انتشار دهنده محتوا انتشار دهنده محتوا

«بازگشت

لیست پایان نامه‌های رشته مهندسی عمران (سازه و زلزله) به صورت دیجیتال و موجود در کتابخانه مرکزی دانشگاه علم و فرهنگ تا خردادماه 1397

ردي‍ف‌

ع‍ن‍وان‌

پ‍دي‍دآورن‍ده‌

م‍ح‍ل‌ ان‍ت‍ش‍ار

س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار

ش‍م‍اره‌ م‍درک‌

۱

طراح‍ی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ دال‌ ه‍ای‌ پ‍ارک‍ی‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ طب‍ق‍ات‍ی‌ ب‍ت‍ن‍ی‌

ح‍اف‍ظ ال‍ص‍ح‍ی‌، آرش‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۸۹

۳۵۱پ‌

۲

ب‍ررس‍ی‌ پ‍ی‍ون‍د ف‍ص‍ل‌ م‍ش‍ت‍رک‌ ال‍ی‍اف‌ ب‍ا ب‍ت‍ن‌ و ت‍اث‍ی‍ر آن‌ ب‍ر رف‍ت‍ار ل‍رزه‌ ای‌ م‍ق‍اطع‌ ب‍ت‍ن‍ی‌

ب‍رادران‌، م‍ری‍م‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۱

۳۵۳پ‌

۳

ب‍ررس‍ی‌ رف‍ت‍ار ل‍رزه‌ ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ا س‍ی‍س‍ت‍م‌ اج‍رای‌ ق‍ال‍ب‌ ت‍ون‍ل‍ی‌

ج‍م‍ال‍ی‌ ن‍ژاد، ه‍ادی‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۰

۳۵۴پ‌

۴

م‍طال‍ع‍ه‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌ رف‍ت‍ار ق‍اب‌ ه‍ای‌ ف‍ولادی‌ س‍رد ن‍ورد ش‍ده‌ پ‍ر ش‍ده‌ ب‍ا ب‍ت‍ن‌ س‍ب‍ک‌ ت‍ح‍ت‌ ب‍ار ج‍ان‍ب‍ی‌ اف‍زای‍ن‍ده‌

ش‍ام‍ی‌ ن‍وری‌، ع‍ل‍ی‌ رض‍ا

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۱

۳۵۵پ‌

۵

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ ورق‌ ه‍ای‌ م‍س‍ت‍طی‍ل‍ی‌ ب‍ا ن‍ی‍روه‍ای‌ م‍ح‍وری‌ ت‍ح‍ت‌ ب‍اره‍ای‌ ض‍رب‍ه‌ ای‌ خ‍ارج‌ از ص‍ف‍ح‍ه‌ ب‍ه‌ روش‌ ال‍م‍ان‌ طی‍ف‍ی‌

ب‍اق‍ری‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۱

۳۵۸پ‌

۶

ت‍وس‍ع‍ه‌ م‍ن‍ح‍ن‍ی‌ ه‍ای‌ ت‍ق‍اض‍ای‌ ل‍رزه‌ ای‌ اح‍ت‍م‍ال‌ ان‍دی‍ش‍ان‍ه‌ ب‍رای‌ ب‍ررس‍ی‌ رف‍ت‍ار ل‍رزه‌ ای‌ پ‍ل‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ ش‍ف‍ت‌ - گ‍ن‍اوه‌

پ‍ازوک‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۱

۳۶۱پ‌

۷

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ش‍م‍ای‌ ب‍ارگ‍ذاری‌ در آن‍ال‍ی‍ز اس‍ت‍ات‍ی‍ک‍ی‌ غ‍ی‍رخ‍طی‌ (پ‍وش‌ آور) ب‍رای‌ پ‍ل‍ه‍ا و پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادی‌ ب‍رای‌ ب‍ارگ‍ذاری‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌

ج‍ه‍ان‌ ف‍ک‍ر، اح‍س‍ان‌

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۸۸

۱پ‌

۸

رف‍ت‍ار ل‍رزه‌ای‌  پ‍ل‍ه‍ای‌ پ‍ی‍ش‌س‍اخ‍ت‍ه‌ م‍رک‍ب‌ در م‍ن‍اطق‌ ل‍رزه‌خ‍ی‍ز ش‍ه‍ری‌

ش‍ی‍ری‌ ج‍ی‍ان‌، ام‍ی‍ر

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ وف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۸۸

۲پ‌

۹

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر م‍ی‍راگ‍ره‍ای‌ اص‍طک‍اک‍ی‌ و ن‍ح‍وه‌ ت‍وزی‍ع‌ آن‍ه‍ا در ع‍م‍ل‍ک‍رد ل‍رزه‌ای‌ ق‍اب‍ه‍ای‌ ف‍ولادی‌

روش‍ن‌ طب‍ری‌، ف‍رن‍وش‌

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۸۶

۳پ‌

۱۰

ت‍ه‍ی‍ه‌ م‍ن‍ح‍ن‍ی‌ ه‍ای‌ ش‍ک‍س‍ت‌ ب‍رای‌ ت‍ران‍س‍ه‍ای‌ ج‍ری‍ان‌ ول‍ت‍اژ خ‍ازن‍ی‌

ف‍رم‍ه‍ی‍ن‍ی‌ ف‍راه‍ان‍ی‌، ح‍ام‍د

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۸۸

۱۰پ‌

۱۱

ب‍ررس‍ی‌ رف‍ت‍ار ل‍رزه‌ ای‌  س‍ازه‌ ه‍ای‌ س‍ب‍ک‌ س‍رد ن‍ورد ش‍ده‌ ب‍ا دی‍واره‍ای‌ ت‍وپ‍ر ب‍ت‍ن‍ی‌ س‍ب‍ک‌

ح‍س‍ی‍ن‌ ج‍ان‍ی‌ ، ن‍س‍ت‍رن‌

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۸۸

۱۳پ‌

۱۲

آن‍ال‍ی‍ز غ‍ی‍رخ‍طی‌ ت‍ی‍ره‍ای‌ ب‍ت‍ن‌ م‍س‍ل‍ح‌ ب‍ا م‍ق‍اوم‍ت‌ ب‍الا ( HSC)م‍ق‍اوم‌ س‍ازی‌ ش‍ده‌ ب‍ا FRP

آب‍اده‌ زاده‌ ، م‍ه‍دی‍س‌

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۸۸

۱۶پ‌

۱۳

ک‍ارب‍رد روش‌ اس‍ت‍ات‍ی‍ک‍ی‌ غ‍ی‍ر خ‍طی‌ در ت‍خ‍م‍ی‍ن‌ پ‍اس‍خ‍ه‍ای‌ ل‍رزه‌ ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ن‍ام‍ت‍ق‍ارن‌

س‍دی‍ر ع‍اب‍دی‌، ع‍ل‍ی‌

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۸۸

۳۱پ‌

۱۴

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر م‍ک‍ان‌ و اب‍ع‍اد ب‍ازش‍وه‍ا ب‍ر رف‍ت‍ار ت‍ی‍ره‍ای‌ ع‍م‍ی‍ق‌ ب‍ازش‍ودار ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ خ‍رپ‍ای‍ی‌

ث‍ن‍ائ‍ی‌، ف‍رزاد

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۸۸

۴۳پ‌

۱۵

ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ت‍ع‍داد رک‍ورد زل‍زل‍ه‌ در ب‍رآورد س‍طح‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ ن‍ام‍ت‍ق‍ارن‌

م‍ح‍ب‍ی‌، م‍ح‍م‍د

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۸۸

۴۴پ‌

۱۶

ارزی‍اب‍ی‌ م‍دل‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ب‍رش‍ی‌ ب‍رای‌ ق‍اب‍ه‍ای‌ م‍ه‍ارب‍ن‍دی‌ ش‍ده‌ واگ‍را

ام‍ی‍ن‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۸۹

۴۷پ‌

۱۷

ب‍ررس‍ی‌ رف‍ت‍ار داخ‍ل‌ ص‍ف‍ح‍ه‌ دی‍واره‍ای‌ ب‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور م‍س‍ل‍ح‌ ک‍ردن‌ آن‍ه‍ا

زن‍د س‍ل‍ی‍م‍ی‌ ، ک‍اوه‌

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۸۹

۶۱پ‌

۱۸

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و طراح‍ی‌ ق‍اب‍ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ پ‍ی‍ش‌ س‍اخ‍ت‍ه‌  ب‍ا ات‍ص‍الات‌ م‍م‍ان‌ گ‍ی‍ر پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادی‌ در م‍ن‍اطق‌ ل‍رزه‌ خ‍ی‍ز

م‍ه‍رج‍و، س‍ع‍ی‍د

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۸۹

۷۷پ‌

۱۹

ارزی‍اب‍ی‌ آس‍ی‍ب‌ پ‍ذی‍ری‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ م‍ج‍ه‍ز ب‍ه‌ م‍ی‍ان‍ق‍اب‌ م‍ص‍ال‍ح‌ ب‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ک‍م‍ک‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌

اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۸۹

۷۹پ‌

۲۰

طراح‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ب‍ل‍ن‍د ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ا ب‍ت‍ن‌ م‍ق‍اوم‍ت‌ ب‍الا

ک‍رم‌ ب‍خ‍ش‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۸۹

۹۳پ‌

۲۱

ب‍ررس‍ی‌ م‍ح‍ص‍ور ش‍دگ‍ی‌ غ‍ی‍ر ف‍ع‍ال‌ و ف‍ع‍ال‌ در س‍ت‍ون‍ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‌ م‍س‍ل‍ح‌ م‍رب‍ع‌ و م‍س‍ت‍طی‍ل‍ی‌ ....

ع‍ل‍ی‍زاده‌ ه‍ش‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۸۹

۱۱۸پ‌

۲۲

ای‍زولاس‍ی‍ون‌ ه‍ی‍درودی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ س‍ده‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌

ح‍س‍ی‍ن‌ چ‍اوش‍ی‌

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۸۹

۱۲۰پ‌

۲۳

ت‍اث‍ی‍ر م‍دل‍س‍ازی‌ س‍ت‍ون‌ ه‍ا در ع‍م‍ل‍ک‍رد ق‍اب‌ ه‍ای‌ خ‍م‍ش‍ی‌ ب‍ت‍ن‍ی‌

ص‍ال‍ح‍ی‌، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ وف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۸۹

۱۳۱پ‌

۲۴

ب‍ررس‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد م‍ی‍راگ‍ره‍ای‌ اص‍طک‍اک‍ی‌ در ک‍اه‍ش‌ پ‍اس‍خ‌ ل‍رزه‌ ای‌ م‍دل‌ ه‍ای‌ س‍ه‌ ب‍ع‍دی‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ ف‍ولادی‌ ت‍ح‍ت‌ اث‍ر زل‍زل‍ه‌ ه‍ای‌ ح‍وزه‌ ن‍زدی‍ک‌

رح‍ی‍م‌زاده‌، ب‍ن‍ف‍ش‍ه‌

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ وف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۸۹

۱۳۵پ‌

۲۵

ب‍ررس‍ی‌ ک‍ارای‍ی‌ م‍ی‍راگ‍ره‍ای‌ ج‍رم‍ی‌ م‍ت‍وازن‌ در ک‍اه‍ش‌ ارت‍ع‍اش‍ات‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ پ‍ل‌ ت‍ح‍ت‌ ن‍وس‍ان‍گ‍ر م‍ت‍ح‍رک‌

م‍ه‍دی‍ان‍ی‌، پ‍ی‍م‍ان‌

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ وف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۰

۱۳۸پ‌

۲۶

طراح‍ی‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ ق‍اب‍ه‍ای‌ خ‍م‍ش‍ی‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر پ‍ای‍ه‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد

ب‍اص‍ف‍ا ، م‍ح‍م‍د

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۰

۱۴۸پ‌

۲۷

طراح‍ی‌ م‍ن‍اس‍ب‌ م‍ی‍راگ‍ره‍ای‌ اص‍طک‍اک‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ب‍ه‍ب‍ود ع‍م‍ل‍ک‍رد ل‍رزه‌ ای‌ ق‍اب‍ه‍ای‌ خ‍م‍ش‍ی‌ ف‍ولادی‌

ع‍ارف‌ن‍ی‍ا، ع‍اطف‍ه‌

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ وف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۰

۱۵۶پ‌

۲۸

ب‍ررس‍ی‌ رف‍ت‍ار ل‍رزه‌ ای‌ ق‍اب‍ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‌ م‍س‍ل‍ح‌ م‍ق‍اوم‌ س‍ازی‌ ش‍ده‌ ب‍ا م‍ه‍ارب‍ن‍د ف‍ولادی‌ واگ‍را(EBF)

ب‍ن‍ی‌ س‍ع‍ی‍د، آرن‍وش‌

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ وف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۸۹

۱۵۷پ‌

۲۹

ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد م‍ص‍ال‍ح‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ م‍ت‍داول‌ در ب‍راب‍ر ان‍ف‍ج‍ار و ش‍ک‍س‍ت‍گ‍ی‌ در س‍اخ‍ت‍م‍ان‌

اس‍دی‌ داودآب‍ادی‌، ع‍ل‍ی‌

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ وف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۰

۱۶۰پ‌

۳۰

ب‍ررس‍ی‌ رف‍ت‍ار ات‍ص‍الات‌ ت‍ی‍ر ب‍ه‌ س‍ت‍ون‌ اس‍ت‍خ‍وان‍ی‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر اث‍ر ک‍م‍ان‍ش‌ ج‍ان‍ب‍ی‌ پ‍ی‍چ‍ش‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ ت‍ض‍ع‍ی‍ف‌ ش‍ده‌

م‍ی‍راح‍س‍ان‌، س‍ی‍د رض‍ا

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۸۹

۱۷۱پ‌

۳۱

ک‍ارب‍رد روش‌ اس‍ت‍ات‍ی‍ک‍ی‌ غ‍ی‍ر خ‍طی‌ در طراح‍ی‌ ل‍رزه‌ ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ای‌ ق‍اب‌ خ‍م‍ش‍ی‌ ب‍ت‍ن‌ آرم‍ه‌ م‍ت‍ق‍ارن‌ و ن‍ام‍ت‍ق‍ارن‌ در پ‍لان‌

م‍ع‍ی‍ن‍ی‌ پ‍وی‍ا، ال‍ن‍از

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۰

۱۷۴پ‌

۳۲

ب‍ررس‍ی‌ رف‍ت‍ار دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ ت‍ی‍ره‍ای‌ غ‍ی‍ر ی‍ک‍ن‍واخ‍ت‌ ت‍ح‍ت‌ اث‍ر س‍ی‍س‍ت‍م‌ م‍ت‍ح‍رک‌ ب‍ه‌ روش‌ ال‍م‍ان‌ ج‍م‍ع‌ ب‍ن‍دی‌ ت‍ف‍اض‍ل‍ی‌

م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‍زاده‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۰

۱۷۹پ‌

۳۳

م‍ق‍اوم‌ س‍ازی‌ م‍خ‍ازن‌ گ‍از طب‍ی‍ع‍ی‌ ف‍ش‍رده‌، ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍واد ک‍ام‍پ‍وزی‍ت‍ی‌

م‍وس‍وی‌، س‍ی‍د ع‍ب‍دال‍م‍ح‍م‍د

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۰

۲۰۷پ‌

۳۴

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر م‍ی‍راگ‍ره‍ای‌ اص‍طک‍اک‍ی‌ در رف‍ت‍ار ل‍رزه‌ ای‌ ق‍اب‌ ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌

م‍ح‍م‍دی‌، ع‍ل‍ی‌

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ وف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۸۸

۲۰۸پ‌

۳۵

ب‍ررس‍ی‌ غ‍ی‍رخ‍طی‌ آس‍ی‍ب‌ پ‍ذی‍ری‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ ق‍اب‌ خ‍م‍ش‍ی‌ ب‍ت‍ن‌ آرم‍ه‌ در ب‍راب‍ر خ‍راب‍ی‌ پ‍ی‍ش‍رون‍ده‌

ح‍م‍ی‍دی‌ ش‍اد، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ وف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۰

۲۰۹پ‌

۳۶

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و طراح‍ی‌ س‍ت‍ون‌ ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ م‍ق‍اوم‌ س‍ازی‌ ش‍ده‌ ب‍ا CFRP(م‍ق‍اطع‌ م‍رب‍ع‍ی‌ و م‍س‍ت‍طی‍ل‍ی‌)

ی‍زدان‌ن‍ژاد ل‍م‍ر، م‍ح‍م‍درض‍ا

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ وف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۸۹

۲۱۰پ‌

۳۷

ب‍ررس‍ی‌ رف‍ت‍ار ل‍رزه‌ ای‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ ف‍ولادی‌ س‍رد ن‍ورد ش‍ده‌

ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ پ‍وی‍ا، س‍ی‍د م‍ج‍ی‍د

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ وف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۸۸

۲۱۱پ‌

۳۸

ب‍ررس‍ی‌ رف‍ت‍ار ل‍رزه‌ ای‌ پ‍ای‍ه‌ (پ‍ل‌ ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ ت‍ق‍وی‍ت‌ ش‍ده‌ ب‍ا FRP

پ‍ارس‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍د

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ وف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۸۸

۲۱۲پ‌

۳۹

م‍ق‍اوم‌ س‍ازی‌ ل‍رزه‌ ای‌ ق‍اب‍ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از FRP

ش‍ی‍ری‍ن‌ب‍ار، س‍ی‍ده‌ س‍ان‍از

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ وف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۰

۲۱۳پ‌

۴۰

طراح‍ی‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ پ‍ان‍ل‌ ه‍ای‌ اص‍طک‍اک‍ی‌ ب‍رای‌ ب‍ه‍ب‍ود ع‍م‍ل‍ک‍رد ل‍رزه‌ ای‌ ق‍اب‌ ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ آس‍ی‍ب‌ پ‍ذی‍ر

ن‍ب‍ی‍د، ن‍دا

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ وف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۰

۲۱۴پ‌

۴۱

ب‍ررس‍ی‌ رف‍ت‍ار خ‍ارج‌ از ص‍ف‍ح‍ه‌ دی‍واره‍ای‌ م‍ص‍ال‍ح‌ ب‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ش‍رای‍ط ت‍ک‍ی‍ه‌گ‍اه‍ی‌ م‍ت‍ف‍اوت‌ و ت‍ق‍وی‍ت‌ ش‍ده‌ ب‍ا ن‍وار CFRP

(ص‍ب‍ام‍ن‍ی‍ری‌= ص‍ب‍ا م‍ن‍ی‍ری‌)، ای‍ل‍ت‍ن‌

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۰

۲۱۹پ‌

۴۲

ب‍ررس‍ی‌ ص‍ل‍ب‍ی‍ت‌ دی‍اف‍راگ‍م‌ س‍ق‍ف‌ ه‍ای‌  ب‍ه‌ روش‌ اج‍زا م‍ح‍دود

ع‍س‍گ‍ری‌ ت‍ورزن‍ی‌، س‍ام‍ان‌

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ وف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۰

۲۲۱پ‌

۴۳

ب‍ررس‍ی‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌ رف‍ت‍ار ب‍رش‍ی‌ دی‍اف‍راگ‍م‌ س‍ق‍ف‌ ه‍ای‌ PSSCBت‍ح‍ت‌ ب‍ار ج‍ان‍ب‍ی‌ رف‍ت‌ و ب‍رگ‍ش‍ت‍ی‌

م‍ح‍م‍دی‌، س‍ی‍ن‍ا

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ وف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۰

۲۲۴پ‌

۴۴

ب‍ررس‍ی‌ ح‍داق‍ل‌ درز ان‍ق‍طاع‌ لازم‌ ب‍رای‌ ج‍ل‍وگ‍ی‍ری‌ از اث‍ر ض‍رب‍ه‌ در س‍ازه‌ ه‍ای‌  ق‍اب‌ خ‍م‍ش‍ی‌ ف‍ولادی‌ م‍ت‍وس‍ط

ف‍رام‍رزی‌، م‍ج‍ی‍د

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۰

۲۵۲پ‌

۴۵

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ ت‍ی‍ر خ‍م‍ی‍ده‌ ت‍ح‍ت‌ ب‍ار م‍ت‍ح‍رک‌ ب‍ااس‍ت‍ف‍اده‌ از DQM

ک‍ن‍ع‍ان‍ی‌پ‍ور، ح‍س‍ن‌

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۰

۲۵۳پ‌

۴۶

رف‍ت‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ ت‍ی‍ره‍ای‌ ی‍ک‍ن‍واخ‍ت‌ ت‍ح‍ت‌ اث‍ر ج‍رم‌ م‍ت‍ح‍رک‌ و ب‍ار ت‍ص‍ادف‍ی‌ م‍ت‍ح‍رک‌

اح‍م‍دی‌، م‍ه‍دی‌

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۸۹

۲۶۷پ‌

۴۷

ب‍ررس‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ات‍ص‍الات‌ ت‍ی‍ر ب‍ا م‍ق‍طع‌ ک‍اه‍ش‌ ی‍اف‍ت‍ه‌ (RBS) در ق‍اب‌

ش‍رف‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ وف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۰

۲۷۳پ‌

۴۸

م‍طال‍ع‍ه‌ ض‍ری‍ب‌ رف‍ت‍ار در طراح‍ی‌ پ‍ل‌ ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ا و ب‍دون‌ ج‍داس‍ازی‌ ل‍رزه‌ ای‌

خ‍رم‍ی‌ ن‍ژاد، ام‍ی‍ر

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۰

۲۸۰پ‌

۴۹

ب‍ررس‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ق‍اب‍ه‍ای‌ خ‍م‍ش‍ی‌ ف‍ل‍زی‌ ب‍ا م‍ی‍ان‌ ق‍اب‍ه‍ای‌ س‍ان‍دوی‍چ‍ی‌

ل‍ن‍گ‍ری‌، م‍ح‍م‍د س‍ج‍اد

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۰

۲۸۴پ‌

۵۰

م‍طال‍ع‍ه‌ پ‍ارام‍ت‍ری‍ک‌ ب‍ر روی‌ رف‍ت‍ار ق‍اب‍ه‍ای‌ ف‍ولادی‌ خ‍م‍ش‍ی‌ ت‍ح‍ت‌ اث‍ر ت‍خ‍ری‍ب‌ پ‍ی‍ش‍رون‍ده‌

ج‍ام‍ه‌ ب‍زرگ‍ی‌، س‍م‍ی‍را

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ وف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۰

۲۹۸پ‌

۵۱

ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر اس‍ت‍ف‍اده‌ ه‍م‍زم‍ان‌ زئ‍ول‍ی‍ت‌ و س‍رب‍اره‌ ک‍وره‌ ان‍ف‍ج‍اری‌ روی‌ م‍ق‍اوم‍ت‌ ه‍ای‌ ک‍ش‍ش‍ی‌ و ف‍ش‍اری‌ ب‍ت‍ن‍ی‌

ج‍واه‍ری‌، م‍ح‍م‍د

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

ب‍ه‍م‍ن‌۱۳۹۰

۳۰۱پ‌

۵۲

ب‍ررس‍ی‌ پ‍اس‍خ‌ غ‍ی‍ر خ‍طی‌ ق‍اب‍ه‍ای‌ ف‍ولادی‌ م‍ه‍ار ب‍ن‍دی‌ ش‍ده‌ و م‍ه‍ار ب‍ن‍دی‌ ن‍ش‍ده‌ ت‍ح‍ت‌ ب‍اره‍ای‌ ان‍ف‍ج‍اری‌

رح‍م‍ت‍ی‌ ک‍وک‍ن‍ده‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍اب‍ا

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۰

۳۲۷پ‌

۵۳

ت‍واب‍ع‌ گ‍ری‍ن‌ الاس‍ت‍ی‍س‍ی‍ت‍ه‌ م‍ح‍ی‍ط ن‍ی‍م‍ه‌ ب‍ی‌ ن‍ه‍ای‍ت‌ ای‍زوت‍روپ‌ ج‍ان‍ب‍ی‌ ب‍ا ص‍ف‍ح‍ات‌ ای‍زوت‍رپ‍ی‌ م‍ت‍ع‍ام‍د ب‍ا س‍طح‌ آزاد

اولادی‌ ع‍ب‍اس‌ آب‍ادی‌، م‍ح‍س‍ن‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۱

۳۲۸پ‌

۵۴

ب‍ررس‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ف‍ش‍اری‌ ب‍ت‍ن‌ ه‍ای‌ م‍س‍ل‍ح‌ ب‍ه‌ م‍ق‍ادی‍ر ب‍الای‌ ال‍ی‍اف‌ ف‍ولادی‌

ش‍اد، پ‍ی‍ام‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۰

۳۳۱پ‌

۵۵

ب‍ررس‍ی‌ پ‍ارام‍ت‍ره‍ای‌ م‍وث‍ر در ص‍ل‍ب‍ی‍ت‌ س‍ق‍ف‌ ه‍ای‌ م‍رک‍ب‌ س‍ب‍ک‌ PSSCB

ت‍ق‍وی‌، ف‍رزام‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۱

۳۳۳پ‌

۵۶

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ زل‍زل‍ه‌ در م‍خ‍ازن‌ ذخ‍ی‍ره‌ ن‍ف‍ت‌ ب‍ا س‍ق‍ف‌ ث‍اب‍ت‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ روش‌ اج‍زا م‍ح‍دود و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ APId650-E

م‍ح‍م‍دی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۱

۳۶۴پ‌

۵۷

ب‍ررس‍ی‌ پ‍ارام‍ت‍ر ی‍ک‌ رف‍ت‍ار ات‍ص‍ال‌ T-Stubپ‍ی‍چ‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍دل‍س‍ازی‌ اج‍زای‌ م‍ح‍دود

ص‍دی‍ق‌، س‍ی‍ده‌ ش‍ب‍ن‍م‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۱

۳۶۸پ‌

۵۸

ب‍ررس‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ل‍رزه‌ ای‌ ق‍اب‌ خ‍م‍ش‍ی‌ ف‍ولادی‌ ب‍ا ات‍ص‍الات‌ ن‍ی‍م‍ه‌ ص‍ل‍ب‌ ص‍ف‍ح‍ه‌ ان‍ت‍ه‍ای‍ی‌ ب‍ه‌ روش‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ اف‍زای‍ش‍ی‌

رس‍ت‍گ‍ار ث‍م‍ری‍ن‌، زی‍ن‍ب‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۱

۳۷۰پ‌

۵۹

م‍طال‍ع‍ه‌ پ‍ارام‍ت‍ره‍ای‌ م‍وث‍ر در اف‍ت‍ادگ‍ی‌ ع‍رش‍ه‌ پ‍ل‌ ه‍ای‌ م‍ورب‌ ت‍ح‍ت‌ ب‍ار ل‍رزه‌ ای‌

طاه‍ری‌، م‍ح‍ب‍وب‍ه‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۱

۳۷۴پ‌

۶۰

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ م‍ی‍ان‌ ض‍ری‍ب‌ اطم‍ی‍ن‍ان‌ ش‍ی‍روان‍ی‌ خ‍اک‍ی‌ ب‍ا ت‍غ‍ی‍ی‍ر م‍ک‍ان‌ ه‍ای‌ ل‍رزه‌ ای‌ گ‍روه‌ ش‍م‍ع‌ واق‍ع‌ در آن‌

ح‍اج‍ی‌ م‍لاع‍ل‍ی‌  ، ح‍س‍ام‌ ال‍دی‍ن‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۱

۳۸۶پ‌

۶۱

ب‍ررس‍ی‌ آس‍ی‍ب‌ پ‍ذی‍ری‌ و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ض‍ری‍ب‌ رف‍ت‍ار س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ م‍ه‍ارب‍ن‍دی‌ EBFب‍ا م‍ه‍اره‍ای‌ ه‍ف‍ت‍ی‌ و ه‍ش‍ت‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ غ‍ی‍ر خ‍طی‌ اس‍ت‍ات‍ی‍ک‍ی‌

آرم‍ان‌ پ‍ور، ام‍ی‍ر ح‍س‍ام‌ ال‍دی‍ن‌

ع‍ل‍م‌ وف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۰

۳۹۳پ‌

۶۲

ب‍ررس‍ی‌ رف‍ت‍ار ل‍رزه‌ ه‍ای‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌ ق‍اب‌ ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ پ‍ی‍ش‌ س‍اخ‍ت‍ه‌ ب‍ا  م‍ی‍ان‍ق‍اب‌  س‍ان‍دوی‍چ‌ پ‍ان‍ل‌

ع‍س‍گ‍ری‌، م‍رج‍ان‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۱

۴۰۵پ‌

۶۳

ب‍ررس‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ل‍رزه‌ ای‌ دی‍واره‍ای‌ م‍ت‍ش‍ک‍ل‌ از م‍ق‍اطع‌ س‍ب‍ک‌ س‍رد ن‍ورد ش‍ده‌ ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ ص‍ف‍ح‍ات‌ پ‍وش‍ش‌ ف‍ل‍زی‌ ت‍ح‍ت‌ اث‍ر ب‍ار ج‍ان‍ب‍ی‌

طال‍ب‍ی‌ ب‍ی‍ده‍ن‍دی‌، ف‍ری‍ب‍ا

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۱

۴۱۲پ‌

۶۴

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ق‍اب‍ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‌ م‍س‍ل‍ح‌ طرح‌ ش‍ده‌ ب‍ه‌ روش‍ه‍ای‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ اس‍ت‍ات‍ی‍ک‍ی‌ و دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ غ‍ی‍رخ‍طی‌ ب‍ا روال‍ه‍ای‌ م‍ت‍داول‌ خ‍طی‌

ع‍ل‍ی‍زاده‌ ح‍ص‍اری‌، ک‍اوه‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۱

۴۱۴پ‌

۶۵

اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍ی‍راگ‍ره‍ای‌ ل‍زج‌ در ک‍اه‍ش‌ آس‍ی‍ب‌ پ‍ذی‍ری‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‌ آرم‍ه‌ ت‍ح‍ت‌ اث‍ر زل‍زل‍ه‌ ه‍ای‌ ح‍وزه‌ ن‍زدی‍ک‌

غ‍م‍ام‌ن‍و، س‍ارا

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۱

۴۲۰پ‌

۶۶

ب‍ررس‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ و پ‍ارام‍ت‍ری‌ رف‍ت‍ار ل‍رزه‌ ای‌ ات‍ص‍ال‌ ت‍ی‍ر- س‍ت‍ون‌ در ی‍ک‌ ق‍اب‌ خ‍م‍ش‍ی‌ ب‍ت‍ن‌ م‍س‍ل‍ح‌ پ‍ی‍ش‌ س‍اخ‍ت‍ه‌

ن‍ظرع‍ل‍ی‍ان‌ ،م‍ه‍دی‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۱

۴۲۸پ‌

۶۷

ارزی‍اب‍ی‌ رواب‍ط م‍ی‍رای‍ی‌ و پ‍ری‍ود م‍وث‍ر ارائ‍ه‌ ش‍ده‌ در دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‌  FEMA440 ب‍رای‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌  SDOFم‍ع‍ادل‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ غ‍ی‍ر خ‍طی‌  در س‍ازه‌ ه‍ای‌  ف‍ولادی‌

ن‍ی‍ک‌ پ‍ور، ن‍ف‍ی‍س‍ه‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۱

۴۳۳پ‌

۶۸

ارزی‍اب‍ی‌ رف‍ت‍ار ل‍رزه‌ ای‌ غ‍ی‍ر خ‍طی‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ دال‌ - دی‍وار ب‍رش‍ی‌  ب‍ا پ‍لان‌ ن‍ام‍ن‍ظم‌

آس‍ای‍ش‌، م‍ح‍م‍دج‍واد

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۱

۴۳۵پ‌

۶۹

ت‍وزی‍ع‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ م‍ی‍راگ‍ره‍ای‌ وی‍س‍ک‍والاس‍ت‍ی‍ک‌ ن‍ص‍ب‌ ش‍ده‌ ب‍ا ک‍اب‍ل‌ در م‍دل‌ ه‍ای‌ س‍ازه‌ ای‌ ف‍ل‍زی‌ ب‍ا ق‍اب‌ خ‍م‍ش‍ی‌ و پ‍لان‌ ن‍ام‍ت‍ق‍ارن‌ ت‍ح‍ت‌ اث‍ر رک‍ورد زل‍زل‍ه‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ غ‍ی‍ر خ‍طی‌

آرم‍ان‍ف‍ر،ام‍ی‍ن‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۱

۴۳۶پ‌

۷۰

ب‍ه‍س‍ازی‌ س‍ت‍ون‍ه‍ای‌ پ‍ای‍ه‌ پ‍ل‍ه‍ای‌ ن‍اک‍ارا ت‍ح‍ت‌ ب‍ار زل‍زل‍ه‌ ت‍وس‍ط پ‍وش‍ش‌ FRP

س‍ی‍ف‍ی‌، پ‍ون‍ه‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۱

۴۴۵پ‌

۷۱

ب‍ررس‍ی‌ پ‍ارام‍ت‍ره‍ای‌ م‍وث‍ر ش‍ب‍ک‍ه‌ ال‍ی‍اف‌ ب‍ر رف‍ت‍ار خ‍م‍ش‍ی‌ پ‍ان‍ل‌ TRCت‍ح‍ت‌ اث‍ر ب‍اره‍ای‌ ل‍رزه‌ ای‌

ت‍ی‍م‍وری‌ ، پ‍ری‍س‍ا

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۱

۴۴۶پ‌

۷۲

پ‍دی‍ده‌ اث‍ر گ‍س‍ل‍ش‌ م‍ع‍ک‍وس‌ در خ‍طوط ل‍ول‍ه‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ گ‍از م‍دف‍ون‌

خ‍داب‍ن‍ده‌ ل‍و، ع‍ل‍ی‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۱

۴۵۱پ‌

۷۳

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و ب‍ررس‍ی‌ گ‍س‍ی‍خ‍ت‍گ‍ی‌ ت‍دری‍ج‍ی‌ در ق‍اب‌ ه‍ای‌ خ‍م‍ش‍ی‌ ف‍ولادی‌ ت‍ح‍ت‌ اث‍ر ب‍ارگ‍ذاری‌ ان‍ف‍ج‍اری‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از DYNA- LS

ام‍ی‍ن‌ ، ح‍س‍ن‍ی‌ زاده‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۱

۴۵۳پ‌

۷۴

ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ م‍ن‍ح‍ن‍ی‌ ه‍ای‌ ش‍ک‍ن‍ن‍دگ‍ی‌ در س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ای‌ م‍ص‍ال‍ح‌ ب‍ن‍ای‍ی‌ غ‍ی‍رم‍س‍ل‍ح‌ ب‍ه‌ روش‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌

ج‍ل‍ی‍ل‍ی‌، ب‍اب‍ک‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۲

۴۶۴پ‌

۷۵

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ ورق‌ م‍س‍ت‍طی‍ل‍ی‌ چ‍ن‍د ده‍ان‍ه‌ ت‍ح‍ت‌ ب‍ار ج‍رم‌ م‍ت‍ح‍رک‌ روی‌ م‍س‍ی‍ر دل‍خ‍واه‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ BCOP

ک‍اش‍ان‍ی‌ راد، ه‍وم‍ن‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۲

۴۶۵پ‌

۷۶

ارزی‍اب‍ی‌ رواب‍ط دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‌ FEMA440 در ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ م‍ی‍رای‍ی‌ و پ‍ری‍ود م‍وث‍ر س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ SDOFم‍ع‍ادل‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ MDOFآن‌ در ق‍اب‍ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‌ م‍س‍ل‍ح‌ ت‍ح‍ت‌ اث‍ر زل‍زل‍ه‌-ه‍ای‌ ن‍زدی‍ک‌ ب‍ه‌ گ‍س‍ل‌

ش‍ج‍اع‍ی‌، ش‍راره‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۱

۴۶۶پ‌

۷۷

روش‌  ت‍وزی‍ع‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ م‍ی‍راگ‍ره‍ای‌ وی‍س‍ک‍وز ب‍ر اس‍اس‌ ت‍وزی‍ع‌ ی‍ک‍ن‍واخ‍ت‌ ج‍اب‍ج‍ای‍ی‌ و خ‍راب‍ی‌ در طب‍ق‍ات‌

ک‍ن‍ع‍ان‍ی‌ م‍ق‍دم‌، طه‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۱

۴۶۷پ‌

۷۸

ج‍ان‍م‍ای‍ی‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ ح‍س‍گ‍ره‍ا در م‍دل‌ ه‍ای‌ س‍ازه‌ ای‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ی‍ک‌ م‍لاک‌ ک‍ارای‍ی‌ م‍ن‍اس‍ب‌

دروی‍ش‌، م‍ه‍رش‍اد

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۲

۴۷۷پ‌

۷۹

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ ص‍ف‍ح‍ات‌ دای‍ره‌ ای‌ ن‍ازک‌ ت‍ح‍ت‌ اث‍ر ج‍رم‌ م‍ت‍ح‍رک‌ دوار

ب‍ن‍ی‌ ه‍اش‍م‍ی‌، ش‍ی‍ری‍ن‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۲

۴۷۸پ‌

۸۰

ب‍ررس‍ی‌ ک‍ارآئ‍ی‌ روش‌ طراح‍ی‌ م‍س‍ت‍ق‍ی‍م‌ ب‍ر اس‍اس‌ ت‍غ‍ی‍ی‍ر م‍ک‍ان‌ در س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ب‍ا ق‍اب‌ خ‍م‍ش‍ی‌ ف‍ولادی‌ ن‍ام‍ت‍ق‍ارن‌ در پ‍لان‌

م‍ظف‍ری‌ ن‍ه‍اون‍دی‌  ، ف‍اطم‍ه‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۱

۴۷۹پ‌

۸۱

ب‍ررس‍ی‌ رف‍ت‍ار دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ ت‍ی‍ر اول‍ر- ب‍رن‍ول‍ی‌ ی‍ک‌ و چ‍ن‍د ده‍ان‍ه‌ ب‍ا ش‍رای‍ط م‍رزی‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ت‍ح‍ت‌ اث‍ر ج‍رم‌ و ب‍ارم‍ت‍ح‍رک‌ ش‍ت‍ا ب‍دار

ک‍رب‍لای‍ی‌ اح‍م‍دزاده‌، آی‍س‍ان‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۲

۴۸۰پ‌

۸۲

م‍ق‍اوم‌ س‍ازی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ آس‍ی‍ب‌ پ‍ذی‍ر ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ PTMS

ن‍ادری‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۲

۴۸۱پ‌

۸۳

ارزی‍اب‍ی‌ ل‍رزه‌ ای‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد س‍ازه‌ ه‍ای‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌  پ‍ان‍ل‌

ح‍م‍ی‍دی‌، اف‍س‍ان‍ه‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۲

۴۹۱پ‌

۸۴

ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ض‍ری‍ب‌ رف‍ت‍ار ب‍رای‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ ق‍ال‍ب‌ ت‍ون‍ل‍ی‌

م‍ح‍س‍ن‍ی‍ان‌،وح‍ی‍د

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۱

۴۹۲پ‌

۸۵

ب‍ه‍ب‍ود ع‍م‍ل‍ک‍رد ل‍رزه‌ ای‌ س‍ازه‌ ف‍ولادی‌ ب‍ا م‍ه‍ارب‍ن‍دی‌ ه‍م‍گ‍را

گ‍ل‍چ‍ی‍ن‌ ف‍ر، ب‍ه‍ن‍وش‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۱

۴۹۳پ‌

۸۶

ب‍ررس‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ض‍رب‍ه‌ ای‌ ب‍ت‍ن‌ ه‍ای‌ م‍س‍ل‍ح‌ ب‍ه‌ م‍ق‍ادی‍ر ب‍الای‌ ال‍ی‍اف‌ ف‍ولادی‌

اس‍د س‍ن‍گ‍اب‍ی‌، ع‍ل‍ی‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۱

۴۹۵پ‌

۸۷

رف‍ت‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ ص‍ف‍ح‍ه‌ م‍س‍ت‍طی‍ل‍ی‌ ن‍ازک‌ ب‍ا ش‍رای‍ط م‍رزی‌ دل‍خ‍واه‌ ت‍ح‍ت‌ اث‍ر ج‍رم‌ و ب‍ار م‍ت‍ح‍رک‌ ش‍ت‍اب‍دار

ن‍ی‍از، م‍طه‍ره‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۲

۵۰۱پ‌

۸۸

اس‍ت‍ف‍اده‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ از لای‍ه‌ ه‍ای‌ FRPدر م‍ق‍اوم‌ س‍ازی‌ م‍ی‍ان‍ق‍اب‍ه‍ای‌ م‍ص‍ال‍ح‌ ب‍ن‍ای‍ی‌

ن‍اص‍ری‌، س‍روش‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۲

۵۰۵پ‌

۸۹

ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ب‍ه‍ت‍ری‍ن‌ آرای‍ش‌ م‍راک‍ز ج‍رم‌، س‍خ‍ت‍ی‌ و م‍ق‍اوم‍ت‌ ب‍رای‌ ب‍ه‍ب‍ود رف‍ت‍ار دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ غ‍ی‍رخ‍طی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ه‍ای‌ ق‍اب‌ خ‍م‍ش‍ی‌ ف‍ولادی‌ ن‍ام‍ت‍ق‍ارن‌ در پ‍لان‌ در س‍طح‌ ع‍م‍ل‍ک‍رده‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌

رس‍ت‍م‌ ک‍لای‍ی‌، س‍ه‍ی‍ل‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۲

۵۰۶پ‌

۹۰

ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ ش‍ک‍ل‌ ه‍ن‍دس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍اره‍ای‌ زی‍ر س‍طح‍ی‌ ب‍ر پ‍راک‍ن‍دگ‍ی‌ ح‍رک‍ات‌ ت‍وان‍م‍ن‍د زم‍ی‍ن‌ در س‍طح‌ (ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌)

س‍وه‍ان‍ی‌، زه‍را

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۲

۵۰۸پ‌

۹۱

ارزی‍اب‍ی‌ اث‍ر ع‍دم‌ ق‍طع‍ی‍ت‌ زل‍زل‍ه‌، م‍ص‍ال‍ح‌ و م‍دل‍س‍ازی‌ ب‍ر م‍ن‍ح‍ن‍ی‌ ه‍ای‌ ش‍ک‍ن‍ن‍دگ‍ی‌ پ‍ل‍ه‍ا

م‍ح‍م‍دی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۱

۵۱۹پ‌

۹۲

ت‍ه‍ی‍ه‌ طی‍ف‌ ه‍ای‌ طراح‍ی‌ در س‍ازه‌ ه‍ای‌ ت‍ی‍ر ب‍ا م‍ق‍طع‌ م‍ت‍غ‍ی‍ر ت‍ح‍ت‌ اث‍ر ج‍رم‌ ه‍ای‌ م‍ت‍ح‍رک‌

ج‍ع‍ف‍ری‌، رح‍م‍ان‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۲

۵۲۳پ‌

۹۳

م‍ق‍اوم‌ س‍ازی‌ س‍ت‍ون‍ه‍ای‌ ق‍اب‍ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ ازال‍ی‍اف‌ FRPب‍ر اس‍اس‌ س‍طح‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد

ن‍اص‍رزاده‌، ف‍اض‍ل‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۲

۵۲۶پ‌

۹۴

ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‌ ن‍رم‍ی‌ دی‍واره‍ای‌ ب‍رش‍ی‌ ب‍ا ورق‌ ف‍ولادی‌

ام‍ام‍ی‌، س‍ی‍د ع‍ل‍ی‍رض‍ا

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۱

۵۳۳پ‌

۹۵

م‍ق‍اوم‌ س‍ازی‌  م‍خ‍ازن‌ گ‍از طب‍ی‍ع‍ی‌ ف‍ش‍رده‌، ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ی‍وب‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍وزی‍ت‍ی‌ ت‍ح‍ت‌ ف‍ش‍ار

ق‍اس‍م‍ی‌ ل‍س‍ک‍وک‍لای‍ه‌، م‍ح‍م‍د

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۱

۵۳۹پ‌

۹۶

پ‍ارام‍ت‍ره‍ای‌ م‍وث‍ر در م‍ق‍اوم‍ت‌ و وزن‌ م‍خ‍ص‍وص‌ ب‍ت‍ن‌ ه‍ای‌ س‍ب‍ک‌ ب‍ا دان‍ه‌ ه‍ای‌ پ‍ل‍ی‌ اس‍ت‍ای‍رن‌

م‍زی‍ن‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۲

۵۴۴پ‌

۹۷

ب‍ررس‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ات‍ص‍الات‌ ب‍ت‍ن‌ م‍س‍ل‍ح‌ داخ‍ل‍ی‌ م‍ق‍اوم‌ س‍ازی‌ ش‍ده‌ ب‍اCFRP

ث‍ان‍ی‌ ان‍ب‍اردان‌، ک‍ری‍م‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۲

۵۴۷پ‌

۹۸

م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ ت‍غ‍ی‍ی‍ر م‍ک‍ان‌ ه‍ای‌ ل‍رزه‌ ای‌ دی‍واره‍ای‌ م‍ی‍خ‌ ک‍وب‍ی‌ ش‍ده‌ ب‍ا در ن‍ظر گ‍رف‍ت‍ن‌ اث‍ر س‍ازه‌ ب‍الادس‍ت‌

درس‍ت‍ی‌ ش‍ی‍خ‍ع‍ل‍ی‌ ک‍لای‍ه‌، داوود

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۲

۵۵۵پ‌

۹۹

م‍طا ل‍ع‍ه‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌ روی‌ ب‍ت‍ن‌ ن‍ف‍وذ پ‍ذی‍ر ب‍ا م‍ق‍اوم‍ت‌ ب‍الا

داری‍ان‌، م‍ح‍م‍دج‍واد

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۸۸

۵۶۸پ‌

۱۰۰

ت‍وس‍ع‍ه‌ ت‍ئ‍وری‍ک‌ م‍ن‍ح‍ن‍ی‌ ه‍ای‌ ش‍ک‍ن‍ن‍دگ‍ی‌ ب‍رای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌  م‍ی‍ان‌ م‍رت‍ب‍ه‌ م‍ت‍داول‌ در ای‍ران‌

م‍ک‍ی‌ آب‍ادی‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌ س‍ادات‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۲

۵۷۴پ‌

۱۰۱

ب‍ک‍ارگ‍ی‍ری‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ات‌ ه‍ی‍ب‍ری‍دی‌ ن‍ان‍وس‍اخ‍ت‍اره‍ای‌ ک‍رب‍ن‍ی‌ و س‍ی‍ل‍ی‍س‍ی‌ در ب‍ت‍ن‌ و ارزی‍اب‍ی‌ خ‍ص‍وص‍ی‍ات‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌ آن‌

ش‍اه‌ پ‍ری‌، م‍ه‍ران‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۲

۵۷۵پ‌

۱۰۲

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ب‍رخ‍ورد س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ای‌ب‍ت‍ن‌ م‍س‍ل‍ح‌ م‍ج‍اور ه‍م‌ در ه‍ن‍گ‍ام‌ زل‍زل‍ه‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد ل‍رزه‌ای‌ آن‍ه‍ا

م‍ق‍اب‍ل‍ی‌، روی‍ا

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۲

۵۸۰پ‌

۱۰۳

م‍طال‍ع‍ه‌ ع‍م‍وم‍ی‌ پ‍وس‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ گ‍ن‍ب‍دی‌ و ف‍ون‍ی‍ک‍ولار

ف‍ت‍ح‌ ال‍ه‌ پ‍ور، آرش‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۲

۵۸۴پ‌

۱۰۴

ت‍اث‍ی‍ر اب‍ع‍اد، م‍ح‍ل‌ و ت‍ع‍داد ب‍ازش‍وی‌ دی‍واره‍ای‌ ب‍رش‍ی‌ ف‍ولادی‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد ل‍رزه‌ای‌ ق‍اب‌ه‍ای‌ ف‍ولادی‌

خ‍داوردی‌، ع‍ل‍ی‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۱

۵۸۵پ‌

۱۰۵

ب‍ررس‍ی‌ ک‍وب‍ش‌ ع‍رش‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ج‍اور پ‍ل‌ ه‍ا ت‍ح‍ت‌ ح‍رک‍ات‌ ن‍ی‍روم‍ن‍د زم‍ی‍ن‌ در ح‍وزه‌ ن‍زدی‍ک‌ گ‍س‍ل‌

ف‍ق‍ی‍ه‍ی‌ ن‍ژاد، ف‍ری‍ده‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۲

۵۸۶پ‌

۱۰۶

ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ چ‍ن‍د م‍ع‍ی‍اره‌ ق‍اب‌ ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ س‍طح‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد

ن‍ج‍ف‍ی‌ ج‍وزان‍ی‌، ح‍م‍ی‍د رض‍ا

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۲

۵۸۷پ‌

۱۰۷

م‍طال‍ع‍ات‌ ع‍ددی‌ و آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ر روی‌ ص‍ف‍ح‍ات‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ م‍س‍ل‍ح‌ ش‍ده‌ ب‍ا م‍ن‍س‍وج‌

رح‍ی‍م‍ی‌، م‍س‍ع‍ود

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۲

۵۸۸پ‌

۱۰۸

ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ش‍ت‍اب‌ آس‍ت‍ان‍ه‌ ن‍ی‍وم‍ارک‍ی‌ ب‍رای‌ گ‍روه‌ ش‍م‍ع‌ م‍س‍ت‍ق‍ر در ش‍ی‍روان‍ی‌

ف‍رد ص‍م‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍د

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۲

۶۰۱پ‌

۱۰۹

ب‍رررس‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ل‍رزه‌ ای‌ و ن‍اپ‍ای‍داری‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ وت‍ه‍ی‍ه‌ م‍ن‍ح‍ن‍ی‌ ش‍ک‍ن‍ن‍دگ‍ی‌ از ی‍ک‌ ق‍اب‌ خ‍م‍ش‍ی‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ در ی‍ک‌ س‍ازه‌ م‍ن‍ظم‌ ب‍ا روش‌ IDAب‍ر اس‍اس‌  ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌  م‍ق‍اوم‍ت‍ی‌ ت‍ی‍ر و س‍ت‍ون‌

گ‍ودرزی‌، آرش‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۲

۶۰۲پ‌

۱۱۰

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ اع‍ت‍م‍اد دو روش‌ در ب‍ه‍س‍ازی‌  ق‍اب‌ ه‍ای‌ خ‍م‍ش‍ی‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ م‍ع‍ی‍وب‌

ح‍ق‍ی‌، ف‍رش‍ی‍د

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۲

۶۰۳پ‌

۱۱۱

ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ض‍رای‍ب‌ ت‍ب‍دی‍ل‌ در س‍ازه‌ه‍ای‌ ت‍ی‍ر ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ب‍رآورد اث‍رات‌ ای‍ن‍رس‍ی‌ ب‍اره‍ای‌ م‍ت‍ح‍رک‌

ف‍رازن‍ده‌، ع‍ل‍ی‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۲

۶۱۱پ‌

۱۱۲

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ اع‍ت‍م‍اد دو روش‌ در ب‍ه‍س‍ازی‌ ق‍اب‌ ه‍ای‌ خ‍م‍ش‍ی‌ ف‍ولادی‌ م‍ع‍ی‍وب‌

ص‍ادق‌ ک‍وه‍س‍ت‍ان‍ی‌، ح‍ام‍د

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۲

۶۱۲پ‌

۱۱۳

ک‍ن‍ت‍رل‌ ف‍ع‍ال‌ س‍ازه‌ ت‍ی‍ر چ‍ن‍د ده‍ان‍ه‌ ب‍ا م‍ق‍طع‌ م‍ت‍غ‍ی‍ر ت‍ح‍ت‌ اث‍ر ت‍ح‍ری‍ک‍ات‌ ه‍م‍زم‍ان‌ زل‍زل‍ه‌ در ت‍ک‍ی‍ه‌ گ‍اه‌ه‍ا و ج‍رم‌ م‍ت‍ح‍رک‌

ت‍وت‍ی‍ا، ع‍ل‍ی‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۲

۶۴۳پ‌

۱۱۴

ت‍اث‍ی‍ر ش‍رای‍ط م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ع‍م‍ل‌ آوری‌ ب‍ر روی‌ ب‍رخ‍ی‌ از پ‍ارام‍ت‍ره‍ای‌  دوام‌ ب‍ت‍ن‌ خ‍ود ت‍راک‍م‌

م‍ح‍م‍د ک‍اظم‌ پ‍ور، غ‍زال‍ه‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۲

۶۴۵پ‌

۱۱۵

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ رف‍ت‍ار ل‍رزه‌ای‌ دی‍واره‍ای‌ م‍ص‍ال‍ح‌ ب‍ن‍ای‍ی‌ غ‍ی‍رم‍س‍ل‍ح‌ ب‍راس‍اس‌ دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‌ه‍ا ب‍ا ن‍ت‍ای‍ج‌ م‍طال‍ع‍ات‌ اخ‍ی‍ر

ال‍زم‍ان‍ی‌، ث‍ری‍ا

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۲

۶۵۲پ‌

۱۱۶

م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ ض‍ری‍ب‌ رف‍ت‍ار س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ای‌ م‍ت‍داول‌ ب‍ا س‍ی‍س‍ت‍م‌ ق‍ال‍ب‌ ت‍ون‍ل‍ی‌

ش‍ک‍رال‍ل‍ه‍ی‌ ی‍ان‍چ‍ش‍م‍ه‌، ع‍ل‍ی‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۲

۶۵۳پ‌

۱۱۷

م‍طال‍ع‍ه‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌ م‍ق‍اوم‍ت‌ ات‍ص‍الات‌ ت‍ی‍رچ‍ه‌ ه‍ای‌ س‍رد ن‍ورد ش‍ده‌ ب‍ه‌ ت‍ی‍ره‍ای‌ اص‍ل‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ای‌ ف‍ولادی‌

ام‍ج‍دی‍ان‌، ک‍ی‍وان‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۳

۶۶۳پ‌

۱۱۸

م‍طال‍ع‍ه‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌ م‍ق‍اوم‍ت‌ خ‍م‍ش‍ی‌ ت‍ی‍رچ‍ه‌ ه‍ای‌ س‍رد ن‍ورد ش‍ده‌ ف‍ولادی‌ دارای‌ ب‍ازش‍و ه‍ای‌ ت‍ق‍وی‍ت‌ ش‍ده‌ در ق‍اب‌ ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌

رض‍ای‍ی‌ ب‍ل‍وچ‍ی‌، ک‍ی‍وان‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۳

۶۶۴پ‌

۱۱۹

ارزی‍اب‍ی‌ رف‍ت‍ار ل‍رزه‌ ای‌ اس‍ت‍اد ه‍ای‌ ب‍رش‍ی‌ در س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ف‍ولاد س‍رد ن‍ورد ش‍ده‌(LSF)

ش‍م‍س‍ی‌، اک‍رم‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۲

۶۸۸پ‌

۱۲۰

ک‍اه‍ش‌ ارت‍ع‍اش‍ات‌ ن‍اش‍ی‌ از ب‍اره‍ای‌ ق‍ائ‍م‌ زل‍زل‍ه‌ و ح‍رک‍ت‌ اج‍رام‌ روی‌ س‍ازه‌ پ‍ل‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از  م‍ی‍راگ‍ره‍ای‌ غ‍ی‍ر ف‍ع‍ال‌ ل‍ول‍ه‌ ای‌

ب‍ه‍رام‍ی‌ اس‍ک‍ن‍دری‌،  اردلان‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۲

۷۰۸پ‌

۱۲۱

اث‍ر ب‍ت‍ن‌ س‍ب‍ک‌ در ک‍م‍ان‍ش‌ م‍وض‍ع‍ی‌ ال‍م‍ان‌ ه‍ای‌ س‍رد ن‍ورد ش‍ده‌

ک‍اظم‍ی‌ م‍ی‍ارک‍لائ‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۳

۷۰۹پ‌

۱۲۲

ع‍م‍ل‍ک‍رد و طراح‍ی‌ ال‍م‍ان‌ ه‍ای‌ ش‍ی‍ش‍ه‌ ای‌ س‍ازه‌ ای‌

خ‍ال‍ق‍ی‌ پ‍ن‍اه‌، م‍ه‍ن‍از

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۳

۷۱۰پ‌

۱۲۳

ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ب‍ارگ‍ذاری‌ دو ج‍ه‍ت‍ه‌ ب‍ر روی‌ ات‍ص‍الات‌ RCS

آزادوار، ن‍رگ‍س‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۳

۷۱۱پ‌

۱۲۴

اث‍ر ب‍ه‌ م‍ق‍ی‍اس‌ درآوردن‌ دوگ‍ان‍ه‌ ش‍ت‍اب‍ن‍گ‍اش‍ت‌ ه‍ا ب‍رای‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌ زم‍ان‍ی‌ در س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ق‍اب‌ خ‍م‍ش‍ی‌ ب‍ت‍ن‍ی‌

ک‍اظم‌خ‍ان‍ی‌، ب‍ه‍ن‍ام‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۳

۷۱۳پ‌

۱۲۵

اث‍ر م‍ول‍ف‍ه‌ ق‍ائ‍م‌ زل‍زل‍ه‌ ب‍ر خ‍راب‍ی‌ پ‍ی‍ش‍رون‍ده‌ در س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ ن‍ام‍ت‍ق‍ارن‌ در پ‍لان‌

ن‍ی‍ک‍زاد، ح‍دی‍ث‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۳

۷۳۱پ‌

۱۲۶

ارزی‍اب‍ی‌ آس‍ی‍ب‌ پ‍ذی‍ری‌ ل‍رزه‌ ای‌ پ‍ل‌ ه‍ای‌ ق‍وس‍ی‌ ف‍ولادی‌ م‍وج‍ود ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ف‍رم‌ ه‍ن‍دس‍ی‌ و ن‍اپ‍ای‍داری‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌

ق‍ل‍ی‌زاده‌ زح‍م‍ت‍ک‍ش‌، ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۲

۷۴۵پ‌

۱۲۷

اث‍ر م‍ش‍خ‍ص‍ات‌ م‍س‍ت‍ه‍ل‍ک‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ی‌ ان‍رژی‌ در رف‍ت‍ار ل‍رزه‌ ای‌ ق‍اب‌ ف‍ولادی‌ م‍ه‍ارب‍ن‍دی‌ ب‍ا خ‍س‍ارت‌ ک‍م‌

ت‍اج‍ی‍ک‌، ال‍ه‍ه‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۳

۷۵۱پ‌

۱۲۸

ب‍ررس‍ی‌ پ‍اس‍خ‌ ل‍رزه‌ ای‌ زم‍ی‍ن‌ در ن‍زدی‍ک‍ی‌ و روی‌ ف‍ض‍اه‍ای‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌: ب‍خ‍ش‍ی‌ از م‍ت‍روی‌ ت‍ه‍ران‌)

اب‍راه‍ی‍م‍ی‌ ع‍ل‍وی‍ج‍ه‌، ش‍ی‍م‍ا

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۳

۷۵۲پ‌

۱۲۹

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر خ‍وردگ‍ی‌ م‍وض‍ع‍ی‌ و ت‍رک‌ در ک‍اه‍ش‌ م‍ق‍اوم‍ت‌ ن‍ه‍ای‍ی‌ ورق‌ ف‍ولادی‌

ب‍اق‍ری‌، ارش‍اد

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۳

۷۶۹پ‌

۱۳۰

ب‍ررس‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍ردی‌ م‍ه‍ارب‍ن‍ده‍ای‌ ت‍ان‍دون‍ی‌ ت‍ح‍ت‌ ک‍ش‍ش‌ در ب‍ه‍س‍ازی‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ ف‍ولادی‌ ق‍اب‌ خ‍م‍ش‍ی‌ چ‍ن‍د طب‍ق‍ه‌

م‍ت‍ف‍ک‍ری‌، پ‍درام‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۳

۷۷۰پ‌

۱۳۱

اث‍ر ن‍ام‍ن‍ظم‍ی‌ ه‍ای‌ ای‍ج‍اد ش‍ده‌ در ارت‍ف‍اع‌ و پ‍لان‌، ب‍ر رف‍ت‍ار ل‍رزه‌ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ م‍ن‍ظم‌

ه‍اش‍م‍ی‌، س‍ی‍درض‍ا

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۳

۷۷۱پ‌

۱۳۲

طراح‍ی‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ ب‍ادب‍ن‍ده‍ای‌  ک‍م‍ان‍ش‌ ن‍اپ‍ذی‍ر  ب‍ر پ‍ای‍ه‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ش‍ب‍ک‍ه‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌

ب‍رال‌، ش‍ه‍روز

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۳

۷۷۲پ‌

۱۳۳

ب‍ه‍ب‍ود ع‍م‍ل‍ک‍رد ل‍رزه‌ ای‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ ف‍ولادی‌ ق‍اب‌ خ‍م‍ش‍ی‌ وی‍ژه‌ ب‍ا س‍ی‍س‍ت‍م‌ م‍ی‍راگ‍ره‍ای‌ الاک‍ل‍ن‍گ‍ی‌ ت‍ح‍ت‌ زل‍زل‍ه‌ ح‍وزه‌ ن‍زدی‍ک‌

ص‍ادق‍ی‌، س‍ی‍د اح‍س‍ان‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۳

۷۷۵پ‌

۱۳۴

م‍طال‍ع‍ه‌ پ‍ارام‍ت‍ری‍ک‌ ج‍ه‍ت‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ م‍ش‍خ‍ص‍ات‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ م‍ی‍راگ‍ر ج‍رم‍ی‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ ش‍ده‌ دوگ‍ان‍ه‌ در ق‍اب‌ خ‍م‍ش‍ی‌ ف‍ولادی‌ ت‍ح‍ت‌ ب‍اره‍ای‌ ل‍رزه‌ ای‌

م‍ی‍رک‍وش‍ش‌، ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۳

۷۹۰پ‌

۱۳۵

طراح‍ی‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ ق‍اب‌ ه‍ای‌ خ‍م‍ش‍ی‌ ف‍ولادی‌ ت‍ح‍ت‌ اث‍ر زل‍زل‍ه‌ ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد

ف‍لاح‌ دری‍اوارس‍ری‌، س‍ب‍ح‍ان‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۳

۷۹۱پ‌

۱۳۶

ت‍اث‍ی‍ر زل‍زل‍ه‌ ه‍ای‌ ح‍وزه‌ ن‍زدی‍ک‌ ب‍ر ق‍اب‌ ف‍ولادی‌ م‍ه‍ارب‍ن‍دی‌ ب‍ا خ‍س‍ارت‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ش‍ده‌

ن‍راق‍ی‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۳

۷۹۸پ‌

۱۳۷

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ پ‍ای‍داری‌ ارت‍ج‍اع‍ی‌ س‍ت‍ون‌ ه‍ای‌ غ‍ی‍ر ی‍ک‍ن‍واخ‍ت‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍واب‍ع‌ چ‍ن‍د ج‍م‍ل‍ه‌ ای‌ م‍ت‍ع‍ام‍د م‍ف‍س‍ر

ص‍ال‍ح‍ی‌ ل‍ش‍ک‍اج‍ان‍ی‌، م‍ری‍م‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

ب‍ه‍م‍ن‌م‍اه‌ 1393

۸۱۰پ‌

۱۳۸

ت‍اث‍ی‍ر م‍ی‍ان‍ق‍اب‌ ه‍ای‌  ب‍ر رف‍ت‍ار ل‍رزه‌ای‌ س‍ازه‌ ف‍ولادی‌

رض‍ائ‍ی‌، م‍ه‍دی‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

 

۸۱۳پ‌

۱۳۹

ارزی‍اب‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ن‍ح‍وه‌ ت‍وزی‍ع‌ دی‍واره‍ای‌ ب‍ارب‍ر ب‍ت‍ن‌ م‍س‍ل‍ح‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد ل‍رزه‌ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ای‌ ق‍ال‍ب‌ ت‍ون‍ل‍ی‌

اش‍ک‍و، م‍ه‍س‍ا

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۳

۸۲۳پ‌

۱۴۰

اث‍ر ض‍ری‍ب‌ اطم‍ی‍ن‍ان‌ ب‍الای‌ ظرف‍ی‍ت‌ ب‍ارب‍ری‌ خ‍اک‌، ب‍ر پ‍اس‍خ‌ ل‍رزه‌ای‌ ارت‍ج‍اع‍ی‌ س‍ازه‌ه‍ای‌ دارای‌ ف‍ون‍داس‍ی‍ون‌ س‍طح‍ی‌

آق‍ائ‍ی‌ ن‍ژاد، ف‍روه‌

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۳

۸۵۴پ‌

۱۴۱

اث‍ر ض‍ری‍ب‌ اطم‍ی‍ن‍ان‌ پ‍ای‍ی‍ن‌ ظرف‍ی‍ت‌ ب‍ارب‍ری‌ خ‍اک‌ ب‍ر پ‍اس‍خ‌ ل‍رزه‌ ای‌ ارت‍ج‍اع‍ی‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ دارای‌ ف‍ون‍داس‍ی‍ون‌ س‍طح‍ی‌

م‍ح‍م‍دی‌ زاد، س‍ح‍ر

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۳

۸۵۵پ‌

۱۴۲

اث‍ر ن‍ام‍ن‍ظم‍ی‌ ه‍ای‌ ای‍ج‍اد ش‍ده‌ در پ‍لان‌ و ارت‍ف‍اع‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ ف‍ولادی‌ م‍ن‍ظم‌ ب‍ر رف‍ت‍ار ل‍رزه‌ای‌ آن‍ه‍ا

ک‍رن‍دی‍ان‌، م‍وری‍س‌

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۳

۸۵۶پ‌

۱۴۳

ب‍ررس‍ی‌ ان‍درک‍ن‍ش‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ ب‍اره‍ای‌ م‍ت‍ح‍رک‌ و ص‍ف‍ح‍ات‌ ن‍ازک‌ م‍س‍ت‍طی‍ل‍ی‌ ب‍ه‌ ه‍ن‍گ‍ام‌ وق‍وع‌ زل‍زل‍ه‌

ح‍داد ک‍ل‍ور، ام‍ی‍د

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۳

۸۶۶پ‌

۱۴۴

روش‍ه‍ای‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ آس‍ی‍ب‌ ب‍ر پ‍ای‍ه‌ ت‍ب‍دی‍ل‌ م‍وج‍ک‌ و ت‍ب‍دی‍ل‌ ه‍ی‍ل‍ب‍رت‌ ه‍ان‍گ‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از پ‍اس‍خ‍ه‍ای‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ پ‍ل‌ ب‍ه‌ وس‍ی‍ل‍ه‌ ن‍ق‍ل‍ی‍ه‌

ول‍دب‍ی‍گ‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۲

۸۸۴پ‌

۱۴۵

ب‍ررس‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ل‍رزه‌ ای‌ ات‍ص‍الات‌ گ‍ی‍ردار در ق‍اب‌ ه‍ای‌ س‍رد ن‍ورد ش‍ده‌

غ‍لام‍ی‌، ش‍ه‍رام‌

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۲

۸۹۵پ‌

۱۴۶

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ارت‍ع‍اش‌ ص‍ف‍ح‍ه‌ م‍س‍ت‍طی‍ل‍ی‌ م‍ی‍ن‍دل‍ی‍ن‌ ت‍ح‍ت‌ اث‍ر ج‍رم‌ م‍ت‍ح‍رک‌ ب‍ا ل‍ح‍اظ ن‍م‍ودن‌ اث‍رات‌ ج‍دا ش‍دگ‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ ج‍رم‌ م‍ت‍ح‍رک‌ و ص‍ف‍ح‍ه‌

اص‍ی‍ل‍ی‌، س‍ه‍ی‍ل‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۴

۹۲۷پ‌

۱۴۷

آن‍ال‍ی‍ز دق‍ی‍ق‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ ف‍ولادی‌ ب‍ا م‍ه‍ارب‍ن‍د ه‍ای‌ ج‍ان‍ب‍ی‌ اص‍طک‍اک‍ی‌

ت‍وک‍ل‍ی‌، آرش‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۴

۹۶۶پ‌

۱۴۸

م‍طال‍ع‍ه‌ ارت‍ع‍اش‌ ع‍رش‍ه‌ س‍ازه‌ م‍دل‌ ش‍ده‌ ب‍ا ورق‌ ارت‍وت‍روپ‌ و ک‍ام‍پ‍وزی‍ت‌ FGMت‍ح‍ت‌ اث‍ر ن‍وس‍ان‍گ‍ر م‍ت‍ح‍رک‌

خ‍زای‍ی‌، ال‍ه‍ام‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۴

۹۶۹پ‌

۱۴۹

م‍دل‌ س‍ازی‌ اج‍زای‌ م‍ح‍دود و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ غ‍ی‍رخ‍طی‌ دی‍واره‍ای‌ ب‍رش‍ی‌ س‍ب‍ک‌ س‍ردن‍ورد ش‍ده‌ ف‍ولادی‌ ب‍ا پ‍وش‍ش‌ ورق‌ ف‍ولادی‌ ت‍ح‍ت‌ اث‍ر ب‍اره‍ای‌ ج‍ان‍ب‍ی‌

م‍ج‍اه‍د، م‍ل‍ی‍ح‍ه‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۴

۹۷۳پ‌

۱۵۰

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ب‍ازش‍دگ‍ی‌ در دی‍واره‍ای‌ ب‍رش‍ی‌ ب‍ت‍ن‌ آرم‍ه‌ ب‍ر روی‌ م‍ی‍زان‌ ش‍ک‍ل‌ پ‍ذی‍ری‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌

اورع‍ی‌، ح‍ام‍د رض‍ا

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۴

۹۸۹پ‌

۱۵۱

ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ض‍رای‍ب‌ ت‍ب‍دی‍ل‌ ب‍رای‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌  ن‍ان‍و ل‍ول‍ه‌ ه‍ای‌ ت‍ک‌ ج‍داره‌ ک‍رب‍ن‍ی‌ ب‍ر اس‍اس‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ ت‍ی‍ره‍ای‌ ن‍ازک‌

ذوال‍ف‍ق‍اری‌، ص‍اب‍ر

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۴

۱۰۰۲پ‌

۱۵۲

ب‍ررس‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد دی‍واره‍ای‌ ب‍رش‍ی‌ ب‍ا ب‍ازش‍وی‌ ت‍ق‍وی‍ت‌ ش‍ده‌ ج‍ه‍ت‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍م‍ان‍ش‌ م‍وض‍ع‍ی‌ و ح‍ف‍ظ ع‍م‍ل‍ک‍رد دی‍وار

ب‍ه‍رام‍ی‌، ع‍ل‍ی‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

 

۱۰۲۰پ‌

۱۵۳

ب‍ک‍ارگ‍ی‍ری‌ ن‍گ‍رش‌ ان‍رژی‌ ج‍ه‍ت‌ ب‍رآورد ن‍ی‍از ت‍غ‍ی‍ی‍ر م‍ک‍ان‌ ل‍رزه‌ ای‌ ق‍اب‍ه‍ای‌ م‍ه‍ارب‍ن‍دی‌ ش‍ده‌ ف‍ولادی‌

اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌، ب‍ه‍م‍ن‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

 

۱۰۲۷پ‌

۱۵۴

ب‍ررس‍ی‌ پ‍ارام‍ت‍ره‍ای‌ م‍ق‍اوم‍ت‍ی‌ خ‍اک‌ س‍ی‍ل‍ت‍ی‌ م‍س‍ل‍ح‌ ش‍ده‌ ب‍ا ال‍ی‍اف‌ ژئ‍وت‍ک‍س‍ت‍ای‍ل‌ در آزم‍ای‍ش‌ ب‍رش‌ م‍س‍ت‍ق‍ی‍م‌

ک‍ری‍م‍ی‌ ت‍وس‍ن‍ل‍و، م‍ح‍س‍ن‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۴

۱۰۳۹پ‌

۱۵۵

ب‍ررس‍ی‌ ک‍م‍ان‍ش‌ ص‍ف‍ح‍ات‌ ک‍ری‍ش‍ه‍ف‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ چ‍ن‍د ج‍م‍ل‍ه‌ ای‌ ه‍ای‌ م‍ت‍ع‍ام‍د م‍ف‍س‍ر م‍رزی‌

ف‍خ‍رای‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۴

۱۰۴۸پ‌

۱۵۶

طراح‍ی‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ ع‍م‍ل‍ک‍ردی‌ چ‍ن‍د م‍ع‍ی‍اره‌ ب‍رای‌ ق‍اب‍ه‍ای‌ ف‍ولادی‌ ب‍ادب‍ن‍دی‌ در ن‍واح‍ی‌ ل‍رزه‌ خ‍ی‍ز

م‍ه‍دی‍خ‍ان‌ لال‍ه‌، غ‍زال‍ه‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۴

۱۰۵۸پ‌

۱۵۷

ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر واش‍ر ب‍ر رف‍ت‍ار چ‍رخ‍ه‌ ای‌ ات‍ص‍ال‌ ت‍ی‌اس‍ت‍اب‌ ب‍ا پ‍ی‍چ‌ ه‍ای‌ م‍ق‍اوم‍ت‌ ب‍الا

ک‍لان‍ت‍ری‌، رض‍ا

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۴

۱۰۵۹پ‌

۱۵۸

رف‍ت‍ار ل‍رزه‌ ای‌ پ‍ی‌ گ‍س‍ت‍رده‌ ب‍ر روی‌ گ‍روه‌ ری‍ز ش‍م‍ع‌ ه‍ا

رح‍ی‍م‍ی‌ پ‍ل‍ی‍م‍ری‌، اب‍راه‍ی‍م‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۴

۱۰۶۴پ‌

۱۵۹

ب‍ررس‍ی‌ ب‍ه‍ب‍ود ع‍م‍ل‍ک‍رد ق‍اب‌ ه‍ای‌ ف‍ولادی‌ در م‍ع‍رض‌ آت‍ش‌ س‍وزی‌ ن‍اش‍ی‌ از زل‍زل‍ه‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍ه‍ارب‍ن‍د ه‍م‍گ‍را

ج‍لال‍ی‌، ب‍ه‍ن‍ام‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۴

۱۰۶۵پ‌

۱۶۰

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ ص‍ف‍ح‍ات‌ ب‍ا ت‍غ‍ی‍ی‍ر ش‍ک‍ل‌ ه‍ای‌ ب‍رش‍ی‌ ص‍ف‍ح‍ات‌ م‍ی‍ن‍دل‍ی‍ن‌ (ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ چ‍ن‍د ج‍م‍ل‍ه‌ ای‌ ه‍ای‌ م‍ت‍ع‍ام‍د م‍ف‍س‍ر م‍رزی‌ و ت‍واب‍ع‌ م‍ث‍ل‍ث‍ات‍ی‌)

رب‍ان‍ی‌، ال‍م‍ی‍را

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۴

۱۰۶۹پ‌

۱۶۱

ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ت‍غ‍ی‍ی‍ر م‍ه‍ارب‍ن‍د ض‍رب‍دری‌ ب‍ه‌ زان‍وی‍ی‌ در ارت‍ف‍اع‌ در رف‍ت‍ار ق‍اب‌ خ‍م‍ش‍ی‌ ب‍ا م‍ه‍ارب‍ن‍دی‌ وی‍ژه‌ ف‍ولادی‌ ب‍ه‌ روش‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ اف‍زای‍ش‍ی‌

م‍ح‍م‍دی‌ آت‍درس‍ی‌، ب‍ه‍ن‍ام‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۴

۱۰۸۲پ‌

۱۶۲

ت‍اث‍ی‍ر اف‍زودن‍ی‌ ه‍ای‌ ف‍وق‌ روان‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ر خ‍واص‌ ب‍ت‍ن‌ خ‍ودت‍راک‍م‌

ارض‍ا، ن‍ی‍ل‍وف‍ر

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۴

۱۰۸۸پ‌

۱۶۳

ب‍ررس‍ی‌ ان‍درک‍ن‍ش‌ خ‍اک‌ و س‍ازه‌ در پ‍اس‍خ‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ ارت‍ع‍اش‍ات‌ اف‍ق‍ی‌ م‍اش‍ی‍ن‌ آلات‌

ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۴

۱۰۸۹پ‌

۱۶۴

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ روش‌ م‍رس‍وم‌ طراح‍ی‌ گ‍روه‌ ش‍م‍ع‌ و روش‌ ش‍م‍ع‌ ه‍ای‌ ک‍اه‍ن‍ده‌ ن‍ش‍س‍ت‌ م‍ن‍ف‍ص‍ل‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ی‍ک‌ روش‌ س‍اده‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ گ‍روه‌ ش‍م‍ع‌

داراب‌ ن‍ی‍ا، ع‍ل‍ی‍رض‍ا

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۴

۱۰۹۱پ‌

۱۶۵

ع‍م‍ل‍ک‍رد ل‍رزه‌ ای‌ س‍ق‍ف‌ ه‍ای‌ ع‍رش‍ه‌ ف‍ولادی‌

زارع‌ ب‍ی‍دک‍ی‌، م‍ح‍م‍دج‍واد

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۴

۱۱۰۱پ‌

۱۶۶

ب‍ررس‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ل‍رزه‌ ای‌  دی‍واره‍ای‌ م‍س‍ل‍ح‌ ش‍ده‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ش‍ات‍ک‍ری‍ت‌

س‍م‍اوات‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۴

۱۱۲۴پ‌

۱۶۷

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ک‍م‍ی‍ت‌ و م‍وق‍ع‍ی‍ت‌ م‍ه‍اره‍ای‌ ب‍ازوی‍ی‌ ب‍ر روی‌ رف‍ت‍ار خ‍طی‌ و غ‍ی‍رخ‍طی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ س‍ازه‌ای‌ ب‍ل‍ن‍د م‍رت‍ب‍ه‌

اک‍ب‍رپ‍ور ج‍ام‍ب‍ری‌، اف‍روز

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۴

۱۱۵۸پ‌

۱۶۸

اث‍ر ب‍ازش‍وی‌ ج‍ان‌ در رف‍ت‍ار ت‍ی‍ره‍ای‌ ف‍ولادی‌ س‍رد ن‍ورد ش‍ده‌ ب‍ا م‍ق‍اطع‌ دوب‍ل‌ ن‍اودان‍ی‌

ش‍ع‍ب‍ان‍ی‌، ف‍رزان‍ه‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۴

۱۱۶۳پ‌

۱۶۹

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر م‍ح‍ص‍ورش‍دگ‍ی‌ داخ‍ل‌ ب‍ه‌ م‍ح‍ص‍ورش‍دگ‍ی‌ ک‍ل‌ در ال‍م‍ان‌ ه‍ای‌ ف‍ش‍اری‌ ب‍ت‍ن‌ آرم‍ه‌ م‍ق‍اوم‌ س‍ازی‌ ش‍ده‌ ب‍ا FRP

ب‍ش‍ی‍ری‌ راد، ح‍ام‍د

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۴

۱۱۶۵پ‌

۱۷۰

ارزی‍اب‍ی‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ ت‍ی‍ره‍ای‌ ی‍ک‌ و چ‍ن‍دده‍ان‍ه‌ ت‍ح‍ت‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ م‍ت‍ح‍رک‌ ب‍ا چ‍ه‍ار درج‍ه‌ آزادی‌

رس‍ت‍م‍ی‌، س‍م‍ی‍ه‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۴

۱۱۷۵پ‌

۱۷۱

آرای‍ش‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ م‍ی‍ک‍روپ‍ای‍ل‌ه‍ا ب‍رای‌ ب‍ه‍ب‍ود رف‍ت‍ار پ‍ی‌ گ‍س‍ت‍رده‌ واق‍ع‌ ب‍ر گ‍روه‌ م‍ی‍ک‍روپ‍ای‍ل‌

ب‍ه‍رام‌ ن‍ژاد، م‍ه‍س‍ا

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۴

۱۱۸۱پ‌

۱۷۲

ب‍ررس‍ی‌ دق‍ت‌ ت‍واب‍ع‌ چ‍ن‍دج‍م‍ل‍ه‌ ای‌ م‍ت‍ع‍ام‍د م‍ف‍س‍ر م‍رزی‌ در ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ پ‍اس‍خ‌ اس‍ت‍ات‍ی‍ک‍ی‌ و دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ ص‍ف‍ح‍ات‌ ن‍ازک‌ م‍س‍ت‍طی‍ل‍ی‌ دارای‌ ب‍ازش‍و

ره‍ب‍ر ده‍ق‍ان‌، م‍ی‍لاد

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۵

۱۱۸۴پ‌

۱۷۳

ارزی‍اب‍ی‌ رف‍ت‍ار دی‍واره‍ای‌ ب‍رش‍ی‌ م‍رک‍ب‌ (م‍طال‍ع‍ات‌ پ‍ارام‍ت‍ری‍ک‌)

رن‍ج‍ب‍ر گ‍ل‌، س‍ی‍د م‍ه‍دی‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۵

۱۱۸۶پ‌

۱۷۴

ب‍ررس‍ی‌ ع‍ددی‌ رف‍ت‍ار ل‍رزه‌ ای‌ ش‍م‍ع‌ه‍ای‌ م‍ن‍ف‍رد در زم‍ی‍ن‌ ه‍ای‌ روان‍گ‍را

اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، رح‍م‍ن‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۴

۱۲۰۳پ‌

۱۷۵

ک‍اه‍ش‌ ری‍س‍ک‌ خ‍راب‍ی‌ دو س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ م‍ج‍اور م‍ی‍ان‌ م‍رت‍ب‍ه‌ ت‍وس‍ط ات‍ص‍ال‌ آن‌ ب‍ه‌ ی‍ک‍دی‍گ‍ر ت‍وس‍ط ات‍ص‍ال‌ اص‍طک‍اک‍ی‌ ت‍ح‍ت‌ ح‍رک‍ات‌ ن‍زدی‍ک‌

ن‍ظری‌، ع‍ل‍ی‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۵

۱۲۱۱پ‌

۱۷۶

ارزی‍اب‍ی‌ ع‍ددی‌ و پ‍ارام‍ت‍ری‌  ات‍ص‍الات‌ RBSدر ق‍اب‌ ه‍ای‌ خ‍م‍ش‍ی‌ ف‍ولادی‌ ت‍ح‍ت‌ ب‍اره‍ای‌ رف‍ت‌ و ب‍رگ‍ش‍ت‍ی‌

ج‍وادزاده‌، ح‍م‍ی‍د

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۵

۱۲۱۲پ‌

۱۷۷

ب‍ررس‍ی‌ ع‍ددی‌ اث‍ر گ‍روه‍ی‌ ری‍زش‍م‍ع‌ ه‍ا در خ‍اک‌ رس‍ی‌

م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ زاده‌، ح‍ام‍د

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۴

۱۲۱۶پ‌

۱۷۸

ب‍ررس‍ی‌ ع‍ددی‌ ت‍اث‍ی‍ر آرای‍ش‌ س‍ت‍ون‌ ه‍ای‌ س‍ن‍گ‍ی‌ روی‌ رف‍ت‍ار پ‍ی‌ س‍طح‍ی‌

دوس‍ت‌ م‍ح‍م‍دی‌، ع‍ل‍ی‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۴

۱۲۱۷پ‌

۱۷۹

ب‍ررس‍ی‌ ع‍ددی‌ ف‍ش‍ار وارد ب‍ر دی‍واره‍ای‌ ح‍ائ‍ل‌ ص‍ل‍ب‌، ب‍ا در ن‍ظر گ‍رف‍ت‍ن‌ پ‍دی‍ده‌ ی‌ ق‍وس‌ زدگ‍ی‌

ح‍ام‍دی‌ آزاد، ف‍رزان‍ه‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۴

۱۲۳۹پ‌

۱۸۰

ب‍ررس‍ی‌ رف‍ت‍ار ل‍رزه‌ ای‌ ات‍ص‍الات‌ ت‍ی‍ر ب‍ه‌ س‍ت‍ون‌ در س‍ازه‌ ه‍ای‌ ب‍ا ت‍ی‍ر Uش‍ک‍ل‌ ف‍ولادی‌ پ‍ر ش‍ده‌ از ب‍ت‍ن‌ و س‍ت‍ون‌ ب‍ت‍ن‍ی‌

ج‍ه‍ان‍ش‍اد، پ‍وری‍ا

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۵

۱۲۴۳پ‌

۱۸۱

م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ ش‍ک‍ن‍ن‍دگ‍ی‌ ل‍رزه‌ ای‌ ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ و س‍ازه‌ ن‍گ‍ه‍دارن‍ده‌ در ی‍ک‌ واح‍د از م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ه‍ای‌ پ‍ت‍روش‍ی‍م‍ی‌

ع‍ب‍دی‌، داود

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۵

۱۲۴۸پ‌

۱۸۲

ب‍ره‍م‌ک‍ن‍ش‌ ن‍وع‍ی‌ دی‍وار پ‍رک‍ن‍ن‍ده‌ پ‍ان‍ل‌ ک‍ام‍پ‍وزی‍ت‌ م‍س‍ل‍ح‌ ج‍دی‍د ب‍ا ق‍اب‌ ب‍ت‍ن‍ی‌

داش‍خ‍ان‍ه‌، ج‍م‍ال‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۴

۱۲۴۹پ‌

۱۸۳

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد دی‍وار ب‍رش‍ی‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ م‍س‍ت‍ق‍ی‍م‌ و خ‍م‍ی‍ده‌ ت‍ح‍ت‌ ن‍ی‍روی‌ زل‍زل‍ه‌

ت‍وک‍ل‍ی‌، س‍ت‍اره‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۵

۱۲۶۲پ‌

۱۸۴

م‍ق‍اوم‍ت‌ ف‍ش‍اری‌ ت‍ک‌ م‍ح‍وره‌ م‍خ‍ل‍وط خ‍اک‌- س‍ی‍م‍ان‌ در خ‍اک‍ه‍ای‌ س‍ول‍ف‍ات‍ه‌ رس‍ی‌

ش‍راف‍ت‍م‍ن‍د ع‍طار، م‍ح‍م‍د ص‍ادق‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۴

۱۲۷۳پ‌

۱۸۵

ب‍ررس‍ی‌ پ‍ای‍دارس‍ازی‌ ش‍ی‍روان‍ی‌ ه‍ا ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از گ‍روه‌ م‍ی‍ک‍روپ‍ای‍ل‌

س‍ل‍ی‍م‍ی‍ان‌، م‍رت‍ض‍ی‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۴

۱۲۸۰پ‌

۱۸۶

رف‍ت‍ار دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ ت‍ی‍ره‍ای‌ ن‍ازک‌ دارای‌ خ‍راب‍ی‌ ت‍ح‍ت‌ اث‍ر ب‍اره‍ای‌ م‍ت‍ح‍رک‌

ش‍ری‍ف‍ی‌ ن‍ژاد، م‍ه‍ش‍ی‍د

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۵

۱۲۸۶پ‌

۱۸۷

ب‍ررس‍ی‌ چ‍ی‍دم‍ان‌ م‍ن‍اس‍ب‌ دی‍وار ب‍رش‍ی‌ ک‍وت‍اه‌ در م‍ق‍اوم‌ س‍ازی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ا ب‍ا م‍ص‍ال‍ح‌ ب‍ن‍ای‍ی‌

رم‍ض‍ان‍ی‌، س‍م‍ی‍ه‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۴

۱۲۹۴پ‌

۱۸۸

ب‍ررس‍ی‌ ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ اع‍ت‍م‍اد پ‍ای‍داری‌ ش‍ی‍ب‌ ه‍ای‌ م‍س‍ل‍ح‌ ش‍ده‌ ب‍ا ن‍ی‍ل‌

ق‍رب‍ان‍ی‌ ت‍وان‍ی‌، ال‍ه‍ام‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۴

۱۳۰۰پ‌

۱۸۹

ت‍اث‍ی‍ر ع‍م‍ق‌ و ض‍خ‍ام‍ت‌ پ‍ی‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد س‍ت‍ون‌ ه‍ای‌ س‍ن‍گ‍ی‌ در ب‍ه‍ب‍ود رف‍ت‍ار پ‍ی‌ گ‍س‍ت‍رده‌

ام‍ج‍دی‌، س‍ی‍د اح‍م‍درض‍ا

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۵

۱۳۳۲پ‌

۱۹۰

ت‍ث‍ب‍ی‍ت‌ و ب‍ه‍س‍ازی‌ خ‍واص‌ ن‍ش‍س‍ت‌ پ‍ذی‍ری‌ خ‍اک‌ ف‍روری‍زش‍ی‌ ب‍ا خ‍اک‍س‍ت‍ر س‍ب‍وس‌ ب‍رن‍ج‌ و ارزی‍اب‍ی‌ پ‍ارام‍ت‍ره‍ای‌ ب‍ه‍ب‍ود ی‍اف‍ت‍ه‌ در دس‍ت‍گ‍اه‌ ادئ‍وم‍ت‍ر

<ل‍طف‍ع‍ل‍ی‌ خ‍ان‍ی‌= ل‍طف‍ع‍ل‍ی‍خ‍ان‍ی‌، زی‍ن‍ب‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۴

۱۳۳۴پ‌

۱۹۱

ع‍م‍ل‍ک‍رد ل‍رزه‌ ای‌ دی‍اف‍راگ‍م‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ق‍اب‌ ف‍ولادی‌ ب‍ا ح‍رک‍ت‌ گ‍ه‍واره‌ای‌ دارای‌ ال‍م‍ان‌ه‍ای‌ ف‍ی‍وز ق‍اب‍ل‌ ت‍ع‍وی‍ض‌

آج‍ل‍ی‌ لاه‍ی‍ج‍ی‌، ن‍ی‍م‍ا

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۵

۱۳۳۷پ‌

۱۹۲

ارزی‍اب‍ی‌ پ‍ارام‍ت‍ره‍ای‌ طراح‍ی‌  ع‍م‍ل‍ک‍ردی‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ت‍غ‍ی‍ی‍ر م‍ک‍ان‌ در س‍ازه‌ ه‍ای‌ ب‍ل‍ن‍د م‍رت‍ب‍ه‌ ف‍ولادی‌ خ‍م‍ش‍ی‌ ب‍ا دی‍وار ب‍رش‍ی‌ ب‍ت‍ن‍ی‌

چ‍ای‍چ‍ی‌ ش‍ب‍س‍ت‍ری‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۴

۱۳۴۲پ‌

۱۹۳

طراح‍ی‌ ب‍ر اس‍اس‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد س‍ازه‌ه‍ای‌ پ‍ای‍پ‌رک‌ ف‍ولادی‌ در ب‍راب‍ر زل‍زل‍ه‌

ص‍ال‍ح‍ی‍ان‌، ش‍ای‍ان‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۴

۱۳۴۸پ‌

۱۹۴

ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ل‍رزه‌ ای‌ ق‍اب‌ خ‍م‍ش‍ی‌ ب‍ت‍ن‌ آرم‍ه‌ وی‍ژه‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از پ‍وش‍ش‌ ه‍ای‌ FRPپ‍ی‍ش‌ ت‍ن‍ی‍ده‌ و م‍ع‍م‍ول‍ی‌ در ت‍ی‍ر و س‍ت‍ون‌ ه‍ا

زن‍ج‍ان‍ی‌، س‍م‍ی‍را

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۵

۱۳۴۹پ‌

۱۹۵

ب‍ررس‍ی‌ ع‍ددی‌ رف‍ت‍ار س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ م‍رک‍ب‌ از پ‍ن‍ل‌ ه‍ای‌ ال‍واره‍ای‌ م‍ت‍ق‍اطع‌ چ‍وب‍ی‌ (CLT) و ه‍س‍ت‍ه‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ ت‍ح‍ت‌ ب‍اره‍ای‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌

ف‍رج‍ی‌، ه‍ادی‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۵

۱۳۷۰پ‌

۱۹۶

م‍طال‍ع‍ه‌ ع‍ددی‌ گ‍ودب‍رداری‌ م‍ج‍اور س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ م‍ح‍اف‍ظت‌ ش‍ده‌ ب‍ا ت‍ی‍رک‌ م‍ای‍ل‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ب‍ا ال‍گ‍وه‍ای‌ رف‍ت‍اری‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌

م‍ح‍م‍دی‍ان‌، ح‍م‍ی‍د

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۵

۱۳۸۱پ‌

۱۹۷

ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ت‍غ‍ی‍ی‍ر م‍ش‍خ‍ص‍ات‌ ارت‍ع‍اش‍ی‌ پ‍ل‌ ت‍رک‍ه‌ ای‌ ن‍اش‍ی‌ از ت‍ح‍رک‍ات‌ غ‍ی‍ری‍ک‍س‍ان‌ ت‍ک‍ی‍ه‌ گ‍اه‍ی‌ در پ‍اس‍خ‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ آن‍ه‍ا

اح‍م‍دی‌، س‍ی‍ن‍ا

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۵

۱۴۰۴پ‌

۱۹۸

ب‍ررس‍ی‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ک‍ارب‍رد س‍ازه‌ دی‍وار ج‍دا ک‍ن‍ن‍ده‌ (Skimming Wall) در ک‍ن‍ت‍رل‌ رس‍وب‌ ورودی‌ ب‍ه‌  آب‍گ‍ی‍ری‌ از رودخ‍ان‍ه‌

رض‍اب‍ن‍ده‌ ل‍و، م‍ص‍طف‍ی‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۵

۱۴۰۸پ‌

۱۹۹

ارزی‍اب‍ی‌ م‍ق‍اوم‍ت‌ ل‍رزه‌ ای‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ س‍ازه‌ ب‍ا دال‌ ب‍ت‍ن‌ م‍س‍ل‍ح‌ و دی‍وار پ‍ی‍ش‌ ت‍ن‍ی‍ده‌

ع‍زی‍زی‌، داری‍وش‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۵

۱۴۱۰پ‌

۲۰۰

ت‍أث‍ی‍ر ن‍وع‌ رف‍ت‍ار ات‍ص‍ال‌ س‍ت‍ون‌ ب‍ه‌ ف‍ن‍داس‍ی‍ون‌، ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد ل‍رزه‌ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ف‍ولادی‌ ب‍ا س‍ی‍س‍ت‍م‌ م‍ه‍ارب‍ن‍د دارای‌ ح‍رک‍ت‌ گ‍ه‍واره‌ ای‌

ف‍رش‌ ب‍اف‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۵

۱۴۱۱پ‌

۲۰۱

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر روش‌ ه‍ای‌ ن‍ف‍وذ ن‍اپ‍ذی‍رک‍ردن‌ روی‍ه‌ س‍د ب‍ت‍ن‌ غ‍ل‍ت‍ک‍ی‌، در ب‍الادس‍ت‌

م‍ل‍ک‌ م‍ح‍م‍دی‌، ام‍ی‍ر

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۵

۱۴۲۲پ‌

۲۰۲

ظرف‍ت‌ ب‍ارب‍ری‌ م‍ح‍وری‌ دی‍واره‍ای‌ س‍رد ن‍ورد ش‍ده‌ ت‍ح‍ت‌ ش‍رای‍ط آت‍ش‌ س‍وزی‌ (LSF)

اس‍ت‍وار، ن‍ی‍م‍ا

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۵

۱۴۲۳پ‌

۲۰۳

ب‍ه‌ ک‍ارگ‍ی‍ری‌ روش‍ه‍ای‌ م‍ع‍م‍ول‌ ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ب‍رای‌ ارزی‍اب‍ی‌ ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ م‍ش‍خ‍ص‍ات‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ ی‍ک‌ اس‍ک‍ل‍ه‌ ت‍ح‍ت‌ اث‍ر ح‍م‍ل‍ه‌ ی‍ون‌ ک‍ل‍ر

ع‍ب‍اس‍ی‌ ف‍ش‍ک‍ی‌، ب‍ن‍ی‍ام‍ی‍ن‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۵

۱۴۲۵پ‌

۲۰۴

م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ و آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍م‍ان‍ش‌ ف‍ش‍اری‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ف‍ل‍زات‌ ه‍وش‍م‍ن‍د، ت‍ح‍ت‌ ب‍اره‍ای‌ رف‍ت‌ و ب‍رگ‍ش‍ت‍ی‌

ش‍ک‍وری‌ ق‍ان‍ع‌، ح‍س‍ی‍ن‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۵

۱۴۳۲پ‌

۲۰۵

ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍اوم‍ت‌ ض‍رب‍ه‌ ای‌ ب‍ت‍ن‌ ه‍ای‌ س‍ب‍ک‌ ال‍ی‍اف‍ی‌

ه‍اش‍م‌خ‍ان‍ی‌، ام‍ی‍ر

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۱

۱۴۳۶پ‌

۲۰۶

ب‍ه‍س‍ازی‌ رس‍وب‍ات‌ رس‍ی‌ ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ ش‍ده‌ در آب‌ه‍ای‌ ح‍اوی‌ م‍واد ه‍ی‍دروک‍رب‍ن‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از س‍ی‍م‍ان‌

ک‍وچ‍ک‍زاده‌، م‍ح‍م‍ود

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۵

۱۴۴۳پ‌

۲۰۷

ب‍ررس‍ی‌ ری‍س‍ک‌ روگ‍ذری‌ از س‍ده‍ا در ص‍ورت‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ن‍ام‍ن‍اس‍ب‌ ت‍ع‍دادی‌ از دری‍چ‍ه‌ ه‍ای‌ س‍روی‍س‌ س‍رری‍ز (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌: س‍د آزاد)

ام‍ی‍ن‍ی‌، س‍ی‍د م‍ح‍م‍د

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۵

۱۴۵۹پ‌

۲۰۸

پ‍ارام‍ت‍ر ه‍ای‌ م‍وث‍ر در ب‍ه‍ب‍ود ح‍داک‍ث‍ر ظرف‍ی‍ت‌ خ‍م‍ش‍ی‌ م‍ق‍اطع‌ س‍رد ن‍ورد ش‍ده‌

ع‍ب‍دال‍ل‍ه‍ی‌، ع‍ل‍ی‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۳

۱۴۶۱پ‌

۲۰۹

ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ چ‍ی‍دم‍ان‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ ت‍رک‍ی‍ب‌ م‍ی‍خ‍ک‍وب‍ی‌ و م‍ی‍ل‌ م‍ه‍ار در دی‍وار گ‍وده‍ای‌ ع‍م‍ی‍ق‌ و ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ض‍خ‍ام‍ت‌ ش‍ات‍ک‍ری‍ت‌

ص‍ف‍ری‍ان‌، م‍رج‍ان‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۵

۱۴۶۶پ‌

۲۱۰

ب‍ررس‍ی‌ روش‌ ه‍ای‌ م‍اک‍رو و م‍ی‍ک‍رو در ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ پ‍ه‍ن‍ای‌ م‍ع‍ادل‌ ن‍وع‍ی‌ پ‍ان‍ل‌ ک‍ام‍پ‍وزی‍ت‌ م‍س‍ل‍ح‌

م‍ه‍دی‍پ‍ور آراس‍ت‍ه‌، آرش‌

ع‍ل‍م‌ و  ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۵

۱۴۶۸پ‌

۲۱۱

م‍دل‌ س‍ازی‌ ع‍ددی‌ پ‍دی‍ده‌ ض‍رب‍ه‌ ق‍وچ‌ در ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ت‍ل‍م‍ب‍ه‌- ذخ‍ی‍ره‌ای‌ ب‍ا در ن‍ظر گ‍رف‍ت‍ن‌ اث‍ر س‍خ‍ت‍ی‌ م‍ج‍رای‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ و ج‍دای‍ش‌ س‍ت‍ون‌ آب‌

م‍ع‍ی‍ن‍ی‌، س‍ان‍از

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۵

۱۴۷۱پ‌

۲۱۲

ک‍ارای‍ی‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ح‍رک‍ت‌ گ‍ه‍واره‌ ای‌ در ک‍ن‍ت‍رل‌ پ‍ی‍چ‍ش‌ ل‍رزه‌ ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ب‍ا م‍ه‍ارب‍ن‍د ف‍ولادی‌ ن‍ام‍ن‍ظم‌ در پ‍لان‌

س‍اق‍ی‌، س‍ح‍ر

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

 

۱۴۷۲پ‌

۲۱۳

ن‍ش‍س‍ت‌ ت‍ح‍ک‍ی‍م‍ی‌ در پ‍ی‌ ه‍ای‌ م‍س‍ت‍ق‍ر ب‍ر م‍ی‍ک‍روپ‍ای‍ل‌ ه‍ا

رام‍ش‌، ن‍گ‍ی‍ن‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۲

۱۴۷۴پ‌

۲۱۴

ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ واژگ‍ون‍ی‌ ن‍اش‍ی‌ از م‍ول‍ف‍ه‌ ق‍ائ‍م‌ زل‍زل‍ه‌ در س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ه‍ای‌ م‍ه‍ارب‍ن‍د ف‍ولادی‌ ب‍ا ح‍رک‍ت‌ گ‍ه‍واره‌ ای‌

ن‍ی‍ک‍خ‍واه‌، ال‍ه‍ام‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۵

۱۴۷۵پ‌

۲۱۵

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ م‍ن‍ح‍ن‍ی‌ ه‍ای‌ ش‍ک‍ن‍ن‍دگ‍ی‌ ب‍رای‌ ارزی‍اب‍ی‌ ل‍رزه‌ ای‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ ف‍ولادی‌ ق‍اب‌ خ‍م‍ش‍ی‌ وی‍ژه‌ ب‍ر اس‍اس‌ آی‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ زل‍زل‍ه‌ م‍وج‍ود و پ‍ی‍ش‌ ن‍وی‍س‌ ج‍دی‍د

م‍ل‍ک‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۵

۱۴۷۹پ‌

۲۱۶

ب‍ررس‍ی‌ ت‍أث‍ی‍ر س‍ی‍س‍ت‍م‌ ل‍ول‍ه‌ گ‍ذاری‌ در ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ پ‍س‌ خ‍ن‍ک‌س‍ازی‌ م‍غ‍زه‌ ب‍ت‍ن‌ در رف‍ت‍ار م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌ و ح‍رارت‍ی‌  ب‍ت‍ن‌ ری‍زی‌ ه‍ای‌ ح‍ج‍ی‍م‌

س‍ب‍زواری‌، س‍م‍ان‍ه‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۵

۱۴۸۰پ‌

۲۱۷

ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ دی‍واره‍ای‌ ح‍ائ‍ل‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ طره‌ ای‌ م‍س‍ل‍ح‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ ق‍طره‌ ه‍ای‌ آب‌ ه‍وش‍م‍ن‍د

لال‍ی‌، س‍م‍ان‍ه‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۵

۱۴۸۸پ‌

۲۱۸

ت‍أث‍ی‍ر ان‍درک‍ن‍ش‌ خ‍اک‌ و س‍ازه‌ ب‍ر ن‍ت‍ای‍ج‌ ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ س‍ازه‌ ای‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از آزم‍ون‌ ارت‍ع‍اش‌ اج‍ب‍اری‌ (ب‍ررس‍ی‌ م‍وردی‌)

ش‍ج‍ری‌، س‍ی‍د ع‍ل‍ی‍رض‍ا

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۵

۱۴۸۹پ‌

۲۱۹

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر زاوی‍ه‌ ان‍ح‍راف‌ م‍ی‍خ‌ از ص‍ف‍ح‍ه‌ ق‍ائ‍م‌ در گ‍وده‍ای‌ م‍ی‍خ‌ ک‍وب‍ی‌ ش‍ده‌

م‍وذن‍ی‌، س‍ی‍د م‍ح‍م‍دج‍واد

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۵

۱۴۹۷پ‌

۲۲۰

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ظرف‍ی‍ت‌ ب‍ارب‍ری‌ ل‍رزه‌ ای‌ پ‍ی‌ ه‍ای‌ س‍طح‍ی‌ روی‌ ش‍ی‍ب‌

ک‍اظم‍ی‌، س‍ی‍د ح‍م‍ی‍درض‍ا

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۵

۱۴۹۸پ‌

۲۲۱

ص‍ح‍ت‌ س‍ن‍ج‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ه‍ای‌ دو ب‍ع‍دی‌ دی‍وار ب‍رل‍ی‍ن‍ی‌ ب‍ا م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ دو ب‍ع‍دی‌ و س‍ه‌ ب‍ع‍دی‌

م‍ی‍رزای‍ی‌، وح‍ی‍د

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۶

۱۵۰۴پ‌

۲۲۲

ب‍ررس‍ی‌ رف‍ت‍ار ل‍رزه‌ ای‌ دی‍وار ه‍ای‌ ب‍رش‍ی‌ ف‍ولادی‌ ب‍ر اس‍اس‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ غ‍ی‍ر خ‍طی‌ اف‍زای‍ش‍ی‌

پ‍روی‍زی‌، م‍ه‍ران‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۵

۱۵۰۵پ‌

۲۲۳

ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر چ‍ی‍دم‍ان‌ م‍ه‍ارب‍ن‍ده‍ا در س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ م‍ق‍اوم‌س‍ازی‌ ش‍ده‌ ب‍ا م‍ه‍ارب‍ن‍د ه‍م‍گ‍رای‌ ف‍ولادی‌ ب‍ه‌ روش‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ ف‍زان‍ی‍ده‌ IDA

ش‍ه‍اب‌، م‍ری‍م‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۵

۱۵۱۷پ‌

۲۲۴

م‍طال‍ع‍ه‌ ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد دی‍اف‍راگ‍م‌ س‍ق‍ف‌ ه‍ای‌ ع‍رش‍ه‌ ف‍ولادی‌ ت‍ح‍ت‌ ب‍ار زل‍زل‍ه‌ در ق‍اب‌ ه‍ای‌ ف‍ولادی‌

ف‍ره‍ی‍خ‍ت‍ه‌، ن‍اه‍ی‍د

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۵

۱۵۲۰پ‌

۲۲۵

م‍طال‍ع‍ه‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‍س‍ازی‌ ات‍ص‍ال‌ م‍م‍ان‌ گ‍ی‍ر ت‍ی‍ر ب‍ه‌ س‍ت‍ون‌ پ‍ی‍ش‌ س‍اخ‍ت‍ه‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ا ورق‌ه‍ای‌ CFRP

زم‍ی‍ن‌ پ‍ی‍م‍ا، س‍ه‍ی‍ل‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۶

۱۵۵۷پ‌

۲۲۶

ب‍ررس‍ی‌ رف‍ت‍ار ان‍واع‌ ت‍ی‍ر ب‍ا م‍ق‍طع‌ ک‍اه‍ش‌ ی‍اف‍ت‍ه‌ (RBS) در م‍ع‍رض‌ ح‍ری‍ق‌

دج‍ل‍ه‌ پ‍ور، م‍ص‍طف‍ی‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۶

۱۵۶۹پ‌

۲۲۷

ارزی‍اب‍ی‌ و اص‍لاح‌ رف‍ت‍ار ل‍رزه‌ای‌ ات‍ص‍الات‌ stub - Tپ‍ی‍چ‍ی‌ ت‍ح‍ت‌ اث‍ر زل‍زل‍ه‌ ه‍ای‌ ح‍وزه‌ ن‍زدی‍ک‌

ع‍طاری‍ان‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۶

۱۵۹۴پ‌

۲۲۸

آن‍ال‍ی‍ز ل‍رزه‌ ای‌ س‍ازه‌ ف‍ولادی‌ م‍ه‍ارب‍ن‍دی‌ ت‍ق‍وی‍ت‌ ش‍ده‌ ب‍ا دس‍ت‍گ‍اه‌ س‍خ‍ت‍ی‌ م‍ن‍ف‍ی‌ و م‍ی‍راگ‍ر وی‍س‍ک‍وز

طی‍ران‍ی‌ ی‍وس‍ف‌ آب‍ادی‌، ع‍ل‍ی‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۶

۱۶۰۶پ‌

۲۲۹

ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ت‍ن‍ش‌ ه‍ای‌ ب‍رج‍ای‌ م‍وج‍ود در ت‍وده‌ خ‍اک‌ در پ‍ای‍داری‌ گ‍ود ه‍ای‌ ش‍ه‍ری‌

طی‍ب‍ی‌ خ‍ام‍ن‍ه‌، آی‍ن‍از

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۶

۱۶۱۹پ‌

۲۳۰

ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‍ار س‍ه‌ ب‍ع‍دی‌ س‍رع‍ت‌ م‍وج‌ ب‍رش‍ی‌ غ‍رب‌ ت‍ه‍ران‌ ب‍ا خ‍اص‍ی‍ت‌ ب‍ی‍ض‍ی‍واری‌ ام‍واج‌ رای‍ل‍ی‌

ح‍س‍ن‍ع‍ل‍ی‌پ‍ور، س‍ج‍اد

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۶

۱۶۳۱پ‌

۲۳۱

ب‍ررس‍ی‌ رف‍ت‍ار س‍ی‍س‍ت‍م‌ RCSب‍ا ت‍ی‍ر خ‍رپ‍ای‍ی‌

آزادوار، ف‍اطم‍ه‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۵

۱۶۴۱پ‌

۲۳۲

ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ پ‍ارام‍ت‍ره‍ای‌ م‍ق‍اوم‍ت‌ ب‍رش‍ی‌ خ‍اک‌  ب‍ه‌ روش‌ آزم‍ای‍ش‌ گ‍وه‌ای‌

م‍ق‍ی‍م‍ی‌، ف‍ائ‍زه‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۶

۱۶۴۴پ‌

۲۳۳

آرای‍ش‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ی‌ ح‍س‍گ‍ره‍ا در ت‍خ‍م‍ی‍ن‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ی‌ پ‍اس‍خ‌ م‍دل‌ه‍ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ه‍ای‌ ب‍رش‍ی‌ در زل‍زل‍ه‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ف‍ی‍ل‍ت‍ر ک‍ال‍م‍ن‌

م‍ح‍م‍د ب‍ی‍گ‍ی‌، پ‍گ‍ام‍ه‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۵

۱۶۴۶پ‌

۲۳۴

راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ گ‍س‍ی‍خ‍ت‍گ‍ی‌ م‍وض‍ع‍ی‌ اع‍ض‍ا ب‍ا ت‍خ‍ری‍ب‌ ک‍ل‍ی‌ س‍ازه‌

ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍راف‍ت‌، س‍م‍ی‍را

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۶

۱۶۴۷پ‌

۲۳۵

اص‍لاح‌ ض‍ری‍ب‌ اف‍زای‍ش‌ ت‍غ‍ی‍ی‍ر م‍ک‍ان‌ ب‍ا در ن‍ظرگ‍ی‍ری‌ اث‍ر چ‍ش‍م‍ه‌ ات‍ص‍ال‌ در س‍ازه‌ ه‍ای‌ ف‍ولادی‌

داراب‍ی‌، زی‍ب‍ا

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۵

۱۶۵۳پ‌

۲۳۶

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ع‍رض‍ی‌ ده‍ان‍ه‌ ی‌ ت‍ون‍ل‌ پ‍ای‍ی‍ن‌ دس‍ت‌ س‍رری‍زه‍ای‌ اوج‍ی‌ ق‍وس‍ی‌ ش‍ک‍ل‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد ه‍ی‍درول‍ی‍ک‍ی‌ ج‍ری‍ان‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ ی‌ م‍وردی‌ س‍رری‍ز س‍د گ‍رم‍ی‌ چ‍ای‌)

ع‍ال‍ی‌ ن‍ژادی‍ان‌ ، اح‍س‍ان‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۶

۱۶۷۰پ‌

۲۳۷

ان‍ت‍خ‍اب‌ چ‍ن‍د م‍ع‍ی‍اره‌ م‍ی‍راگ‍ره‍ا در طراح‍ی‌ ل‍رزه‌ ای‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ ف‍ل‍زی‌

ص‍ف‍ری‌، س‍ع‍ی‍د

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۵

۱۶۷۳پ‌

۲۳۸

         

۲۳۹

ع‍م‍ل‍ک‍رد ه‍ی‍درول‍ی‍ک‍ی‌ س‍رری‍ز ک‍ل‍ی‍د پ‍ی‍ان‍وی‍ی‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌  س‍ر ری‍ز ج‍ان‍ب‍ی‌ ب‍ا زاوی‍ه‌ ۴۵درج‍ه‌

ق‍ب‍ادی‌، ب‍اب‍ک‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۶

۱۶۹۷پ‌

۲۴۰

ت‍خ‍ص‍ی‍ص‌ ام‍ت‍ی‍از و رت‍ب‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ل‍رزه‌ ای‌ پ‍ل‌ ه‍ا ب‍راس‍اس‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ارزی‍اب‍ی‌ ک‍م‍ی‌ و ک‍ی‍ف‍ی‌ آس‍ی‍ب‌ پ‍ذی‍ری‌ ل‍رزه‌ای‌

ن‍ب‍ی‌ زاده‌، م‍ون‍ا

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۴

۱۶۹۹پ‌

۲۴۱

ب‍ررس‍ی‌ رف‍ت‍ار ل‍رزه‌ ای‌ ق‍اب‌ ه‍ای‌ م‍ه‍ارب‍ن‍دی‌ ش‍ده‌ از طری‍ق‌ ح‍رک‍ت‌ گ‍ه‍واره‌ ای‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ش‍ده‌ و ف‍ی‍وزه‍ای‌ ق‍اب‍ل‌ ت‍ع‍وی‍ض‌ م‍س‍ت‍ه‍ل‍ک‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ان‍رژی‌

ق‍ن‍اع‍ت‌ پ‍ی‍ش‍ه‌، س‍ی‍اوش‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۵

۱۷۰۷پ‌

۲۴۲

اول‍وی‍ت‌ ب‍ن‍دی‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ اق‍دام‍ات‌ ع‍م‍ل‍ی‌ ب‍ه‍س‍ازی‌ ل‍رزه‌ ای‌ پ‍ل‍ه‍ا ب‍راس‍اس‌ ش‍اخ‍ص‌ه‍ای‌ اه‍م‍ی‍ت‌، وض‍ع‍ی‍ت‌ پ‍ل‌، وی‍ژگ‍ی‌ه‍ای‌ س‍اخ‍ت‍گ‍اه‍ی‌ و ع‍م‍ر م‍ف‍ی‍د ب‍اق‍ی‍م‍ان‍ده‌

ب‍ادی‌، اف‍روز

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۴

۱۷۱۲پ‌

۲۴۳

ت‍دوی‍ن‌ ب‍ان‍ک‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ن‍ارس‍ائ‍ی‌ ه‍ای‌ ت‍ک‍رار ش‍ون‍ده‌ پ‍ل‌ ه‍ای‌ ای‍ران‌ از دی‍دگ‍اه‌ رف‍ت‍ار ل‍رزه‌ ای‌ و ارائ‍ه‌ راه‍ک‍اره‍ای‌ ب‍ه‍س‍ازی‌ ل‍رزه‌ای‌

ف‍رج‍ی‌ اس‍ک‍وئ‍ی‌، س‍ی‍ده‌ ف‍رزان‍ه‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۴

۱۷۱۴پ‌

۲۴۴

ارزی‍اب‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ض‍ری‍ب‌ م‍ی‍رای‍ی‌ در ات‍ص‍ال‌ س‍پ‍ری‌ ب‍ا م‍ی‍راگ‍ره‍ای‌ وی‍س‍ک‍والاس‍ت‍ی‍ک‌ و چ‍رخ‍ه‌ای‌ ب‍رض‍ری‍ب‌ رف‍ت‍ار ق‍اب‌ خ‍م‍ش‍ی‌ ف‍ولادی‌

ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ راد، ش‍اه‍ی‍ن‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۶

۱۷۲۴پ‌

۲۴۵

ب‍ررس‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ات‍ص‍الات‌ ک‍ام‍پ‍وزی‍ت‌ در پ‍ل‍ه‍ای‌ خ‍رپ‍ای‍ی‌  ه‍م‍راه‌ ب‍ا طرح‌ ب‍ه‍س‍ازی‌ و م‍ق‍اوم‌ س‍ازی‌ ت‍وس‍ط PTMS

ح‍اج‍ی‍ه‍ا، آرم‍ان‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۶

۱۷۲۹پ‌

۲۴۶

رف‍ت‍ار رف‍ت‌ و ب‍رگ‍ش‍ت‍ی‌ دی‍وار ب‍رش‍ی‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ ق‍وس‍ی‌ دارای‌ ب‍ازش‍و، ت‍ق‍وی‍ت‌ ش‍ده‌ ب‍ا ورق‍ه‌ ه‍ای‌ FRP

خ‍ال‍ق‍ی‌، ع‍ب‍اس‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۶

۱۷۳۳پ‌

۲۴۷

اث‍ر لای‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ خ‍اک‌ ب‍ر پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ روان‍گ‍رای‍ی‌ ب‍ا ن‍رم‌ اف‍زار GeoStudio

ک‍رم‍ی‌ ن‍ی‍ا، پ‍وی‍ان‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۵

۱۷۳۶پ‌

۲۴۸

م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ م‍ق‍اوم‍ت‌ ب‍رش‍ی‌ دال‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ ت‍خ‍ت‌ ت‍وخ‍ال‍ی‌ ش‍ده‌  ب‍ا ش‍ب‍ک‍ه‌ ل‍ول‍ه‌ ای‌

م‍ع‍ی‍ن‍ی‌، م‍ب‍ی‍ن‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۶

۱۷۴۲پ‌

۲۴۹

ارائ‍ه‌ ی‍ک‌ روش‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ب‍رای‌ ت‍ه‍ی‍ه‌ م‍ن‍ح‍ن‍ی‌ ه‍ای‌ ش‍ک‍ن‍ن‍دگ‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ای‌ م‍ص‍ال‍ح‌ ب‍ن‍ای‍ی‌ غ‍ی‍ر م‍س‍ل‍ح‌

ع‍س‍ک‍رزاده‌، ف‍رزان‍ه‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۵

۱۷۵۲پ‌

۲۵۰

ش‍ب‍ی‍ه‌ س‍ازی‌ س‍ه‌ ب‍ع‍دی‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ ال‍واره‍ای‌ چ‍وب‍ی‌ در رودخ‍ان‍ه‌

گ‍ودرزی‌ راد، ف‍رزان‍ه‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۵

۱۷۵۴پ‌

۲۵۱

ب‍ررس‍ی‌ رف‍ت‍ار و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ه‍ن‍دس‍ه‌ م‍ن‍اس‍ب‌ ب‍رای‌ پ‍ل‌ ه‍ای‌ ت‍رک‍ه‌ ای‌

ش‍ری‍ف‌ پ‍ور، م‍ه‍دی‌

ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۷

۱۷۷۱پ‌

 

 

 

 

 

 

مدیریت منابع علمی و اطلاع رسانی دانشگاه علم و فرهنگ