انتشار دهنده محتوا انتشار دهنده محتوا

«بازگشت

تماس

 ساختمان مرکزی

        نشانی :  تهران  ، بلوار اشرفی اصفهانی ، روبروی تیراژه - خیابان شهید قموشی (پارک سابق) ، کتابخانه مرکزی دانشگاه علم و فرهنگ.

          تلفن :                              داخلی کارشناسان :  - 407  -  408    - 5-44238171 ( 021 )

                                                            مدیریت: داخلی 406

          کد پستی  :             1461968151

          نمابر (فاکس):                             44214750– ( 021 )

           ایمیل:                            lib.uscmain35@yahoo.com  

دانشکده هنر و معماری

           نشانی : تهران ، بلوار اشرفی اصفهانی- روبروی تیراژه- خیابان شهید قموشی (پارک سابق)- دانشگاه علم و فرهنگ-  دانشکده هنر و معماری.

           تلفن :                             داخلی 407             5- 44238171 – (021 )

          صندوق پستی  :      1461968151

           نمابر (فاکس) :                            44214750 – ( 021 )

          ایمیل:                            Artlib@usc.ac.ir