انتشار دهنده محتوا انتشار دهنده محتوا

«بازگشت

کارورزی (کارآموزی) در کتابخانه دانشگاه

به نام خدا

دانشجویان رشته کتابداری و یا سایر دانشجویان که خواهان گذراندن این درس در کتابخانه دانشگاه می باشند

جهت انجام کارورزی (کارآموزی) 1 و 2 خود در کتابخانه دانشگاه با شماره 5-44238171

داخلی 406 تماس گرفته و برنامه کارورزی خود را اعلام فرمایند

با آرزوی موفقیت