انتشار دهنده محتوا انتشار دهنده محتوا

«بازگشت

لیست پایا نامه های رشته نقاشی موجود در کتابخانه دیجیتال دانشگاه علم و فرهنگ

لیست پایان نامه های رشته نقاشی موجود در کتابخانه دیجیتال دانشگاه علم و فرهنگ تا تیرماه 1399

ردي‍ف‌

ع‍ن‍وان‌

پ‍دي‍دآورن‍ده‌

س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار

م‍ح‍ل‌ ان‍ت‍ش‍ار

۱

ب‍ررس‍ی‌ ص‍ح‍ن‍ه‌ ه‍ای‌ ش‍ک‍ار در ن‍گ‍ارگ‍ری‌ س‍ن‍ت‍ی‌

م‍ص‍طف‍ی‌ ل‍و، ف‍اطم‍ه‌

۱۳۸۷-۸۸

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ وف‍ره‍ن‍گ‌

۲

ب‍ررس‍ی‌ وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ ش‍اخ‍ص‌ ع‍ن‍اص‍ر ب‍ص‍ری‌ در ن‍ق‍اش‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ (گ‍روه‌ س‍ن‍ی‌ 7- 3)

م‍ح‍ل‍وج‍ی‌، م‍ه‍دی‌

۱۳۹۳

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۳

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ ب‍ر ن‍ق‍اش‍ان‌ ده‍ه‌ ه‍ش‍ت‍اد ای‍ران‌

ای‍م‍ان‌ پ‍ن‍اه‌، م‍ن‍ا

۱۳۹۳

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۴

ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ زی‍ب‍اش‍ن‍اس‍ان‍ه‌ ن‍ق‍وش‌ س‍وزن‌ دوزی‌ م‍ازن‍دران‌

ش‍ری‍ف‍ی‌،  س‍ی‍ده‌ ام‌ ال‍ب‍ن‍ی‍ن‌

۱۳۹۳

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۵

ن‍ق‍ش‌ س‍ی‍م‍رغ‌ در ن‍گ‍ارگ‍ری‌ ای‍ران‍ی‌

ب‍طح‍ائ‍ی‌، س‍م‍ی‍ه‌ س‍ادات‌

۱۳۹۳

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۶

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ن‍ش‍ان‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍ق‍اش‍ی‌ ه‍ای‌ س‍ه‍راب‌ س‍پ‍ه‍ری‌

ری‍ی‍س‌ ال‍س‍ادات‍ی‌، ال‍ه‍ه‌

۱۳۹۳

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۷

م‍طال‍ع‍ه‌ م‍ردم‌ ن‍گ‍اری‌  ع‍ن‍اص‍ر ن‍م‍ادی‍ن‌ ن‍ق‍ش‌ ش‍ده‌ ب‍ر ت‍پ‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍رم‍ان‌

ع‍س‍ک‍ری‌ روک‍رد، م‍ی‍ن‍ا

۱۳۹۳

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۸

م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ زی‍ب‍ای‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌  ت‍ص‍وی‍ر رس‍ت‍م‌ در ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ف‍ردوس‍ی‌ ع‍ص‍ر ص‍ف‍وی‌ (ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ش‍اه‌ ت‍ه‍م‍اس‍ب‍ی‌، ق‍وام‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د ش‍ی‍رازی‌، رش‍ی‍دا)

ص‍ال‍ح‍ی‌ پ‍ن‍اه‌، ن‍ی‍ل‍وف‍ر

۱۳۹۳

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۹

ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ راب‍طه‌ پ‍ی‍ک‍ر ان‍س‍ان‌ و ف‍ض‍ای‌ م‍ع‍م‍اری‌ در آث‍ار ک‍م‍ال‌ ال‍دی‍ن‌ ب‍ه‍زاد

ب‍دی‍ع‍ی‌ دزف‍ول‍ی‌، آزاده‌

۱۳۹۳

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۰

م‍اه‍ی‍ت‌ ن‍م‍ادی‍ن‌ رن‍گ‌ در م‍ض‍ام‍ی‍ن‌ اس‍اطی‍ری‌ ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ ف‍ردوس‍ی‌

ش‍ی‍خ‌ ص‍راف‌، ص‍دف‌

۱۳۹۳

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۱

ب‍ررس‍ی‌ و م‍ع‍رف‍ی‌ ن‍گ‍اره‌ ه‍ای‌ ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ م‍دح‍ی‌

پ‍وراص‍غ‍ری‌ ح‍ق‍ی‌، ن‍ازگ‍ل‌

۱۳۹۳

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۲

ن‍ق‍د و ب‍ررس‍ی‌ ن‍اب‍ه‍ن‍گ‍ام‍ی‌ در ن‍ق‍اش‍ی‌ م‍ع‍اص‍ر ای‍ران‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ :آث‍ار ن‍ق‍اش‍ی‌ ده‍ه‌ ی‌ 80 ه‍ج‍ری‌ ش‍م‍س‍ی‌) پ‍روژه‌ ع‍م‍ل‍ی‌: ش‍ام‌ ای‍ران‍ی‌

ص‍ف‍رن‍ژاد، پ‍ژم‍ان‌

۱۳۹۴

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳

ت‍أث‍ی‍ر ش‍اگ‍ردان‌ ک‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌ ب‍ه‍زاد ب‍ر زی‍ب‍اش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍گ‍ارگ‍ری‌ دو م‍ک‍ت‍ب‌ ب‍خ‍ارا و م‍ش‍ه‍د در دوره‌ ص‍ف‍وی‍ه‌ ق‍رن‌ ده‍م‌ ه‍ج‍ری‌

طرق‍ی‌، ال‍ه‍ه‌

۱۳۹۴

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۴

م‍ف‍اه‍ی‍م‌ و ب‍ی‍ان‌ ب‍داه‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ در ن‍ق‍اش‍ی‌ م‍ع‍اص‍ر ای‍ران‌

اک‍ب‍ر زاده‌، ع‍ال‍ی‍ه‌

۱۳۹۳

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۵

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ب‍ازن‍م‍ود گ‍ف‍ت‍م‍ان‌ ق‍درت‌ در ن‍گ‍ارگ‍ری‌ ه‍ای‌ ای‍ران‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ن‍ش‍ان‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍خ‍ت‌ س‍ل‍طن‍ت‍ی‌)

م‍ج‍ت‍ه‍دزاده‌ ف‍رد، دری‍ا

۱۳۹۳

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۶

م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ش‍ع‍ره‍ای‌ ش‍ی‍رک‍و ب‍ی‌ک‍س‌ و ت‍أث‍ی‍ر آن‌ ب‍ر آث‍ار ن‍ق‍اش‍ی‌ ک‍رد

ف‍اروق‍ی‌، ش‍ع‍ل‍ه‌

۱۳۹۴

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۷

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ت‍ب‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ دی‍وارن‍گ‍اری‍ه‍ای‌ خ‍ان‍ه‌ س‍وک‍ی‍اس‌ در اص‍ف‍ه‍ان‌

ج‍وادی‍ه‌ پ‍ور، آرزو

۱۳۹۴

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۸

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و ب‍ررس‍ی‌ ب‍ازن‍م‍ود زن‌ در ت‍ص‍اوی‍ر ک‍ت‍اب‌ ه‍زار و ی‍ک‍ش‍ب‌ (ال‍ف‌ ل‍ی‍ل‍ه‌ و ل‍ی‍ل‍ه‌  (م‍ص‍ور دوره‌ ق‍اج‍ار) م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ آث‍ار م‍ی‍رزا ع‍ل‍ی‌ق‍ل‍ی‌ خ‍وی‍ی‌)

خ‍زاع‍ی‌، س‍ی‍م‍ی‍ن‌

۱۳۹۳

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۹

م‍ه‍اج‍رت‌ ه‍ن‍رم‍ن‍دان‌ و ت‍أث‍ی‍ر آن‌ ب‍ر ت‍وس‍ع‍ه‌ و ت‍وق‍ف‌ ه‍ن‍ر ت‍ج‍س‍م‍ی‌ ای‍ران‌

م‍ی‍ر م‍ی‍ران‌، ال‍م‍ی‍را س‍ادات‌

۱۳۹۳

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۲۰

راه‍ب‍رده‍ای‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‍ی‌ ف‍رم‌ در ب‍ی‍ان‌ م‍ح‍ت‍وا (ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ زی‍ب‍ای‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ان‍ه‌ ن‍ق‍اش‍ی‌ ه‍ای‌ ف‍ران‍س‍ی‍س‌ ب‍ی‍ک‍ن‌ از ن‍ظر ف‍رم‌ و م‍ح‍ت‍وا)

زارع‌، ح‍م‍ی‍د

۱۳۹۴

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۲۱

ت‍أث‍ی‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ و ب‍اوره‍ای‌ ع‍ام‍ه‌ ب‍ر ه‍ن‍ر دوران‌ ق‍اج‍ار (روی‍ک‍ردی‌ ب‍ر ن‍ق‍وش‌ طل‍س‍م‌ و ع‍ل‍وم‌ غ‍ری‍ب‍ه‌)

ش‍ک‍ی‍ب‍ا، م‍رض‍ی‍ه‌

۱۳۹۴

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۲۲

طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ م‍وض‍وع‍ی‌ و س‍ب‍ک‌ ش‍ن‍اس‍ان‍ه‌ ی‌  ن‍ق‍اش‍ی‌ ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍س‍اه‍ای‌ گ‍ری‍گ‍وری‌ ت‍ه‍ران‌

ادوارطزاری‍ان‌، ش‍اق‍ی‍ک‌

۱۳۹۴

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۲۳

ن‍ق‍د ت‍اری‍خ‌ ن‍گ‍اران‌ و پ‍ژوه‍ش‍گ‍ران‌ غ‍رب‍ی‌ در ح‍وزه‌ ی‌ ن‍گ‍ارگ‍ری‌ ای‍ران‌

ع‍ش‍ق‍ی‌، ص‍ب‍ا

۱۳۹۳

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۲۴

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ت‍ص‍وی‍ر ف‍رش‍ت‍ه‌ و ب‍ازن‍م‍ود آن‌ در دی‍وارن‍گ‍اری‌ ه‍ای‌ دوره‌ ق‍اج‍ار

م‍ن‍زوی‌، ه‍اج‍ر

۱۳۹۴

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۲۵

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ ظه‍ور ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍ام‍ه‌ ک‍وچ‍ه‌ و ب‍ازار (در آث‍ار ن‍ق‍اش‍ان‌ م‍ک‍ت‍ب‌ ک‍م‍ال‌ ال‍م‍ل‍ک‌)

ش‍ع‍ب‍ان‍ی‌ ف‍رد، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌

۱۳۹۴

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۲۶

ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ت‍اث‍ی‍رپ‍ذی‍ری‌ ن‍ق‍اش‍ی‌ م‍ع‍اص‍ر ای‍ران‌ از ج‍ری‍ان‌ رئ‍ال‍ی‍س‍م‌ (پ‍روژه‌ ع‍م‍ل‍ی‌: طب‍ی‍ع‍ت‌ ب‍ی‍ج‍ان‌)

ل‍طی‍ف‍ی‌، ع‍ب‍اس‌

 

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۲۷

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ ت‍اث‍ی‍ر اب‍زارم‍ن‍دی‌ و ن‍ق‍ش‌ آن‌ در س‍اخ‍ت‍م‍ن‍دی‌ و م‍اه‍ی‍ت‌ ن‍ق‍اش‍ی‌ ن‍وگ‍رای‌ ای‍ران‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ن‍ق‍اش‍ی‌ ن‍وگ‍رای‌ ای‍ران‌)

ج‍ه‍ان‍ی‌ س‍ی‍اه‍رودی‌، م‍ی‍لاد

۱۳۹۵

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۲۸

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ان‍ه‌ ن‍ق‍اش‍ی‌ م‍س‍ت‍ق‍ل‌ در دوره‌ م‍ع‍اص‍ر م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ن‍ق‍اش‍ان‌ م‍ع‍اص‍ر ای‍ران‌ (پ‍روژه‌ ی‌ ع‍م‍ل‍ی‌ پ‍ی‍ک‍س‍ل‌)

غ‍ف‍اری‌، ش‍ک‍وف‍ه‌

۱۳۹۵

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۲۹

خ‍وان‍ش‌ اس‍ارت‌ در ادب‍ی‍ات‌ ق‍رن‌ ه‍ش‍ت‍م‌ ت‍ا آغ‍از ع‍ص‍ر ص‍ف‍وی‌ و چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ ان‍ع‍ک‍اس‌ آن‌ در ن‍گ‍اره‌ ه‍ای‌ آن‌ دوره‌

ف‍رج‍ی‌ آق‍ج‍ه‌ ک‍ن‍دی‌، اف‍س‍ان‍ه‌

۱۳۹۴

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۳۰

ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ع‍وام‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ م‍وث‍ر ب‍ر ح‍ض‍ور زن‍ان‌ در رون‍د ن‍ق‍اش‍ی‌ ن‍وگ‍رای‌ ای‍ران‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ س‍ال‌ ه‍ای‌  1320 ه‍ . ش‌  ت‍ا پ‍ای‍ان‌ ده‍ه‌ 1380 ه‍ . ش‌) پ‍روژه‌ ی‌ ع‍م‍ل‍ی‌ آف‍ری‍ن‍ش‌ ت‍ص‍ادف‍ی‌ ن‍ی‍س‍ت‌

پ‍ن‍ده‌، زه‍را

۱۳۹۵

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۳۱

ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ زی‍ب‍ای‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ در ن‍ق‍اش‍ی‌ اک‍س‍پ‍رس‍ی‍ون‍ی‍س‍ت‍ی‌ ان‍ت‍زاع‍ی‌ م‍ع‍اص‍ر ای‍ران‌

ق‍اض‍وی‌، زه‍را س‍ادات‌

۱۳۹۵

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۳۲

ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ اک‍س‍پ‍رس‍ی‍ون‍ی‍س‍ت‍ی‌ در آث‍ار ادوارد م‍ون‍ش‌ و ج‍ی‍م‍ز ان‍س‍ور  (پ‍روژه‌ی‌ ع‍م‍ل‍ی‌: دن‍ی‍ای‌ درون‌ م‍ن‌)

ق‍وی‍دل‌، زی‍ن‍ب‌

۱۳۹۵

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۳۳

م‍طال‍ع‍ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ب‍ازن‍م‍ود م‍ف‍ه‍وم‌ س‍وگ‌ و ق‍رب‍ان‍ی‌ در ن‍س‍خ‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ص‍ور ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ (پ‍روژ ع‍م‍ل‍ی‌ در غ‍ی‍اب‌)

ارج‍م‍ن‍د، اح‍س‍ان‌

۱۳۹۵

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۳۴

ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ وج‍وه‌  اغ‍راق‌  در آث‍ار ب‍ه‍م‍ن‌ م‍ح‍ص‍ص‌  و ه‍ان‍ی‍ب‍ال‌ ال‍خ‍اص‌

م‍ن‍وچ‍ه‍ری‍ان‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌

۱۳۹۵

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۳۵

م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ س‍اخ‍ت‍ار ن‍ق‍اش‍ی‌ دی‍واری‌ ش‍ه‍دای‌ دف‍اع‌ م‍ق‍دس‌ ت‍ه‍ران‌

س‍ی‍دزاده‌، س‍ی‍ده‌ زه‍را

۱۳۹۵

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۳۶

ن‍ق‍د و ب‍ررس‍ی‌ آث‍ار ن‍ق‍اش‍ی‌ م‍ه‍دی‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ ن‍ق‍د ف‍رم‍ال‍ی‍س‍ت‍ی‌

ش‍م‍س‌ ق‍ه‍ف‍رخ‍ی‌، آت‍ن‍ا

۱۳۹۳

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۳۷

ب‍ررس‍ی‌ زم‍ی‍ن‍ه‌ ه‍ای‌ ش‍ک‍ل‌ گ‍ی‍ری‌ ه‍ن‍ر چ‍ن‍درس‍ان‍ه‌ ای‌ و ت‍اث‍ی‍رات‌ آن‌ ب‍ر ن‍ق‍اش‍ان‌ ای‍ران‌ ده‍ه‌ ی‌ ۷۰و ۸۰ش‍م‍س‍ی‌

م‍ی‍رم‍طه‍ری‌، م‍رض‍ی‍ه‌

۱۳۹۶

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۳۸

ت‍اث‍ی‍ر ه‍ن‍رم‍ن‍دان‌ م‍رد در ش‍ک‍ل‌ گ‍ی‍ری‌ و م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ آث‍ار ه‍ن‍رم‍ن‍دان‌ زن‌ ن‍ق‍اش‌ م‍ع‍اص‍ر ای‍ران‌

رض‍ای‍ی‌، م‍ه‍ت‍اب‌

۱۳۹۶

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۳۹

ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍وش‌ ت‍زی‍ی‍ن‍ی‌ در ن‍گ‍اره‌ ه‍ای‌ م‍ک‍ت‍ب‌ ت‍ب‍ری‍ز ص‍ف‍وی‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ن‍ق‍وش‌ پ‍وش‍اک‌ ب‍ان‍وان‌)

ی‍زدان‍ی‌، پ‍ری‍س‍ا

۱۳۹۶

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۴۰

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ت‍اث‍ی‍رات‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ و زی‍ب‍ای‍ی‌- ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ م‍ک‍ت‍ب‌ لای‍پ‍زی‍گ‌ ب‍ر آث‍ار ه‍ن‍رم‍ن‍دان‌ ن‍ق‍اش‌ ده‍ه‌ ۸۰ای‍ران‌  پ‍روژه‌ ع‍م‍ل‍ی‌: آزادی‌

م‍ح‍م‍ودی‌ زاده‌، م‍ح‍س‍ن‌

۱۳۹۶

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۴۱

ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ آث‍ار م‍ک‍ت‍ب‌ ک‍م‍ال‌ ال‍م‍ل‍ک‌ و ن‍ق‍اش‍ان‌  اوری‍ان‍ت‍ال‍ی‍س‍ت‌ ف‍ران‍س‍وی‌ در س‍ده‌ ن‍وزده‍م‌  ع‍ن‍وان‌ پ‍روژه‌ ع‍م‍ل‍ی‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ی‌ وق‍ت‍ی‌ در را ب‍س‍ت‍م‌

م‍ح‍م‍دزاده‌، م‍ال‍ک‌

۱۳۹۶

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۴۲

ب‍ازن‍م‍ود ش‍اخ‍ص‍ه‌ ه‍ای‌ ن‍ق‍اش‍ی‌ ای‍ران‍ی‌ در س‍ی‍ن‍م‍ای‌ ای‍ران‌

چ‍م‍ی‌ ک‍ار پ‍ور، م‍ائ‍ده‌

۱۳۹۶

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۴۳

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ب‍ازن‍م‍ود م‍س‍ال‍ه‌ م‍ن‍دی‌ زن‍ان‌ در آث‍ار ن‍ق‍اش‍ان‌ ده‍ه‌ ۸۰ای‍ران‌

رودگ‍ر ای‍رای‍ی‌، پ‍وری‍ا

۱۳۹۶

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۴۴

م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر رآل‍ی‍س‍م‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ن‍ق‍اش‍ان‌ روس‍ی‍ه‌ ب‍ر ن‍ق‍اش‍ان‌ دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌

آب‍ائ‍ی‌، س‍م‍ان‍ه‌

۱۳۹۷

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۴۵

ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍اه‍ی‍ت‌ ن‍ور در ان‍دی‍ش‍ه‌ ی‌ زرت‍ش‍ت‍ی‌ و م‍ان‍وی‌ و ب‍ازن‍م‍ود آن‌ در ن‍گ‍ارگ‍ری‌ ای‍ران‌

ق‍رب‍ان‌ م‍س‍روری‌، م‍ژگ‍ان‌

۱۳۹۵

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۴۶

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ب‍ر ب‍ازن‍م‍ای‍ی‌ م‍ف‍ه‍وم‌ ت‍ن‌ در ن‍ق‍اش‍ی‌ م‍ع‍اص‍ر ای‍ران‌ ( از س‍ال‌ ۱۳۵۷ت‍ا س‍ال‌۱۳۸۷ )

ق‍اس‍م‍پ‍ور، ب‍ه‍ن‍از

۱۳۹۵

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۴۷

م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ت‍اث‍ی‍رات‌ ه‍ژم‍ون‍ی‌ زی‍ب‍ای‍ی‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ن‍ق‍اش‍ی‌ دی‍واری‌ ان‍ق‍لاب‍ی‌ م‍ک‍زی‍ک‌ ب‍ر آث‍ار ن‍ق‍اش‍ی‌ ده‍ه‌ ه‍ای‌ ۶۰ت‍ا ۸۰ای‍ران‌

ک‍رام‍ت‌، م‍س‍ع‍ود

۱۳۹۷

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۴۸

ب‍ررس‍ی‌ آث‍ار ن‍ق‍اش‍ی‌ خ‍ل‍ق‌ ش‍ده‌ ت‍وس‍ط ب‍ی‍م‍اران‌ روان‍ی‌ از ن‍ظر زی‍ب‍ای‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌

دروی‍ش‌ رح‍ی‍م‌ آب‍ادی‌، پ‍وری‍ا

۱۳۹۶

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۴۹

خ‍وان‍ش‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ و م‍ف‍ه‍وم‍ی‌ ع‍ج‍ای‍ب‌ ن‍گ‍اری‌ در ن‍ق‍اش‍ی‌ ای‍ران‌: (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌: ن‍ق‍اش‍ی‌ه‍ای‌ ع‍ج‍ی‍ب‌ و غ‍ری‍ب‌ م‍ح‍م‍د س‍ی‍اه‌ ق‍ل‍م‌  و ب‍رخ‍ی‌ از آث‍ار ن‍ق‍اش‍ان‌ م‍ع‍اص‍ر ای‍ران‌ از س‍ال‌ ۱۳۳۷ت‍اک‍ن‍ون‌)

م‍ظف‍رن‍ژاد، اف‍س‍ان‍ه‌

۱۳۹۴

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۵۰

م‍طال‍ع‍ه‌ ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ب‍ازت‍اب‌ ج‍ن‍س‍ی‍ت‌ م‍ردان‍ه‌ و زن‍ان‍ه‌ در خ‍ل‍ق‌ اث‍ر (م‍طال‍ع‍ه‌ ک‍اوی‌: آث‍ار ن‍ق‍اش‍ی‌ ه‍ن‍رم‍ن‍دان‌ م‍رد و زن‌ م‍ع‍اص‍ر ای‍ران‌ از س‍ال‌ ۱۳۳۷ت‍اک‍ن‍ون‌)

ن‍ان‍ک‍ل‍ی‌، م‍ی‍ن‍ا

۱۳۹۴

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۵۱

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ رواب‍ط ق‍درت‌ و م‍ن‍اس‍ب‍ات‌ ه‍م‍رس‍ان‍ی‌ در آث‍ار ن‍ق‍اش‍ان‌ و ش‍اع‍ران‌ ن‍ی‍م‍ه‌ ی‌ ن‍خ‍س‍ت‌ ق‍اج‍ار ( ۱۲۱۰ت‍ا ۱۲۶۴ه‍ج‍ری‌ ق‍م‍ری‌)

م‍ه‍دی‌ ن‍ژاد، م‍ه‍س‍ا

۱۳۹۷

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۵۲

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ زی‍ب‍اش‍ن‍اس‍ان‍ه‌ ب‍ازت‍ول‍ی‍د ن‍ق‍ش‌ دی‍و در ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ص‍ور دوره‌ ت‍ی‍م‍وری‌ و ص‍ف‍وی‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌: ب‍ای‍س‍ن‍ق‍ری‌، ج‍وک‍ی‌، طه‍م‍اس‍ب‍ی‌)

ت‍ی‍ک‍دری‌ ن‍ژاد، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌

۱۳۹۷

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۵۳

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ع‍ن‍اص‍ر زی‍ب‍اش‍ن‍اس‍ان‍ه‌ پ‍ی‍ک‍ره‌ ن‍گ‍اری‌ در رق‍ع‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ک‍ت‍ب‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ آن‌ ب‍ا ادب‍ی‍ات‌ س‍ب‍ک‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ (ه‍ن‍دی‌)

س‍ل‍ی‍م‌ زاده‌، ون‍وس‌

۱۳۹۴

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۵۴

رون‍د ت‍ح‍ول‌ ع‍ن‍ص‍ر رن‍گ‌ و ن‍ق‍ش‌ در ک‍اش‍ی‌ ن‍گ‍اری‌ه‍ای‌ ع‍ه‍د ق‍اج‍ار (م‍طال‍ع‍ه‌ ی‌ م‍وردی‌ ک‍اش‍ی‌ه‍ای‌ ک‍اخ‌ گ‍ل‍س‍ت‍ان‌)

رم‍ض‍ان‌ زاده‌، آن‍اه‍ی‍ت‍ا

۱۳۹۷

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۵۵

پ‍ارادای‍م‌ دو ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌ س‍ب‍ک‌ زن‍دگ‍ی‌ و ب‍ازن‍م‍ود  آن‌ در آث‍ار ن‍ق‍اش‍ی‌ ده‍ه‌ ۸۰ای‍ران‌

ب‍س‍ت‍ان‍ی‌ ف‍رد، ش‍ک‍وف‍ه‌ س‍ادات‌

۱۳۹۷

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۵۶

ج‍ای‍گ‍اه‌ ه‍ن‍رم‍ن‍د ب‍ه‌ م‍ث‍اب‍ه‌ س‍وژه‌ ف‍اع‍ل‍ی‌ در روم‍ان‍ت‍ی‍س‍م‌ س‍ده‌ ن‍وزده‍م‌

گ‍ودرزی‌، ب‍ی‍ت‍ا

۱۳۹۶

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۵۷

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و ش‍م‍ای‍ل‌ گ‍راف‍ی‌ ب‍اغ‌ در ادوار ت‍ی‍م‍وری‌ و ص‍ف‍وی‌

م‍ح‍م‍ودی‌ م‍طل‍ق‌، س‍ح‍ر

۱۳۹۷

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۵۸

م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ ب‍ص‍ری‌ ن‍ق‍اش‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ ۵ت‍ا ۸س‍ال‌  دخ‍ت‍ر و پ‍س‍ر آم‍وزش‌ دی‍ده‌ م‍دارس‌ غ‍ی‍ر ان‍ت‍ف‍اع‍ی‌ ب‍ا ک‍ودک‍ان‌ ک‍ار در ت‍ه‍ران‌

ش‍ک‍وئ‍ی‌ م‍ه‍رب‍ان‍ی‌، ب‍ه‍ن‍از

۱۳۹۵

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۵۹

ب‍ازن‍م‍ای‍ی‌ ش‍ه‍ر و خ‍ان‍ه‌ در آث‍ار ن‍ق‍اش‍ان‌ زن‌ ای‍ران‌؛ م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ن‍ق‍اش‍ان‌ ده‍ه‌ ۱۳۶۰ت‍ا۱۳۹۰

ت‍اب‍ان‌، ت‍ارا

۱۳۹۷

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۶۰

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ت‍اث‍ی‍رات‌ اوری‍ن‍ت‍ال‍ی‍س‍م‌ ب‍ر ن‍ق‍اش‍ی‌ ن‍ی‍م‍ة دوم‌ ق‍اج‍ار(۱۲۲۷-۱۳۰۴ ) ه‌.ش‌ .م‍طال‍ع‍ة م‍وردی‌: آث‍ار م‍ک‍ت‍ب‌ ک‍م‍ال‌ ال‍م‍ل‍ک‌

گ‍ردون‌ زاده‌، ال‍ه‍ام‌

۱۳۹۸

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۶۱

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍وردی‌ داس‍ت‍ان‌ ش‍ی‍خ‌ ص‍ن‍ع‍ان‌ و دخ‍ت‍ر ت‍رس‍ا (م‍ن‍طق‌ ال‍طی‍ر ع‍طار) و چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ ب‍ازن‍م‍ود آن‌ در ن‍ق‍اش‍ی‌ ای‍ران‍ی‌

آه‍ن‍گ‍ری‌ ش‍ی‍رزی‌، ص‍دی‍ق‍ه‌

۱۳۹۵

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۶۲

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ اس‍طوره‌ ش‍ن‍اس‍ان‍ه‌ آث‍ار ن‍ق‍اش‍ی‌ ن‍ی‍م‍ه‌ ن‍خ‍س‍ت‌ ق‍اج‍اری‍ه‌ ( ۱۲۶۴- ۱۲۱۰ه‌ ق‌)  پ‍روژ ع‍م‍ل‍ی‌ ن‍ی‍م‍ه‌ ت‍اری‍ک‌ وج‍ود

ک‍ارگ‍ر، زی‍ن‍ب‌

۱۳۹۶

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌