قوانین و ساعت کار کتابخانه دانشکده هنر و معماری قوانین و ساعت کار کتابخانه دانشکده هنر و معماری

1. ارایه «كارت عضويت كتابخانه» جهت امانت‌گيری كتاب الزامی است.

2. به دانشجویان دوره كارشناسی و کارشناسی ارشد، حداكثر دو جلد كتاب غيرمرجع به مدت 15روز امانت داده می‌شود.

3. به اعضای هيأت علمی، حداكثر چهار جلد كتاب غيرمرجع به مدت 15روز امانت داده مي شود.

4. به همكاران دانشگاهی، حداكثر دو جلد كتاب غيرمرجع به مدت 15روز داده می‌شود.

5. تمدید مجدد کتاب در صورتی امکان پذیر می باشد که کتاب متقاضی دیگری نداشته باشد.

6. امانت‌دهی كتب مرجع (واژه‌نامه‌ها، دايره‌المعارف‌ها، اطلس‌ها، دانشنامه‌ها و كتب نفيس و مصور هنری) به صورت روزانه در سالن‌های مطالعه ميسر می باشد.

7. ساعات كاری كتابخانه دانشکده هنر و معماری از 8 صبح تا 16 مي باشد و پنج شنبه ها تا ساعت 13 بعداز ظهر

8. مسئوليت حفاظت از منابع و كتابهاي دريافتی طبق آئین نامه داخلی کتابخانه بر عهده صاحب كارت مي باشد

9. هنگام تسويه حساب و فارغ التحصيلي، تحويل كارت عضويت به كتابخانه الزامي است