وظایف کتابخانه دانشکده هنر  ومعماری وظایف کتابخانه دانشکده هنر ومعماری

اين كتابخانه درجهت پيشبرد رسالت آموزشی وپژهشی  وبه سه گروه،استادان، دانشجويان ومحققين یاری می رساند و همچنین می کوشد ، پاسخي مناسب وكافي به مراجعين خود بدهد