای گرم
تابش ،حسن ؛  تهران مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۳۹‬,‭‌ف‍لا۸۹‌ب۳۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
جریان کانالهای باز
حنیف چادری ، م ؛  تهران شرکت انتشارات جزیل   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۱۷۵‬,‭‌ح۹۹‌ج۴۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
ضوابط و معیارهای طرح و محاسبه مخازن آب زمینی
سازمان برنامه و بودجه .دفتر تحقیقات و معیارهای فنی ؛  تهران سازمان برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۶۸‬,‭‌س۲۵‌ض۸‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد قوانین آماری در هیدرولوژی مهندسی
ضیائی ، حجت الله ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی )، بخش فرهنگی ، واحد انتشارات   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۱۵۳‬,‭‌ض۹‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
هیدرولیک کاربردی
نجمایی ، محمد ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۱۶۰‬,‭‌ن۳‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب ،رسته مهندسی آب سال ۱۳۷۷
سازمان برنامه وبودجه . دفتر امور فنی وتدوین معیارها ؛  تهران سازمان برنامه و بودجه ،مرکز مدارک اقتصادی -اجتماعی وانتشارات   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۴۹۱‬,‭‌س۲‌ف۹۳‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد خط و روشهای طراحی
جکستیمر، بادو ؛  تهران مارلیک   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۷۵۴‬,‭‌ج۸‌ک۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
در جستجوی منابع ناشناخته آب و انرژی در ایران
فرزاد، هومان ؛  تهران سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۳۴۵‬,‭‌ف۴د۴‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6