انتشار دهنده محتوا انتشار دهنده محتوا

«بازگشت

پایان نامه های دفاع شده رشته طراحی پارچه و لباس دانشگاه علم و فرهنگ

فهرست پایان نامه های رشته طراحی پارچه و لباس موجود در کتابخانه مرکزی و دیجیتال دانشگاه علم و فرهنگ تا مهرماه 1397

ردي‍ف‌

ع‍ن‍وان‌

پ‍دي‍دآورن‍ده‌

س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار

م‍ح‍ل‌ ان‍ت‍ش‍ار

ش‍م‍اره‌ م‍درک‌

۱

ان‍ت‍خ‍اب‌ رن‍گ‌ پ‍وش‍اک‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ رن‍گ‌ پ‍وس‍ت‌

زن‍دب‍ار، س‍ان‍از

۱۳۹۳

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۷۱۷پ‌

۲

ت‍أث‍ی‍ر رن‍گ‌ ب‍ر ب‍ازاری‍اب‍ی‌ و ف‍روش‌ م‍ن‍س‍وج‍ات‌

م‍وس‍وی‍ان‌ ح‍ج‍ازی‌، م‍ائ‍ده‌ ال‍س‍ادات‌

۱۳۹۳

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۷۲۶پ‌

۳

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ع‍ک‍اس‍ی‌ م‍د ب‍ا روی‍ک‍رد ن‍ش‍ان‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (م‍ورد پ‍ژوه‍ی‌ :ب‍ررس‍ی‌ ع‍ک‍س‌ ه‍ای‌ م‍د ری‍چ‍ارد اودون‌ ب‍ر اس‍اس‌ ن‍ظری‍ه‌ ن‍ش‍ان‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ رولان‌ ب‍ارت‌)

پ‍ای‍ن‍ده‌، ن‍وش‍ی‍ن‌

۱۳۹۳

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۷۲۹پ‌

۴

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ض‍ام‍ی‍ن‌ ادب‍ی‌ ب‍ر ن‍ق‍وش‌ پ‍ارچ‍ه‌ه‍ای‌ ص‍ف‍وی‌ ب‍ا ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ آث‍ار غ‍ی‍اث‌ال‍دی‍ن‌ ن‍ق‍ش‌ ب‍ن‍د

ت‍ق‍دس‌ن‍ژاد، زه‍را

۱۳۹۳

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۷۴۸پ‌

۵

ک‍ارک‍رده‍ای‌ ن‍ش‍ان‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ در ن‍ق‍وش‌ ب‍ه‌ ک‍ار رف‍ت‍ه‌ در پ‍ارچ‍ه‌ه‍ای‌ دوره‌ ص‍ف‍وی‍ه‌ و ب‍ازآف‍ری‍ن‍ی‌ آن‌ در دوران‌ م‍ع‍اص‍ر

خ‍وش‍چ‍ه‍ره‌ زی‍ب‍ا، ع‍ارف‍ه‌

۱۳۹۳

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۷۶۷پ‌

۶

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ پ‍دی‍دار ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍ن‌ پ‍وش‌ ح‍ج‍اب‌ در ای‍ران‌

داوری‌ م‍ع‍ی‍ن‍ی‌، زه‍ره‌

۱۳۹۳

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۷۶۸پ‌

۷

م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ و ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ زی‍ب‍ا ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ گ‍ل‌ و م‍رغ‌ در م‍ن‍س‍وج‍ات‌ دوره‌ ص‍ف‍وی‌

ب‍ص‍ری‌ ب‍وش‍ه‍ری‌، زه‍ره‌

۱۳۹۳

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۸۰۱پ‌

۸

م‍ی‍ن‍ا ک‍اری‌ و چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ ک‍ارب‍رد آن‌ در ت‍ن‌ پ‍وش‌ه‍ای‌ م‍ع‍اص‍ر

ب‍رج‍ی‍ان‌، ن‍س‍ت‍رن‌

۱۳۹۳

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۸۶۳پ‌

۹

م‍طال‍ع‍ه‌ ن‍ش‍ان‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ طراح‍ی‌ ل‍ب‍اس‌ از ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌

ام‍ی‍ن‍ی‌ ده‌ ی‍ادگ‍اری‌، م‍ری‍م‌

۱۳۹۳

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۸۶۹پ‌

۱۰

ن‍ق‍ش‌ ن‍م‍ادی‍ن‌ درخ‍ت‌ س‍رو در پ‍ارچ‍ه‌ ه‍ای‌ ای‍ران‍ی‌

ب‍ی‍گ‍دل‍ی‌، ب‍ه‍اره‌

۱۳۹۳

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۸۸۳پ‌

۱۱

ب‍ررس‍ی‌ روش‌ ه‍ای‌ ارائ‍ه‌ ی‌ م‍ح‍ص‍ولات‌ و ه‍ن‍ر طراح‍ان‌ ل‍ب‍اس‌ (وی‍ت‍ری‍ن‌)

س‍ت‍اری‌ ق‍ه‍ف‍رخ‍ی‌، ش‍ورا

۱۳۹۳

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۹۰۴پ‌

۱۲

آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌  طرح‌ ه‍ای‌ واردات‍ی‌ در م‍ن‍س‍وج‍ات‌ ای‍ران‍ی‌

ع‍ب‍دال‍ل‍ه‍ی‌ ن‍ج‍ات‌، ف‍ه‍ی‍م‍ه‌

۱۳۹۳

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۹۳۴پ‌

۱۳

ت‍اث‍ی‍ر م‍د ب‍ر پ‍وش‍ش‌ م‍ح‍ل‍ی‌ زن‍ان‌ اس‍ت‍ان‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌ ب‍ا روی‍ک‍ردی‌ ب‍ر ن‍ظری‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌

رن‍ج‍ب‍ر ک‍ل‍ی‍ب‍ی‌، م‍ی‍ن‍ا

۱۳۹۳

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۹۶۲پ‌

۱۴

ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ ع‍وام‍ل‌ م‍ؤث‍ر ب‍ر ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ ن‍ق‍ش‌ م‍ای‍ه‌ ه‍ای‌ ان‍س‍ان‍ی‌ در پ‍ارچ‍ه‌ ه‍ای‌ دوران‌ ص‍ف‍وی‌ و ق‍اج‍ار در ای‍ران‌

ح‍س‍ی‍ن‌ زاده‌ ق‍ش‍لاق‍ی‌، س‍ارا

۱۳۹۴

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۹۶۴پ‌

۱۵

ف‍ن‍اوری‌ چ‍اپ‌ س‍ه‌ ب‍ع‍دی‌ و ک‍ارب‍رد آن‌ در ص‍ن‍ع‍ت‌ پ‍وش‍اک‌ ای‍ران‌

ن‍ی‍ک‍وک‍ار، م‍ن‍ص‍وره‌

۱۳۹۴

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۹۶۵پ‌

۱۶

ب‍ررس‍ی‌ ت‍أث‍ی‍ر ن‍ق‍وش‌ ن‍م‍ادی‍ن‌ م‍ن‍س‍وج‍ات‌ دوره‌ ی‌ س‍اس‍ان‍ی‌ ب‍ر م‍ن‍س‍وج‍ات‌ ع‍ص‍ر ق‍اج‍اری‍ه‌

رح‍م‍ت‍ی‌ س‍ن‍گ‌ ک‍ر، زه‍را

۱۳۹۴

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۰۱۷پ‌

۱۷

ان‍ع‍ک‍اس‌ طب‍ق‍ات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ دوره‌ دوم‌ ق‍اج‍ار در ت‍م‍ای‍ز ن‍م‍ادی‍ن‌ م‍ی‍ان‌ س‍اخ‍ت‍ار پ‍وش‍اک‌ آن‍ه‍ا

م‍ک‍ت‍ب‍ی‍ان‌، س‍م‍ی‍را

۱۳۹۳

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۰۵۰پ‌

۱۸

ع‍وام‍ل‌ ت‍أث‍ی‍رگ‍ذار ب‍ر ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ م‍د و ل‍ب‍اس‌ دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌ اول‌ و دوم‌ (1304 - 1357 ه‍ج‍ری‌ خ‍ورش‍ی‍دی‌)

س‍وری‌، زه‍را

۱۳۹۴

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۰۷۹پ‌

۱۹

ارزی‍اب‍ی‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اث‍رب‍خ‍ش‌ ب‍ر ج‍ذب‌ م‍ش‍ت‍ری‌ در ب‍رن‍ده‍ای‌ پ‍وش‍اک‌ چ‍رم‌ در ای‍ران‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌؛ ن‍وی‍ن‌ چ‍رم‌ و چ‍رم‌ درس‍ا)

غ‍ائ‍ب‍ی‌، ن‍ی‍ره‌

۱۳۹۴

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۱۱۲پ‌

۲۰

ت‍اث‍ی‍ر ل‍ب‍اس‌ ب‍ر رف‍ت‍ار خ‍لاق‍ان‍ه‌ ک‍ودک‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌: ت‍أث‍ی‍ر ل‍ب‍اس‌ چ‍ن‍دم‍ن‍ظوره‌ ب‍ر رف‍ت‍ار خ‍لاق‍ان‍ه‌ ک‍ودک‍ان‌ ۶-۳س‍ال‌ م‍ه‍د ک‍ودک‍ه‍ای‌ اردب‍ی‍ل‌)

آرون‌، زی‍ب‍ا

۱۳۹۴

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۱۳۳پ‌

۲۱

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و ب‍ررس‍ی‌ پ‍ارچ‍ه‌ ه‍ای‌ ب‍اف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ی‌ ش‍وش‍ت‍ر (ب‍ررس‍ی‌ م‍وردی‌ پ‍ارچ‍ه‌ ی‌ دی‍ب‍ای‌ ش‍وش‍ت‍ر)

طه‍م‍اس‍ب‍ی‌، زه‍را

۱۳۹۳

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۱۴۳پ‌

۲۲

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ع‍وام‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ب‍ر س‍ل‍ی‍ق‍ه‌ پ‍وش‍ش‌ ن‍وج‍وان‌ دخ‍ت‍ر در گ‍روه‌ س‍ن‍ی‌ 17  13 س‍ال‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌: م‍ن‍طق‍ه‌ 5  1 ش‍ه‍ر م‍ش‍ه‍د)

دادخ‍واه‌، اف‍س‍ان‍ه‌

۱۳۹۴

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۱۵۴پ‌

۲۳

ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ ال‍گ‍وی‌ ب‍الات‍ن‍ه‌ (پ‍ی‍راه‍ن‌ و ب‍ل‍وز) ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ان‍دام‌ ب‍ان‍وان‌ ای‍ران‍ی‌ (ب‍ر اس‍اس‌ ال‍گ‍وی‌ م‍ول‍ر)

ج‍ه‍ان‍گ‍ردی‌، ف‍اطم‍ه‌

۱۳۹۵

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۲۴۴پ‌

۲۴

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ان‍طب‍اق‌ اس‍ت‍ان‍دارد ال‍گ‍و ب‍رش‌ در م‍ت‍ری‍ک‌ ب‍ا ان‍دام‌ ب‍ان‍وان‌ ای‍ران‍ی‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ غ‍رب‍ی‌)

ت‍ن‍ه‍ا، پ‍ری‍ا

۱۳۹۵

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۲۵۲پ‌

۲۵

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر طرح‌ و اس‍ت‍ان‍دارد ک‍ف‍ش‌ ب‍ر ج‍ذب‌ م‍ش‍ت‍ری‌ - م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌: ش‍رک‍ت‌ چ‍رم‌ م‍ش‍ه‍د

ن‍ع‍م‍ت‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌

۱۳۹۵

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۲۵۳پ‌

۲۶

ب‍ررس‍ی‌ م‍ف‍اه‍ی‍م‌ ن‍م‍ادی‍ن‌ رن‍گ‌ در پ‍وش‍اک‌ و م‍ن‍س‍وج‍ات‌ ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ ف‍ردوس‍ی‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌؛ رن‍گ‌ه‍ای‌ س‍ی‍اه‌، س‍پ‍ی‍د، س‍رخ‌ و زرد)

م‍ق‍دس‍ی‌، ن‍رج‍س‌

۱۳۹۵

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۲۸۹پ‌

۲۷

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ب‍ر واک‍ن‍ش‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ ب‍ه‌ ل‍ب‍اس‌ ف‍رم‌ آم‍وزش‍ی‌ در ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ ۱۳۹۴ - ۱۳۹۳ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌؛ م‍دارس‌ دول‍ت‍ی‌ دخ‍ت‍ران‍ه‌ دوره‌ م‍ت‍وس‍طه‌ دوم‌)

اردان‍ی‌، ف‍ری‍ب‍ا

۱۳۹۴

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۰۹پ‌

۲۸

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍ق‍وش‌ روی‌ T-Shertج‍وان‍ان‌ در اس‍ت‍ان‌ م‍ازن‍دران‌

س‍ل‍ح‍ش‍ور، ک‍ل‍ث‍وم‌

۱۳۹۴

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۱۰پ‌

۲۹

ب‍ررس‍ی‌ وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ ل‍ب‍اس‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر س‍ب‍ک‌ زن‍دگ‍ی‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌: زن‍ان‌ ش‍اغ‍ل‌ در آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ش‍ه‍ر رودس‍ر)

رم‍ض‍ان‌خ‍واه‌، م‍ه‍دی‍ه‌

۱۳۹۵

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۱۹پ‌

۳۰

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ رون‍د ارائ‍ه‌ م‍د در چ‍ه‍ار م‍رک‍ز م‍د ج‍ه‍ان‌ (ل‍ن‍دن‌، ن‍ی‍وی‍ورک‌، پ‍اری‍س‌، م‍ی‍لان‌)  و ت‍اث‍ی‍ر آن‌ ب‍ر ب‍ازار م‍ص‍رف‌ داخ‍ل‍ی‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ت‍ه‍ران‌)

ب‍ای‍ه‌، زه‍را

۱۳۹۵

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۳۵پ‌

۳۱

م‍طال‍ع‍ه‌ ن‍ق‍وش‌ دس‍ت‍ب‍اف‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ زن‍ان‌ ک‍رد خ‍راس‍ان‌ ش‍م‍ال‍ی‌ از م‍ن‍ظر ن‍م‍ادش‍ن‍اس‍ی‌

ض‍م‍ان‍د، ن‍اه‍ی‍د

۱۳۹۵

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۴۰پ‌

۳۲

ام‍ن‍ی‍ت‌ و ع‍دم‌ ام‍ن‍ی‍ت‌ ن‍ش‍ان‍ه‌ ای‌ در ل‍ب‍اس‌ ک‍ن‍ون‍ی‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ای‍ران‍ی‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌: ج‍وان‍ان‌ ۲۰-۳۵س‍ال‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌)

ک‍دخ‍دای‍ی‌، م‍ه‍رن‍از

۱۳۹۵

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۵۶پ‌

۳۳

ه‍ن‍ر پ‍وش‍اک‌ و م‍ن‍س‍وج‍ات‌ ق‍اج‍ار ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ آی‍ک‍ون‍ول‍وژی‌ ل‍ب‍اس‌ ش‍اه‍ان‌ و درب‍اری‍ان‌

ه‍م‍ت‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌

 

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۵۷پ‌

۳۴

م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ پ‍وش‍اک‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ و ک‍ودک‍ان‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍خ‍ش‌ داخ‍ل‍ی‌ و ف‍وری‍ت‌ه‍ای‌ اطف‍ال‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ م‍ادر و ک‍ودک‌ غ‍دی‍ر در ش‍ی‍راز

دادگ‍ر، س‍ی‍م‍ا

۱۳۹۵

ع‍ل‍م‌ وف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۶۰پ‌

۳۵

پ‍ی‍ون‍د س‍ب‍ک‌ (( وی‍ن‍ت‍ی‍ج‌)) و زن‍دگ‍ی‌ س‍ازگ‍ار ب‍ا م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌ در طراح‍ی‌ ل‍ب‍اس‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ق‍لاب‌ دوزی‌ رش‍ت‌ دوره‌ ی‌ ق‍اج‍ار)

ع‍ب‍اس‍ی‌ س‍ورش‍ج‍ان‍ی‌، لال‍ه‌

۱۳۹۴

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۶۳پ‌

۳۶

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ب‍ر ع‍ن‍اص‍ر اص‍ل‍ی‌ ن‍م‍ادی‍ن‌ در ن‍ق‍وش‌ پ‍ارچ‍ه‌ ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ (آغ‍از ع‍ص‍ر ص‍ف‍وی‍ه‌ ت‍ا پ‍ای‍ان‌ دوره‌ ی‌ ق‍اج‍ار)

ن‍دک‍ی‌، ن‍رگ‍س‌

۱۳۹۵

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۷۵پ‌

۳۷

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ب‍از ت‍ول‍ی‍د ه‍وی‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ در طراح‍ی‌ ل‍ب‍اس‌ ص‍ح‍ن‍ه‌ آث‍ار س‍ی‍ن‍م‍ای‍ی‌ ای‍ران‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌: ف‍ی‍ل‍م‌ه‍ای‌ ع‍ل‍ی‌ ح‍ات‍م‍ی‌)

ب‍خ‍ت‍ی‍اری‌ آق‍م‍س‍ج‍د، ال‍ن‍از

۱۳۹۵

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۷۹پ‌

۳۸

م‍طال‍ع‍ه‌ ک‍ارب‍رد ف‍ن‍اوری‌ ه‍وش‍م‍ن‍د در پ‍وش‍اک‌ ح‍ف‍اظت‍ی‌ ای‍ران‌

ن‍ج‍ف‌زاده‌، آرزو

۱۳۹۵

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۸۸پ‌

۳۹

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ م‍ن‍س‍وج‍ات‌ دک‍وراس‍ی‍ون‌ داخ‍ل‍ی‌ ای‍ران‍ی‌ و غ‍ی‍ر ای‍ران‍ی‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌: روم‍ب‍ل‍ی‌)

م‍ح‍م‍دی‍ان‌، س‍ی‍م‍ی‍ن‌

۱۳۹۵

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۴۱۴پ‌

۴۰

س‍ن‍ج‍ش‌ م‍ی‍زان‌ رض‍ای‍ت‍م‍ن‍دی‌ ب‍ان‍وان‌ از ل‍ب‍اس‌ ورزش‍ی‌ در رش‍ت‍ه‌ ف‍وت‍س‍ال‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌: ب‍اش‍گ‍اه‍ه‍ا و دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ن‍ی‍ش‍اب‍ور و س‍ب‍زوار)

م‍ع‍ی‍ن‌ ف‍رد، م‍ل‍ی‍ح‍ه‌

۱۳۹۵

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۴۱۷پ‌

۴۱

آرم‍ان‍ی‌ س‍ازی‌ در س‍ه‌ ح‍وزه‌ پ‍وش‍ش‌ ع‍م‍وم‍ی‌، طراح‍ی‌ م‍د و ت‍ص‍وی‍رس‍ازی‌ م‍د

م‍دی‍ل‍ی‌، ب‍ت‍ول‌

۱۳۹۳

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۴۷۸پ‌

۴۲

زم‍ی‍ن‍ه‌ ه‍ای‌ ش‍ک‍ل‌ گ‍ی‍ری‌ ت‍ح‍ول‌ در ن‍وع‌ پ‍وش‍ش‌ ب‍ان‍وان‌ در ع‍ص‍ر پ‍ه‍ل‍وی‌ اول‌ (۱۳۱۰-۱۳۲۰)

ب‍ق‍ائ‍ی‍ان‌، ن‍ازن‍ی‍ن‌

۱۳۹۵

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۵۰۹پ‌

۴۳

ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ ال‍گ‍وی‌ م‍ن‍اس‍ب‌ پ‍وش‍ش‌ در ع‍ص‍ر ح‍اض‍ر از م‍ن‍ظر ق‍رآن‌ و اح‍ادی‍ث‌

ش‍ع‍رب‍اف‌ ع‍ل‍ی‍ای‍ی‌، ت‍ک‍ت‍م‌

۱۳۹۵

طراح‍ی‌ پ‍ارچ‍ه‌ و ل‍ب‍اس‌

۱۵۲۷پ‌

۴۴

ارزی‍اب‍ی‌ اث‍رات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ پ‍وش‍اک‌ دوس‍ت‍دار طب‍ی‍ع‍ت‌ ب‍ر ذائ‍ق‍ه‌ پ‍وش‍ش‌ م‍ردم‌ ت‍ه‍ران‌ ("م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ف‍روش‍گ‍اه‌ آن‍دی‍ا، ب‍ت‍ه‌ ج‍ق‍ه‌ و ت‍ن‌ درس‍ت‌)

اف‍ش‍ار، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌

۱۳۹۶

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۵۵۳پ‌

۴۵

م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ و ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌ ب‍ازن‍م‍ود ت‍زی‍ی‍ن‍ات‌ م‍ع‍م‍اری‌ در پ‍ارچ‍ه‌ ه‍ای‌ دوره‌ ص‍ف‍وی‍ه‌

م‍ح‍ب‍ی‌، وح‍ی‍ده‌

۱۳۹۶

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۶۱۵پ‌

۴۶

ت‍اث‍ی‍ر س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ت‍ول‍ی‍دی‌ - ت‍وزی‍ع‍ی‌ م‍ان‍ت‍و  ب‍ر س‍ل‍ی‍ق‍ه‌ م‍ش‍ت‍ری‌  در دو م‍ن‍طق‍ه‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌: م‍ن‍اطق‌ ۱و۷ )

ب‍رن‍وش‌، س‍ول‍م‍از

۱۳۹۵

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۶۲۰پ‌

۴۷

م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ ب‍ه‌ وج‍ود آم‍ده‌ در پ‍وش‍ش‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ زن‍ان‌ در ت‍ه‍ران‌ پ‍س‌ از ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ت‍اک‍ن‍ون‌

ح‍س‍ام‍ی‌، رع‍ن‍ا

۱۳۹۶

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۶۳۰پ‌

۴۸

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ع‍وام‍ل‌ ت‍اث‍ی‍ر گ‍ذار در ت‍غ‍ی‍ی‍ر س‍ب‍ک‌ پ‍وش‍ش‌ زن‍ان‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ س‍اوه‌ ب‍ا روی‍ک‍رد س‍رم‍ای‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ۱ ۲ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ س‍اوه‌)

ص‍دی‍ف‌، م‍ن‍ا

۱۳۹۶

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۶۳۹پ‌

۴۹

ب‍ررس‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ل‍ب‍اس‌ زن‍ان‌ ک‍رد در ک‍ردس‍ت‍ان‌ و خ‍راس‍ان‌ ش‍م‍ال‍ی‌

ه‍وش‍ن‍گ‍ی‌، ش‍ی‍ری‍ن‌

۱۳۹۳

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۶۹۲پ‌

۵۰

ب‍ررس‍ی‌ پ‍دی‍ده‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌ از دری‍چ‍ه‌ وی‍ت‍ری‍ن‌

اس‍م‍ع‍ی‍ل‌ پ‍ور، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌

۱۳۹۳

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۶۹۳پ‌

۵۱

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ رن‍گ‌، ف‍رم‌ و ج‍ن‍س‌ ت‍ن‌ پ‍وش‌ ب‍ان‍وان‌ از م‍ن‍ظر ب‍ه‍داش‍ت‌ و س‍لام‍ت‌

م‍ح‍م‍ودی‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌

۱۳۹۶

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۷۰۱پ‌

۵۲

م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ب‍از ت‍ول‍ی‍د پ‍وش‍اک‌ زن‌ در ه‍ف‍ت‌ پ‍ی‍ک‍ر ن‍ظام‍ی‌ گ‍ن‍ج‍وی‌ و ن‍گ‍ارگ‍ری‌ م‍ک‍ت‍ب‌ ه‍رات‌ دوره‌ ت‍ی‍م‍وری‌

س‍ه‍راب‍ی‌، م‍ه‍ن‍از

۱۳۹۶

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۷۱۵پ‌

۵۳

ت‍أث‍ی‍ر ل‍ب‍اس‌ ب‍ر س‍طح‌ ت‍وج‍ه‌ ک‍ودک‍ان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ اخ‍ت‍لال‌ ک‍م‌ ت‍وج‍ه‍ی‌- ب‍ی‍ش‌ ف‍ع‍ال‍ی‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر دی‍دگ‍اه‌ ش‍ن‍اخ‍ت‌ پ‍وش‍ش‍ی‌

زاه‍دی‌، س‍اغ‍ر

۱۳۹۶

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۷۴۱پ‌

۵۴

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌ ل‍ب‍اس‌ ف‍رم‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ ب‍ان‍ک‌ ه‍ا در اص‍ف‍ه‍ان‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ب‍ان‍ک‌ م‍ل‍ی‌ و ک‍ش‍اورزی‌)

ب‍ره‍ان‍ی‌، م‍ه‍دی‍ه‌

۱۳۹۶

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۷۴۴پ‌

۵۵

اس‍ت‍ان‍دارد س‍ازی‌ ج‍دول‌ س‍ای‍ز ب‍ن‍دی‌ ل‍ب‍اس‌ ک‍ودک‌ ۲-۰س‍ال‌ م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ۳ت‍ول‍ی‍د ک‍ن‍ن‍ده‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌

غ‍ف‍اری‍ان‌، ع‍اطف‍ه‌

۱۳۹۶

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۷۵۹پ‌

۵۶

آرای‍ه‌ ه‍ای‌ زی‍ن‍ت‍ی‌ در پ‍وش‍اک‌ دوره‌ ق‍اج‍ار از م‍ن‍ظر ن‍ظری‍ه‌ ن‍اب‍راب‍ری‌ طب‍ق‍ات‍ی‌ م‍اک‍س‌ وب‍ر (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ج‍واه‍ر دوزی‌ ه‍ا ، ن‍ق‍ش‌ ب‍ت‍ه‌ ج‍ق‍ه‌ و ن‍ش‍ان‌ ه‍ا)

ج‍اودی‌، ال‍ه‍ام‌

۱۳۹۳

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۷۶۱پ‌

۵۷

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ن‍ق‍ش‌ و ج‍ای‍گ‍اه‌ ل‍ب‍اس‌ در م‍ش‍روع‍ی‍ت‌ طل‍ب‍ی‌ ن‍ه‍اد ق‍درت‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ن‍گ‍اره‌ ه‍ای‌ م‍ک‍ت‍ب‌ ت‍ب‍ری‍ز ای‍ل‍خ‍ان‍ی‌ و ه‍رات‌ ت‍ی‍م‍وری‌)

ص‍ول‍ت‍ی‌، س‍ی‍ده‌ ش‍ی‍م‍ا

۱۳۹۶

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۷۸۴پ‌

۵۸

م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍ح‍ولات‌ پ‍وش‍ش‌ ای‍ران‍ی‍ان‌ در گ‍ذر از ن‍ی‍م‍ه‌ دوم‌ دوره‌ ق‍اج‍ار (۱۲۲۷-۱۳۰۴) ب‍ه‌ دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌ اول‌ (۱۳۰۴-۱۳۲۰)  ب‍ا روی‍ک‍رد ن‍ش‍ان‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌

گ‍ل‍چ‍ی‍ن‌ ای‍رای‍ی‌، ش‍ی‍م‍ا

۱۳۹۶

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۷۹۶پ‌

۵۹

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ع‍وام‍ل‌ ت‍اث‍ی‍ر گ‍ذار ب‍ر ت‍وس‍ع‍ه‌ آم‍وزش‌ رش‍ت‍ه‌ طراح‍ی‌ و دوخ‍ت‌ در س‍ازم‍ان‌ آم‍وزش‌ ف‍ن‍ی‌ و ح‍رف‍ه‌ ای‌ ک‍ش‍ور (اس‍ت‍ان‌ زن‍ج‍ان‌)

ن‍درل‍و، زی‍ن‍ب‌

۱۳۹۷

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۸۳۶پ‌

۶۰

ب‍ررس‍ی‌ ت‍أث‍ی‍ر ع‍ک‍اس‍ی‌ م‍د، ب‍ر ج‍ذب‌ م‍ش‍ت‍ری‌ در ص‍ن‍ع‍ت‌ پ‍وش‍اک‌ ای‍ران‌

رس‍ت‍م‍ی‍ان‌، م‍ان‍دان‍ا

۱۳۹۴

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۸۵۲پ‌

 

 

 

 

 

 

 

کتابخانه مرکزی و دیجیتال دانشگاه علم و فرهنگ