وظایف و خدمات وظایف و خدمات

2-1بررسی، شناسايی و پيش‌بينی نيازهای پژوهشی در زمينه منابع علمي و اطلاع ‌رساني.

2-2-گردآوری، سازماندهی، ذخيره، حفاظت، بازيابی، تحليل و اشاعه مدارك و اطلاعات از جمله پايان‌نامه‌های دوره‌های كارشناسی ارشد و دكتری، مجلات و نشریات علمی و تخصصی.
 
3-2-همكاری با دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی داخل و خارج از کشور.